Nová moder­ná klá­ves­ni­ca Mic­ro­sof­tu má čítač­ku odtlač­kov prs­tov

Timotej Vančo / 19. júna 2017 / Tech a inovácie

Koneč­ne na odo­mknu­tie počí­ta­ča nepot­re­bu­ješ zadá­vať len hes­lo. Mic­ro­soft pri­chá­dza s ino­vá­ci­ou v klá­ves­ni­ciach.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft odha­li­la novú “moder­nú klá­ves­ni­cu” s integ­ro­va­nou čítač­kou odtlač­kov prs­tov. Moder­ná klá­ves­ni­ca je nástup­com klá­ves­ni­ce Sur­fa­ce Key­bo­ard a tak­tiež má totož­ný dizajn ako jej pred­chod­ca. Jedi­nou zme­nou je nová fun­kcia sní­ma­nia odtlač­kov prs­tov a mož­nosť pou­ží­vať kábel pre káb­lo­vé pri­po­je­nie namies­to bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

video: youtube.com

Mic­ro­soft integ­ro­val čítač­ku odtlač­kov prs­tov do dru­hé­ho Win­do­ws klá­ve­su na pra­vej stra­ne klá­ves­ni­ce. Toto ske­no­va­nie prs­ta môžeš pou­žiť, ak sa chceš dostať do Win­do­ws 10, akej­koľ­vek webo­vej apli­ká­cie, a to pomo­cou Win­do­ws Hel­lo. Nová moder­ná klá­ves­ni­ca bude fun­go­vať s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­do­ws 10, MacOS a naj­nov­ší­mi ver­zia­mi sys­té­mu Andro­id.

foto: macrumors.com

Moder­ná klá­ves­ni­ca bude čosko­ro k dis­po­zí­cii za cenu 129,99 eur. Mic­ro­soft má prek­va­pi­vo plný a rých­ly roz­vrh. Nedáv­no debu­to­va­li s klá­ves­ni­cou Sur­fa­ce Key­bo­ard, kto­rú pre­dá­va­jú za 99 eur. Cena 129,99 eur, je rela­tív­ne už dosť vyso­ká za „iba“ klá­ves­ni­cu. Napriek tomu, že je to jed­na z naj­lep­ších na trhu.

Zdroj člán­ku: theverge.com

Pridať komentár (0)