Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airb­nb byty v európ­skych mes­tách #2: Benát­ky

Petra Lančaričová / 10. júla 2016 / Lifehacking

Zno­va som sa vybra­la pre­hra­bať Airb­nb a nájsť neja­ké tie palá­ce. Musím pri­znať, že v Benát­kach to bolo viac ako úspeš­né.

Talian­ske Benát­ky sú pova­žo­va­né za jed­no z naj­ro­man­tic­kej­ších miest na sve­te. A tak som sa sna­ži­la aj hľa­dať byty, v kto­rých by mi bolo prí­jem­ne. Neprí­jem­ná strán­ka benát­skych Airb­nb bytov sú urči­te ceny, avšak všet­ko je pocho­pi­teľ­né. Benát­ky sú turis­tic­ky veľ­mi žia­da­né mes­to a ceny bytov nad his­to­ric­ký­mi kanál­mi ale­bo pria­mo nad morov nemô­žu byť lac­né.

#1

Ten­to ma veľ­mi zau­jal v pome­re ceny a kva­li­ty. Väč­ši­nou som nenaš­la dob­re vyze­ra­jú­ci byt pod 120 eur za noc, ale ten­to je upra­ve­ný, moder­ný a len za 63 eur. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1 kuchynabytik 1 izba

#2

Ten­to byt je naozaj všet­ko, čo by som na dovo­len­ke chce­la. Krás­ne a nápa­di­to zaria­de­ný a pria­mo nad morom. Dru­há fot­ka je výhľad z bal­kó­na, tak sa kochaj­te so mnou. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2 obyvkabytik 2 vyhlad z okna

#3

Ten­to byt ma zau­jal vkus­ným zaria­de­ním a nesku­toč­ným výhľa­dom na benát­ske kaná­ly. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 3 obyvka

#4

Toto je pres­ne ten byt, aký si pred­sta­vu­jem, keď sa pla­vím v ulič­kách Bená­tok. Je to pres­ne ten, kto­ré­mu napo­ly vidíš do okien, keď ideš oko­lo neho. Naopak, keď v ňom bývaš, môžeš obze­rať zve­da­vých turis­tov pla­via­cich sa oko­lo. Byt si môžes pozrieť tu.

bytik 4 kuchynabytik 4 vyhlad z okna

#5

Nech­cem sa už opa­ko­vať, ale ten­to ma zase výhlad na kanál a zno­va by som tam veľ­mi, veľ­mi chce­la ísť. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 5 vyhlad

#6

Ten­to byt sa dostal do môj­ho zozna­mu, vďa­ka bodom za okná, bal­kó­no­vé dve­re, nád­her­nú tera­su na vrch­nom poscho­dí a tro­chu prí­jem­nej­šou cenou (130 eur), ako ostat­né byty. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 6 terasabytik 6 vnutri

#7

Ten­to byt je zase jeden z mojich obľú­be­ných otvo­re­ných a dvoj­pos­cho­do­vých. Útul­né zaria­de­nie a naozaj pri­ja­teľ­ná cena na polo­hu pria­mo vo vode. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 7 celkobytik 7 vyhlad

#8

Pod­krov­ný byt v cen­tre Bená­tok, je odliš­ný naj­mä dre­ve­ným nábyt­kom, abso­lút­ne iným štý­lom a zau­jí­ma­vou izbou v pod­kro­ví. Byt si môžeš pozrieť tu

bytik 8 kuchynabytik 8 obyvka

#9

Zostá­va­me v dre­ve­nom štý­le, avšak ten­to­raz moder­nej­šie. Byt je v tichej ulič­ke, ale polo­hu pri kaná­li má tak­tiež. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 9

#10

Ten­to byt zo začiat­ku vyze­rá, ako všet­ky moder­né malé lof­ty ale prkva­pil ma prie­stran­nos­ťou, naj­mä na poscho­dí. Okrem iné­ho je naozaj krás­ne zla­de­ný a omno­ho lac­nej­ší, ako ostat­né. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 10

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com

Pridať komentár (0)