Najväčší futbalový štadión sveta vznikne na Strednom východe

Vladimír Chott / 14. decembra 2018 / Architektúra

  • Ka­pa­citne naj­väčší fut­ba­lový šta­dión na svete vznikne v Iraku.
  • S vý­stav­bou a fi­nan­co­va­ním 135-ti­sí­co­vého stánku však do veľ­kej miery po­môže Saud­ská Ará­bia.
  • Týmto kro­kom chcú obe kra­jiny zlep­šiť svoje pria­teľ­ské vzťahy.
zdroj: Flickr
  • Ka­pa­citne naj­väčší fut­ba­lový šta­dión na svete vznikne v Iraku.
  • S vý­stav­bou a fi­nan­co­va­ním 135-ti­sí­co­vého stánku však do veľ­kej miery po­môže Saud­ská Ará­bia.
  • Týmto kro­kom chcú obe kra­jiny zlep­šiť svoje pria­teľ­ské vzťahy.

Šted­rosť Saud­sko­arab­ského kráľa Sal­mana bin Abd al-Azíza ne­pozná hra­nice. Podľa naj­nov­ších in­for­má­cií sa roz­ho­dol, že dá v Iraku po­sta­viť ka­pa­citne naj­väčší fut­ba­lový šta­dión sveta, ktorý pojme ne­uve­ri­teľ­ných 135 000 ľudí.

Tento krok, ku kto­rému sa roz­hodla hlava Saud­skej Ará­bie, je vní­maný ako gesto šted­rosti, ktoré ma tieto dve kra­jiny znovu spria­te­liť. Vzťahy Iraku a Saud­skej Ará­bie sa zhor­šili hlavne v au­guste roku 1990, kedy Iracká ar­máda za­ú­to­čila na Ku­vajt a od­štar­to­vala tak Druhú vojnu v Perz­skom zá­live.

Dnes je však si­tu­ácia iná a Saud­ská Ará­bia sa týmto ges­tom snaží nie­len po­môcť eko­no­mike a sta­bi­li­zá­cii Iraku, ale aj zais­tiť si su­ve­re­nitu v ob­lasti Perz­ského zá­livu, v kto­rom sa v sú­čas­nosti veľmi darí vý­chod­nému su­se­dovi Iraku, Iránu. Po­nuka po­sta­viť naj­väčší fut­ba­lový šta­dión na svete vznikla po usku­toč­není te­le­fo­nic­kého ho­voru me­dzi krá­ľom Abd al-Azí­zom a irac­kým pre­mi­é­rom Hai­de­rom al-Aba­dim. Ten pre­be­hol po odo­hraní pria­teľ­ského fut­ba­lo­vého zá­pasu me­dzi Ira­kom a Saud­skou Ará­biou. Irackí fut­ba­listi zví­ťa­zili 4:1.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ara­bian­bu­si­ness.com

„Pri­jal som te­le­fo­nický ho­vor od kráľa Saud­skej Ará­bie. Ok­rem gra­tu­lá­cie vy­jad­ril aj svoje od­hod­la­nie a pri­pra­ve­nosť po­kra­čo­vať v roz­ši­ro­vaní po­zi­tív­nych vzťa­hoch me­dzi Ira­kom a Saud­skou Ará­biou, a to nie­len po strán­kach eko­no­mic­kých, kul­túr­nych či hos­po­dár­skych.“ po­ve­dal iracký pre­miér al-Abadi pre por­tál Arab­news.com.

Iracký pre­miér na­ria­dil svo­jej vláde, aby zor­ga­ni­zo­vala pra­covnú sku­pinu, ktorá sa bude po­die­ľať na stavbe naj­väč­šieho šta­di­ónu v Iraku a zá­ro­veň aj sveta. V sú­čas­nosti sa naj­väčší iracký šta­dión Basra Sport City na­chá­dza v ju­ho­vý­chod­nej časti kra­jiny pri meste Basra. Ka­pa­cita šta­di­ónu je 65 227 se­da­diel.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: the­na­ti­onal.ae

„Naša vláda na zá­klade smer­níc usta­noví vý­bor zlo­žený z kľú­čo­vých mi­nis­ters­tiev, ako je sek­re­ta­riát vlády, mi­nis­ter­stvo mlá­deže a športu, mi­nis­ter­stvo škols­tva a cen­trum mest­ského a re­gi­onál­neho plá­no­va­nia.

Šta­dión bude po­sta­vený pod do­zo­rom vyš­šej Iracko-Saud­skej ko­or­di­nač­nej rady, ktorá upresní presnú po­lohu a di­zajn šta­di­ónu a zá­ro­veň po­skytne aj prie­bežný po­stup vý­stavby.“ do­dal pre­miér al-Abadi.

zdroj: dai­ly­mail.com / arab­news.com

Pridať komentár (0)