Nike se přip­ra­vil na bas­ket­ba­lo­vou budouc­nost

Harry Gavendová / 27. august 2014 / Tools a produktivita

S LED osvět­le­ním se set­ká­váme v barech, res­tau­ra­cích a nej­no­věji i při sportu. Ve spor­tovní hale The House of Mamba určené bas­ket­ba­lis­tou se totiž zro­dila novinka v podání LED nasví­cení palubky nejen jako ozna­čení čar, ale i mno­hem více.

Tvorba tohoto typu bas­ket­ba­lové haly trvala tři měsíce. Ses­tává z dře­věné pod­kla­dové vrstvy, na které je ulo­žena asi tisí­covka LED obra­zo­vek veli­kosti 0,6 x 0,6 m. Chrání ji vrstva ten­kého skla a na ní je spe­ciální povlak, který zajiš­ťuje při­ro­zený odraz míče a přil­na­vost. Tato hala využívá záro­veň množ­ství sen­zorů pro sle­do­vání pohybu, umělou inte­li­genci a reak­tivní tech­no­lo­gii LED k zobra­zení nej­růz­něj­ších gra­fik.

Tato metoda se plá­nuje co nej­více využí­vat na tré­nin­kové akti­vity, pro­tože LED vizu­ali­zace je jakoby navá­děcím pohybu spor­tovce. Musí napří­klad stí­hat doská­kat na určitá místa, prudce měnit směr během běhu a podobně. Celá hrací plo­cha dokonce dokáže vytvo­řit různé herní scé­náře a typy útoků či obrany.

LEDky se sice již na spor­tovní akce využí­vali dříve, ale vět­ši­nou šlo “jen” o efekty zda ozna­čení hřiště. Pro různé typy ozna­čení totiž stačí pouze přep­nout barvu světla či změnit nasta­vení, veli­kost hrací plo­chy — a je to. Bas­ket­ba­lová rea­lity show pochá­ze­jící z Číny s náz­vem Nike Rise, WiS­park, Rhi­zo­ma­tiks, AKQA — ti všichni stojí za vzni­kem haly The House of Mamba v Šan­ghaji.

V show se před­sta­vilo v užším výběru pár sou­těží­cích, jejichž men­to­ro­vali samotní veli­káni jako LeB­ron James, Kobe Bry­ant. Mimo­cho­dem, jméno haly “The House of Mamba” je vzdá­ním poklony právě Bry­an­tovi — ten má totiž přez­dívku Black Mamba.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)