Nevieš koho voliť? 5-minú­to­vý dotaz­ník vyrie­ši tvo­ju dile­mu

Sebastian Mach / 19. februára 2016 / Lifehacking

Nezá­vis­lé zdru­že­nie kohovolit.eu, kto­ré od roku 2006 pri­pra­vi­lo už 20 voleb­ných kal­ku­la­čiek, vyvi­nu­lo inter­ne­to­vú apli­ká­ciu pre blí­žia­ce sa par­la­ment­né voľ­by.

V apli­ká­cii si jed­no­du­cho zvo­líš pre­fe­ro­va­né stra­ny a násled­ne pod­ľa trid­sia­tich otá­zok na témy ako ute­čen­ci, homo­se­xu­áli, vla­ky zadar­mo, zdra­vot­níc­tvo či škols­tvo dosta­neš odpo­veď na to, s kto­rou poli­tic­kou stra­nou sa ide­ovo naj­viac zho­du­ješ. Výber pre­fe­ro­va­ných strán nemá na výsled­ky zrej­me veľ­ký vplyv, pre­to­že napr. môj výsle­dok sa so stra­na­mi, medzi kto­rý­mi sa roz­ho­du­jem, abso­lút­ne nez­ho­do­val.

Screen Shot 2016-02-19 at 11.02.21

foto: volebnakalkulacka.sk

Porov­nať si tiež môžeš názo­ro­vú zho­du s jed­not­li­vý­mi poslan­ca­mi. Sta­čí spus­tiť apli­ká­ciu Inven­tú­ra hla­so­va­ní 2012 — 2015, kde zod­po­vieš na otáz­ky, kto­ré boli v danom obdo­bí roko­va­né v par­la­men­te a sys­tém ti vypo­čí­ta, kto­rý posla­nec ti je ide­ovo najb­liž­šie.

Voleb­ná kal­ku­lač­ka je zau­jí­ma­vý nástroj pre neroz­hod­ných, obzvlášť pre pra­vi­co­vo zmýš­ľa­jú­cich ľudí, pre kto­rých je roz­ho­do­va­nie medzi mno­hý­mi alter­na­tí­va­mi urči­te nároč­nej­šie.

Zdroj: volebnakalkulacka.sk. zdroj titul­nej foto­gra­fie: volebnakalkulacka.sk

Pridať komentár (0)