Niekoľko týždňov žila v IKEI a ochranka si ju nevšimla. Mladá fotografka svoj nevšedný pobyt takto pútavo zdokumentovala

Interez.sk / 13. februára 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Pixabay/sashadavai
  • Fo­to­grafka vy­stu­puje pod pse­udo­ny­mom Sas­ha­da­vai a má sku­točne pes­trú a kon­tro­verznú tvorbu.
  • Mnohí z nás sa ne­raz stretli s myš­lien­kou po­bytu v Ikei.
  • Len si spo­meňte ako sa pre­chá­dzate po­me­dzi re­gálmi a sle­du­jete švéd­sky-jed­no­du­ché po­steľné rámy s na­dý­cha­nými pap­lónmi v do­ko­nale bie­lych ob­lieč­kach.

Pô­sobí to lá­kavo, o tom niet po­chýb. A vo väč­šine ľudí skr­sne ne­vinná myš­lienka či túžba po dob­ro­druž­stve, ktorá ho­vorí:Čo by sa stalo keby som sa tu nie­kde scho­val a skú­sil tu pre­spať?

Nie je žiad­nym ta­jom­stvo, že väč­šina z nás na to už sku­točne po­mys­lela a malá časť s touto myš­lien­kou aj ko­ke­to­vala. Koľkí z vás to však sku­točne zre­a­li­zo­vali? Sa­moz­rejme, že ni­kto. Po­kiaľ áno, zrejme ste boli na­ozaj opatrní, keďže o vás ne­padla ani zmienka a tento člá­nok nie je o vás. Je na­opak o rus­kej fo­to­grafke, ktorá sa tieto špe­ku­lá­cie a pred­stavy roz­hodla po­vý­šiť na sku­točný čin. Aby toho ne­bolo málo, všetko za­chy­tila na film a roz­hodla sa o svoju fo­to­sé­riu po­de­liť so sve­tom.

Naj­zau­jí­ma­vej­šie však je, že táto žena žila v pries­to­roch lon­dýn­skej Ikei celé tri týždne a podľa jej slov si „ochranka mohla len sotva niečo všim­núť.“ Svoje ko­na­nie Sasha ob­há­jila spo­mien­kami o tom, ako si jej ro­di­čia ne­mohli za­bez­pe­čiť jej v det­stve pekné za­ria­de­nie. Keď v jej rod­nom Je­ka­te­rin­burgu vy­rá­stla po pr­vý­krát Ikea, nav­šte­vo­vala ju tak­mer každý deň. Svoj det­ský sen po ľahko vy­ze­ra­jú­cich, no ťažko zlo­ži­teľ­ných švéd­skych skrin­kách si spl­nila až v do­spe­losti. I keď nie veľmi tra­dič­ným spô­so­bom.

Zdroj: In­te­rez.sk

Pridať komentár (0)