Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty v európ­skych mes­tách #2: Benátky

Petra Lančaričová / 10. júla 2016 / Tools a produktivita

Znova som sa vybrala pre­hra­bať Airbnb a nájsť nejaké tie paláce. Musím pri­znať, že v Benát­kach to bolo viac ako úspešné.

Talian­ske Benátky sú pova­žo­vané za jedno z naj­ro­man­tic­kej­ších miest na svete. A tak som sa sna­žila aj hľa­dať byty, v kto­rých by mi bolo prí­jemne. Neprí­jemná stránka benát­skych Airbnb bytov sú určite ceny, avšak všetko je pocho­pi­teľné. Benátky sú turis­ticky veľmi žia­dané mesto a ceny bytov nad his­to­ric­kými kanálmi alebo priamo nad morov nemôžu byť lacné.

#1

Tento ma veľmi zau­jal v pomere ceny a kva­lity. Väč­ši­nou som nenašla dobre vyze­ra­júci byt pod 120 eur za noc, ale tento je upra­vený, moderný a len za 63 eur. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1 kuchynabytik 1 izba

#2

Tento byt je naozaj všetko, čo by som na dovo­lenke chcela. Krásne a nápa­dito zaria­dený a priamo nad morom. Druhá fotka je výhľad z bal­kóna, tak sa kochajte so mnou. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2 obyvkabytik 2 vyhlad z okna

#3

Tento byt ma zau­jal vkus­ným zaria­de­ním a nesku­toč­ným výhľa­dom na benát­ske kanály. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 3 obyvka

#4

Toto je presne ten byt, aký si pred­sta­vu­jem, keď sa pla­vím v ulič­kách Bená­tok. Je to presne ten, kto­rému napoly vidíš do okien, keď ideš okolo neho. Naopak, keď v ňom bývaš, môžeš obze­rať zve­da­vých turis­tov pla­via­cich sa okolo. Byt si môžes pozrieť tu.

bytik 4 kuchynabytik 4 vyhlad z okna

#5

Nech­cem sa už opa­ko­vať, ale tento ma zase výhlad na kanál a znova by som tam veľmi, veľmi chcela ísť. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 5 vyhlad

#6

Tento byt sa dostal do môjho zoznamu, vďaka bodom za okná, bal­kó­nové dvere, nád­hernú terasu na vrch­nom poschodí a tro­chu prí­jem­nej­šou cenou (130 eur), ako ostatné byty. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 6 terasabytik 6 vnutri

#7

Tento byt je zase jeden z mojich obľú­be­ných otvo­re­ných a dvoj­pos­cho­do­vých. Útulné zaria­de­nie a naozaj pri­ja­teľná cena na polohu priamo vo vode. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 7 celkobytik 7 vyhlad

#8

Pod­krovný byt v cen­tre Bená­tok, je odlišný najmä dre­ve­ným nábyt­kom, abso­lútne iným štý­lom a zau­jí­ma­vou izbou v pod­kroví. Byt si môžeš pozrieť tu

bytik 8 kuchynabytik 8 obyvka

#9

Zostá­vame v dre­ve­nom štýle, avšak ten­to­raz moder­nej­šie. Byt je v tichej uličke, ale polohu pri kanáli má tak­tiež. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 9

#10

Tento byt zo začiatku vyzerá, ako všetky moderné malé lofty ale prkva­pil ma prie­stran­nos­ťou, najmä na poschodí. Okrem iného je naozaj krásne zla­dený a omnoho lac­nejší, ako ostatné. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 10

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb.com

Pridať komentár (0)