Nešťastný Prí­beh Jimiho Hesel­dena: CEO Segway-u zabil jeho vlastný pro­dukt!

Martin Bohunický / 12. novembra 2015 / Tools a produktivita

Jimi Hes­sel­den bol sku­točný gen­tle­man, ktorý dopla­til na svoje dobré vycho­va­nie.

Stalo sa to v roku 2010. Mul­ti­mi­li­onár Jimi Hes­sel­den bol na pre­chádzke so svo­jim psom. Ako maji­teľ firmy na výrobu Segwa­yov bol pocho­pi­teľne na svo­jom stroji. Hoci už vtedy bol z bez­peč­nost­ných dôvo­dov Segway v uli­ciach Veľ­kej Bri­tá­nie zaká­zaný, na súkrom­ných pozem­koch si sa mohol vybláz­niť, koľko si chcel. 

Preto sa Jimi vybral na nespev­nenú turis­tickú cestu. Keď pre­chá­dzal popri vyso­kom útese, uhý­bal sa inému pánovi so psom, Sea­novi Chris­tiemu. Segway sa neča­kane pohol dozadu a Jimiho čakal pád, ktorý bohu­žiaľ nepre­žil. Veľmi smutná zhoda okol­ností. Zabil ho jeho vlastný pro­dukt a jeho vlastné dobré maniere. Aj keď sa ofi­ciálna ver­zia často spo­chyb­ňuje, nič to nemení na tom, že pre svet to bola obrov­ská strata.

Jimi zomrel vo veku 62 rokov a jeho odha­do­vaný vte­dajší maje­tok sa pohy­bo­val na úrovni okolo 166 mili­ó­nov libier. Spo­loč­nosť Segway kúpil v tom istom roku, ako zomrel. ( Presne osem mesia­cov pred­tým Dean Kamen ). Nikdy nepat­ril medzi tých, ktorí by sa pre­tŕčali v médiach. Napriek tomu bol veľmi dobre známy — pre jeho spô­soby, pokoru a milý prí­stup k celému svojmu per­so­nálu.

Jimiho prí­beh je veľmi zau­jí­mavý. Vyrás­tol v oblasti Hal­ton Moor v anglic­kom Leedse a na školu sa vykaš­ľal, keď mal 15 rokov. Dlhé roky pra­co­val ako baník, až kým ho v osem­de­sia­tych rokoch pre zni­žo­va­nie sta­vov nepre­pus­tili. Zalo­žil si biz­nis, ktorý dodá­val vyba­ve­nie pre armádu a krok po kroku sa dostal až na spo­me­nu­tých 166 mili­ó­nov libier. Tento maje­tok ho vynie­sol medzi 400 naj­bo­hat­ších ľudí Veľ­kej Bri­tá­nie. 

Zná­mym sa stal pre jeho cha­ri­ta­tívnu čin­nosť, keď s dob­rým úmys­lom daro­val viac ako 20 mili­ó­nov libier. 

zdroj: bbc.com

Pridať komentár (0)