Navrhni meno nového Andro­idu N. Google čaká na návrhy od kaž­dého

Rišo Néveri / 18. mája 2016 / Tech a inovácie

Google sa roz­ho­dol oslo­viť inter­net pre naj­nov­šie meno Andro­idu.

freshNewsJed­nou z tých men­ších, ale stále neča­ka­ných novi­niek, ktorá bola dnes na kon­fe­ren­cii Google I/O ozná­mená, je spô­sob akým sa Google roz­ho­dol tento rok vybrať meno pre svoju novú ver­ziu mobil­ného ope­rač­ného sys­tému Android N.

Ako už bolo zvy­kom, Google vybe­ral mená pre hlavné ver­zie Andro­idu podľa abe­cedy a dezer­tov. Neza­čal síce úplne od pís­mena A a ani od pís­mena B, ale ver­zia 1.5 dostala názov Cup­cake, ver­zia 1.6 Donut, atď.

Minulý rok pred­sta­vila spo­loč­nosť naj­nov­šiu ver­ziu andro­idu Android M, kto­rej meno neskôr upres­nila ako Marsh­mal­low. Tento rok však spra­vila niečo maxi­málne neča­kané a vyzvala svo­jich fanú­ši­kov, zákaz­ní­kov a ľudí na inter­nete, aby jej pomohli navr­hnúť meno naj­nov­šieho ope­rač­ného sys­tému.

My v redak­cii navrhu­jeme: Android Nud­lička, Android Napo­li­tan, Android Nugeta a Android Noralka, ale sme otvo­rení aj iným návrhom.

Navr­hnúť meno môžeš aj ty na tomto odkaze.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)