Tieto nástroje pou­ží­vam na to, aby som sa mohol učiť, pra­co­vať a ces­to­vať kam­koľ­vek sa mi zachce

Ľudovít Nastišin / 13. december 2015 / Tools a produktivita

Často sa ma pýtajú, aké apli­ká­cie, služby či nástroje pou­ží­vam na uče­nie, plá­no­va­nie, trac­ko­va­nie návy­kov, manaž­ment času, ces­to­va­nie, písa­nie, číta­nie a pod. 

Musím zdô­raz­niť jednu vec, nie je to o nástro­joch, je to o výsled­koch, osob­nej pre­fe­ren­cii a efek­ti­vite. Ak sa vám naj­lep­šie pra­cuje s perom a papie­rom, nie je žia­den dôvod pokú­šať sa ovlád­nuť digi­tálne nástroje, ktoré vám nese­dia len pre to, lebo to nie­kto z vašich zná­mych alebo nie­kto, koho obdi­vu­jete pou­žíva. Ešte hor­šie je, ak sa ich sna­žíte pou­ží­vať pre to aby ste boli cool.

traveling

Ces­to­va­nie

Milu­jem ces­to­va­nie a sna­žím sa to robiť tak často ako sa len dá. Aby som si svoje ces­to­va­teľ­ské zážitky čo naj­viac užil, robím si výskum a veľa plá­nu­jem. Pozrite si nie­ktoré z nástro­jov, ktoré na to pou­ží­vam.

Google Flights — skvelý nástroj pre sle­do­va­nie sve­to­vej mapy s dostup­nými leten­kami a to do kopy des­ti­ná­cií a za rôzne ceny.

Momondo — šikovný nástroj na vyhľa­dá­va­nie lac­ných letov.

Jet­Ra­dar — podobný nástroj na pre­hľa­dá­va­nie ponuky aero­li­niek aby ste našli lacné letenky.

Nomad List — uži­točný nástroj, vďaka kto­rému ľahko zis­títe, kam ísť ďalej ako digi­tálny nomád, náj­dete tam ceny uby­to­va­nia, poča­sie, komu­nitu.

Agoda — nájde lacné a dobré hotely v juho­vý­chod­nej Ázii.

Airbnb — netreba pred­sta­vo­vať.

Booking — náj­dete a book­nete dobré uby­to­va­nie. Čo mám na tom rád je, že si tam môžete rezer­vo­vať ubytko bez pla­te­nia.

Google Maps — pomoc­ník nech ste kde­koľ­vek na svete.

Four­squ­are — skvelá appka na obja­vo­va­nie dob­rých cof­fee sho­pov, reštau­rá­cií, telo­cviční, barov a pod.

planovanie

Plá­no­va­nie

Plá­no­vať si veci je neuve­ri­teľne dôle­žité. Váš osobný život, kari­éru, práz­dniny, víkendy a pod. Mať cieľ bez plánu je len mať žela­nie. Aj keď nebu­dete mať jasný plán a budete ho za pochodu meniť, stále budete mať lep­šiu pred­stavu čo, kedy a ako robiť.

Pero a papier — staré dobré pero a papier sú často krát lep­šie ako aké­koľ­vek appky.

Toggl — jed­no­du­chý a ľahko pou­ži­teľný time trac­ker.

Res­cu­e­Time — ana­ly­tický soft­vér, ktorý sle­duje všetko čo robíte na svo­jom lap­tope a uka­zuje vám vaše skóre pro­duk­ti­vity.

Trello — výborný nástroj na plá­no­va­nie pro­jek­tov a ria­de­nie úloh v rámci tímu.

Ever­note — skvelý nastroj na robe­nie pozná­mok, ukla­da­nie PDF, ske­no­va­nie a ukla­da­nie bloč­kov.

Swi­pes — to-do appka s intu­itív­nym roz­hra­ním.

iDo­neT­his — nástroj pre kaž­do­denný prog­res.

Coach.me — orga­ni­zuje a trac­kuje vaše zvyky, sta­no­vuje ciele a nájde vám tré­nera, ktorý vám pomôže dosiah­nuť, čo chcete.

