Nórsko bude prvou krajinou sveta, ktorá striktne zakáže využívanie palmového oleja

  • Z Nórska prichádzajú dobré správy pre všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ukradnuté životné prostredie a stav našej planéty
  • Nórskemu parlamentu sa v historickom hlasovaní podarilo odsúhlasiť zákon, ktorý zakazuje výrobu palmového oleja a ďalších nebezpečných biopalív
akop
flickr, Greenpeace
  • Z Nórska prichádzajú dobré správy pre všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ukradnuté životné prostredie a stav našej planéty
  • Nórskemu parlamentu sa v historickom hlasovaní podarilo odsúhlasiť zákon, ktorý zakazuje výrobu palmového oleja a ďalších nebezpečných biopalív

Práve biopalivá hrajú významnú rolu pri odlesňovaní a degradovaní biotopov. Iniciatíva nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Do tejto lehoty zákonodarcovia vytvoria komplexnú politiku, ktorá zabráni odvetviu biopalív nakupovať alebo využívať tieto škodlivé palivá. Krok vpred urobila aj Európska únia, ktorá taktiež zahlasovala pre postupné odstránenie škodlivých biopalív. Definitívny zákaz však bude platiť až od roku 2030.

Za po­sled­ných 30 ro­kov sa pal­mový olej, ktorý sa zís­kava z plo­dov palmy olej­nej, stal jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších pro­duk­tov rast­lin­nej vý­roby. Dnes sa s pal­mo­vým ole­jom stret­neme v kaž­dom dru­hom vý­robku od po­tra­vín, cez čis­tiace pros­triedky, koz­me­tiku,  sviečky, kr­mivo pre hos­po­dár­ske zvie­ratá, až po tech­nické ma­zivá a samozrejme vý­robu bio­pa­lív. In­ten­zívne pes­to­va­nie palmy olej­nej sú­visí s od­les­ňo­va­ním tro­pic­kých daž­ďo­vých le­sov v ju­ho­vý­chod­nej Ázii, Af­rike i Juž­nej Ame­rike, a pris­pieva tak k ma­sív­nemu ni­če­niu ži­vot­ného pro­stre­dia a vyhubovaniu orangutanov a ďalších zvierat.

Nórsko už zaviedlo aj nulové odlesňovanie

Nóri však urobili významný krok k ochrane životného prostredia už v roku 2016. Ich vláda totižto schvá­lila zákaz nákupu pro­duktov, ktoré sú spo­jené s od­les­ňo­va­ním tro­pic­kých le­sov. To zna­mená, že viac ne­pod­pisujú žia­den kon­trakt so spo­loč­nos­ťami, ktoré sa po­dieľajú na odlesňovaní.

Nór­sko sa tak stalo celkom pr­vou kra­ji­nou na svete, ktorá pod­po­rila po­li­tiku za definitívny zákaz výrubu pra­le­sov. To zna­mená, že všetky to­vary vy­pro­du­ko­vané kra­ji­nou sú prí­sne kon­tro­lo­vané. Nór­sko roz­behlo aj mnoho iných pro­jek­tov za úče­lom zní­žiť svoju uhlí­kovú stopu. Za­čalo s vý­stav­bou 10 „cyk­lis­tic­kých diaľ­nic“okolo svo­jich 9 naj­väč­ších miest. Ná­sledne sa pri­dalo k Ho­land­sku s ná­pa­dom od roku 2025 úplne za­ká­zať pre­daj au­to­mo­bi­lov, ktoré majú ben­zí­nové či naf­tové mo­tory.

K tejto téme sa viaže aj per­lička z re­klam­nej bran­dže. Au­to­mo­bilky, ktoré pro­pa­go­vali svoje autá ako eko­lo­gické, ale pri­tom ich vo­zidlá mali mo­tor po­há­ňaný pa­li­vami vy­ro­be­nými z fo­síl­nych zdro­jov do­stali  mastnú po­kutu. Od­vtedy v Nór­sku platí zá­kaz po­u­ží­vať vý­razy „eko­lo­gický“, „čistý“, „prí­rodný“, „še­trný k ži­vot­nému pro­stre­diu“ v spo­ji­tosti s au­tami.

zdroj: goodnewsnetwork.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech