Nevieš koho voliť? 5-minú­tový dotaz­ník vyrieši tvoju dilemu

Sebastian Mach / 19. februára 2016 / Tools a produktivita

Nezá­vislé zdru­že­nie kohovolit.eu, ktoré od roku 2006 pri­pra­vilo už 20 voleb­ných kal­ku­la­čiek, vyvi­nulo inter­ne­tovú apli­ká­ciu pre blí­žiace sa par­la­mentné voľby.

V apli­ká­cii si jed­no­du­cho zvo­líš pre­fe­ro­vané strany a následne podľa trid­sia­tich otá­zok na témy ako ute­čenci, homo­se­xu­áli, vlaky zadarmo, zdra­vot­níc­tvo či škols­tvo dosta­neš odpo­veď na to, s kto­rou poli­tic­kou stra­nou sa ide­ovo naj­viac zho­du­ješ. Výber pre­fe­ro­va­ných strán nemá na výsledky zrejme veľký vplyv, pre­tože napr. môj výsle­dok sa so stra­nami, medzi kto­rými sa roz­ho­du­jem, abso­lútne nez­ho­do­val.

Screen Shot 2016-02-19 at 11.02.21

foto: volebnakalkulacka.sk

Porov­nať si tiež môžeš názo­rovú zhodu s jed­not­li­vými poslan­cami. Stačí spus­tiť apli­ká­ciu Inven­túra hla­so­vaní 2012 — 2015, kde zod­po­vieš na otázky, ktoré boli v danom období roko­vané v par­la­mente a sys­tém ti vypo­číta, ktorý posla­nec ti je ide­ovo najb­liž­šie.

Volebná kal­ku­lačka je zau­jí­mavý nástroj pre neroz­hod­ných, obzvlášť pre pra­vi­covo zmýš­ľa­jú­cich ľudí, pre kto­rých je roz­ho­do­va­nie medzi mno­hými alter­na­tí­vami určite nároč­nej­šie.

Zdroj: volebnakalkulacka.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: volebnakalkulacka.sk

Pridať komentár (0)