Spe­ed­test — naj­lepší nástroj ako zhod­no­tiť, či má kavia­reň alebo reštau­rá­cia rýchle wifi.

social media

Social Media

Sociálne média zme­nili spô­sob akým komu­ni­ku­jeme navzá­jom, hľa­dáme novinky a vytvá­rame si nové kon­takty. Jed­no­značne zme­nili môj život, stre­tá­vam nových ľudí, mávam zau­jí­mavé kon­ver­zá­cie, hľa­dám si prácu a cel­kovo sa na nich aj sám pre­zen­tu­jem.

Buf­fer — uži­točný nástroj na plá­no­va­nie social media upda­teov.

Twe­et­Deck — ľahké ovlá­da­nie via­ce­rých účtov na Twit­teri.

Klout — ana­ly­zuje, meria a trac­kuje vašu akti­vitu na sociál­nych médiách.

financie

Finan­cie

Pay­Pal — nech ste kde­koľ­vek na svete, je s Pay­Pal jed­no­duch­šie dostať zapla­tené alebo pla­tiť za služby ako sú hotely, letenky a pod.

Wave Accoun­ting — super nástroj na účtov­níc­tvo a fak­túry.

Scan­nable — ske­nuje a ukladá vizitky, doku­menty či bločky a to priamo do Ever­note.

Uče­nie

Neus­tále sa učím nové veci, seba roz­voj je pre mňa sku­točne dôle­žitý. Od dizajnu k web deve­lop­mentu a biz­nisu, cez mar­ke­ting a písa­nie, roz­prá­va­nie pred pub­li­kom, všetko čo ma posu­nie vpred.

TED — úžasné a inšpi­ra­tívne videá.

Duolingo — fan­tas­tický spô­sob uče­nia sa jazy­kov.

Skills­hare — kva­litné kurzy pre kre­a­tív­cov a pod­ni­ka­te­ľov.

Udemy — tisíce kur­zov na tak­mer nespo­četne tém.

Code­a­ca­demy — inte­rak­tívne a free prog­ra­mo­va­cie kurzy.

Medium — plat­forma spá­ja­júca úžas­ných sto­ry­tel­le­rov a čita­te­ľov, čo hľa­dajú inšpi­ra­tívne prí­behy.

Disclosed book on table at library

Knihy

Keď som bol ešte na škole, veľmi som knihy neob­ľu­bo­val, no keď sa mi do rúk dostala tá správna, číta­nie bolo ihneď mojou pri­ori­tou.

How to Win Friends and Influ­ence People od Dalea Car­ne­gieho

Alchy­mista od Paula Coelha

The 4-Hour Work Week od Tima Fer­rissa

The $100 Star­tup od Chrisa Guil­le­be­aua

Start With Why od Simona Sineka

Start Somet­hing That Mat­ters od Bla­kea Mycos­kieho

Will­po­wer od Roya F. Bau­me­is­tera

Emo­ti­onal Intel­li­gence od Danieal Gole­mana

The Tip­ping Point od Mal­colma Gla­dwella

Blink od Mal­colma Gla­dwella

Komunikacia

Komu­ni­ká­cia

Slack — mes­sa­ging appka pre tímy.

Calendly — nástroj na plá­no­va­nie tele­fo­ná­tov a mee­tin­gov.

Skype — všetci vieme.

Gmail — pou­ží­vam aj Google for Busi­ness, ktorý stojí 5 dolá­rov mesačne a stojí za to.

100217 Atlanta--Business cards are exchanged regularly at the Fox Theater today as 50 local entrepreneurs make their rapid-fire pitches to potential investors during Startup Riot 2010 in Atlanta, Ga Wednesday, Feb 16, 2010. Elissa Eubanks, eeubanks@ajc.com

Biz­nis

Drop­box — ľah­kou pou­ži­teľný clou­dový ukla­dací pries­tor.

Google Docs — free online alter­na­tíva k Mic­ro­soft Office.

Google Ana­ly­tics — trac­ko­va­nie, mera­nie a ana­ly­zo­va­nie webo­vého obsahu.

Gum­road — skvelý nástroj, keď chcete niečo pre­dať online.

Tim-Ferriss-notebook

Kon­cen­trá­cia

Heads­pace — odpo­rú­čam túto appku pre všet­kých, čo chcú skú­siť medi­tá­ciu.

Sta­y­Fo­cusd — blo­kuje rušivé web­stránky, máte počas dňa len limi­to­vaný čas, kedy k nim máte prí­stup.

AdB­lock — v Chrome vám blo­kuje nežia­dané reklamy.

Spo­tify — mili­óny pes­ni­čiek online zadarmo.

Working-on-Laptop

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)