Nové cen­trum vedy a výsku­mu na Slo­ven­sku je v Trna­ve

Tatiana Blazseková / 4. januára 2016 / Zo Slovenska

Na začiat­ku Decem­bra minu­lé­ho roku sa v Trna­ve kona­la sláv­nost­ná uda­losť dôle­ži­tá nie­len pre Trna­vu. Na Mate­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fakul­te STU v Trna­ve bol otvo­re­ný jedi­neč­ný are­ál Cam­pus Bot­to­va- CAM­BO. Slo­ven­sko sa aj vďa­ka tomu­to pro­jek­tu posú­va na sve­to­vú vedec­kú úro­veň.

Vytvo­re­nie také­ho­to uni­kát­ne­ho kam­pu­su, kto­rý sa koneč­ne podo­bá svo­jim súro­den­com v zahra­ni­čí bol mož­ný vďa­ka pro­jek­tom, kto­ré čer­pa­li zo štruk­tu­rál­nych fon­dov v rám­ci ope­rač­ných prog­ra­mov Výskum a vývoj a Vzde­lá­va­nie. Pro­jekt stál viac ako 70 mili­ó­nov eur.

Ten­to kom­plex obsa­hu­je nie­koľ­ko cen­tier exce­len­tnos­ti a roz­lič­ných pra­co­vísk. Súčas­ťou par­ku sú dva nové pavi­ló­ny: Slo­ven­ské iono­vé cen­trum Slo­vak ION a Výskum­né pra­co­vis­ko auto­ma­ti­zá­cie a infor­ma­ti­zá­cie výrob­ných pro­ce­sov. SLo­va­kI­ON je sku­toč­ne uni­kát­ny pro­jekt, kto­rý pri­ná­ša iono­vé a plaz­mo­vé tech­no­ló­gie na Slo­ven­sko. Jeho súčas­ťou je 6 mili­ón- vol­to­vý urých­ľo­va­cí sys­tém na ióno­vú imple­men­tá­ciu, kto­rý je len tre­tím svoj­ho dru­hu v Euró­pe.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.33.35

Medzi novo­ot­vo­re­né objek­ty pat­rí tiež Cen­trum exce­len­tnos­ti 5-oso­vé­ho obrá­ba­nia, kde sú dostup­né prí­stro­je na elek­tró­no­vé zvá­ra­nie vo vákuu, či na zvá­ra­nie lase­ro­vým lúčom. Pre lai­ka ako som ja to môže znieť veľ­mi sci- fi. Tie­to vecič­ky však slú­žia na kon­tro­lu, výskum ale aj samot­nú výro­bu nových mate­riá­lov a nástro­jov.

Slo­ven­sko sa aj vďa­ka tomu­to pro­jek­tu posú­va k sve­to­vé­mu výsku­mu. Ako pove­dal rektor STU Robert Red­ham­mer počas svoj­ho pre­ja­vu: “dnes štar­tu­je­me skve­lé výskum­né pro­jek­ty, kto­ré v budúc­nos­ti pomô­žu nie­len slo­ven­skej eko­no­mi­ke, ale aj pre­stí­ži Slo­ven­ska v medzi­ná­rod­nom merad­le ”. 

Na to, aby sme tvo­ri­li kva­lit­nú vedu na Slo­ven­sku však nové kam­pu­sy ani nové tech­no­ló­gie sta­čiť nebu­dú. Všet­ko totiž zále­ží od ľudí. Toto je šan­ca uká­zať, že máme kva­lit­ných ľudí, kto­rí vedia robiť vedu na sve­to­vej úrov­ni. Uni­ver­zi­ta tak­tiež inves­to­va­la aj do vzde­lá­va­nia a ško­le­ní na prá­cu s nový­mi tech­no­ló­gia­mi.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.32.01

Okrem tých­to pro­jek­tov sa rea­li­zo­va­lo aj množ­stvo men­ších zmien, kto­ré pomô­žu obno­viť štu­dent­ský a aka­de­mic­ký život na ško­le. Zre­kon­štru­ova­li tak inte­ri­ér aj exte­ri­ér budo­vy. Bez­ba­ri­é­ro­vý vstup sa koneč­ne stal samoz­rej­mos­ťou aj v tom­to kam­pu­se.

Oli­ver Morav­čik, pro­rek­tor STU a vedú­ci pro­jek­tu CAM­BO sa vyjad­ril o potre­be využí­va­nia nových tech­no­ló­gii. “Novým mate­riá­lom pat­rí budúc­nosť,” ako sám pozna­me­nal. Výskum­ní­ci neus­tá­le hľa­da­jú nov­šie, pev­nej­šie a sta­bil­nej­šie mate­riá­ly, vďa­ka kto­rým vzni­ka­jú nové tech­no­ló­gie, kto­ré sa dostá­va­jú aj do náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Slo­ven­sko je koneč­ne súčas­ťou výsku­mu vo sve­to­vom merad­le.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.31.49

Zdro­je: www.science.sk , www.mtf.stuba.sk, zdroj foto­gra­fií: foto.mtf.stuba.sk

Pridať komentár (0)