Naj­väčší kon­ku­rent Uber-u v Číne rai­sol ďal­šie 2 miliardy dolá­rov

Karol Stračár / 14. júl 2015 / Tools a produktivita

Naj­väč­šia čín­ska alter­na­tívna taxis­lužba s náz­vom Didi Kuaidi raisla od inves­to­rov 2 miliardy dolá­rov, čo opäť pri­os­trilo súboj s jej hlav­ným kon­ku­ren­tom, ame­ric­kou spo­loč­nos­ťou Uber.

V Číne má Didi Kuaidi abso­lútny mono­pol a vyhlá­sil, že sa inves­tí­cia do ich firmy môže ešte zvý­šiť o „nie­koľko sto­viek mili­ó­nov“, kvôli obrov­skému záujmu inves­to­rov z celého sveta.

Inves­to­vaný kapi­tál tak podľa Didi Kuaidi zvýši peňažné rezervy spo­loč­nosti na 3,5 miliardy dolá­rov.

Pri posled­nom kole finan­co­va­nia sa hod­nota spo­loč­nosti odha­do­vala už na 15 miliárd dolá­rov, logicky teda spo­zor­nel aj Uber a podľa jeho vyjad­rení chce pou­žiť viac ako 1 miliardu dolá­rov na dobe­hnu­tie svojho rivala v dru­hej naj­väč­šej sve­to­vej eko­no­mike. Tieto peniaze získa prav­de­po­dobne od Baidu, inter­ne­to­vého vyhľa­dá­vača a hlav­ného rivala Tan­centu a Ali­baby v čín­skom inter­ne­to­vom biz­nise, ktorý sa o úmysle inves­to­vať do prí­chodu Uberu vyjad­ril ešte minulý rok v decem­bri.

Aktu­álne expan­du­jeme do nie­koľ­kých oblastí s cie­ľom dosiah­nuť vedúcu celo­sve­tovú pozí­ciu v doprav­nom biz­nise“, pove­dal pre Reuters pre­zi­dent Didi Kuaidi Jean Liu. Vo svo­jom vyjad­rení zdô­raz­nil najmä oblasť auto­bu­so­vej pre­pravy a služby pro­fe­si­onál­nych šofé­rov.

Liu sa ďalej vyjad­ril, že jeho spo­loč­nosť zostane zame­raná na dopravu a pri­oritne čín­sky trh, záro­veň však odmie­tol komen­to­vať dôvod vyso­kého ohod­no­te­nia jeho spo­loč­nosti od inves­to­rov.

Potreba takého obrov­ského balíka peňazí naz­na­čuje, že oča­ká­vajú ešte tvrdý boj s Ube­rom, podobný tomu medzi Didi a Kuaidi pred ich fúziou v hod­note 6 miliárd v tomto feb­ru­ári. Čias­toč­ným dôvo­dom uzav­re­tia obchodu týchto spo­loč­ností, za kto­rými stáli práve čín­ski inter­ne­toví giganti Ten­cent Hol­dings Ltd a Ali­baba Group Hol­ding Ltd, bol úmy­sel ušet­riť stovky mili­ó­nov dolá­rov, ktoré obe firmy míňali v snahe zís­ka­vať nových vodi­čov a pasa­žie­rov.

Uber a Didi Kuaidi si už vyme­nili zopár pomy­sel­ných mediál­nych úde­rov, keď naprí­klad CEO Didi Kuaidi Cheng Wei vo svo­jom vyjad­rení uvie­dol, že „Didi Kuaidi si vytvo­ril jed­no­značný náskok vďaka svo­jej integ­ro­va­nej plat­forme, tech­no­ló­gii a tímu.“

Port­fó­lio nových inves­to­rov je široké a obsa­huje naprí­klad Capi­tal Inter­na­ti­onal Pri­vate Equ­ity Fund a Ping An Ven­tu­res, dcér­sku spo­loč­nosť Ping An Insu­rance Group Co of China Ltd.

Dote­rajší akci­onári, medzi nimi Ali­baba, Ten­cent, Tema­sek Hol­dings Ltd a Coatue Mana­ge­ment sa tak­tiež zúčast­nili na posled­nom kole finan­co­va­nia.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)