Nové cen­trum vedy a výskumu na Slo­ven­sku je v Trnave

Tatiana Blazseková / 4. januára 2016 / Zo Slovenska

Na začiatku Decem­bra minu­lého roku sa v Trnave konala sláv­nostná uda­losť dôle­žitá nie­len pre Trnavu. Na Mate­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fakulte STU v Trnave bol otvo­rený jedi­nečný areál Cam­pus Bot­tova- CAMBO. Slo­ven­sko sa aj vďaka tomuto pro­jektu posúva na sve­tovú vedeckú úro­veň.

Vytvo­re­nie také­hoto uni­kát­neho kam­pusu, ktorý sa konečne podobá svo­jim súro­den­com v zahra­ničí bol možný vďaka pro­jek­tom, ktoré čer­pali zo štruk­tu­rál­nych fon­dov v rámci ope­rač­ných prog­ra­mov Výskum a vývoj a Vzde­lá­va­nie. Pro­jekt stál viac ako 70 mili­ó­nov eur.

Tento kom­plex obsa­huje nie­koľko cen­tier exce­len­tnosti a roz­lič­ných pra­co­vísk. Súčas­ťou parku sú dva nové pavi­lóny: Slo­ven­ské ionové cen­trum Slo­vak ION a Výskumné pra­co­visko auto­ma­ti­zá­cie a infor­ma­ti­zá­cie výrob­ných pro­ce­sov. SLo­va­kION je sku­točne uni­kátny pro­jekt, ktorý pri­náša ionové a plaz­mové tech­no­ló­gie na Slo­ven­sko. Jeho súčas­ťou je 6 milión- vol­tový urých­ľo­vací sys­tém na iónovú imple­men­tá­ciu, ktorý je len tre­tím svojho druhu v Európe.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.33.35

Medzi novo­ot­vo­rené objekty patrí tiež Cen­trum exce­len­tnosti 5-oso­vého obrá­ba­nia, kde sú dostupné prí­stroje na elek­tró­nové zvá­ra­nie vo vákuu, či na zvá­ra­nie lase­ro­vým lúčom. Pre laika ako som ja to môže znieť veľmi sci- fi. Tieto vecičky však slú­žia na kon­trolu, výskum ale aj samotnú výrobu nových mate­riá­lov a nástro­jov.

Slo­ven­sko sa aj vďaka tomuto pro­jektu posúva k sve­to­vému výskumu. Ako pove­dal rektor STU Robert Red­ham­mer počas svojho pre­javu: “dnes štar­tu­jeme skvelé výskumné pro­jekty, ktoré v budúc­nosti pomôžu nie­len slo­ven­skej eko­no­mike, ale aj pre­stíži Slo­ven­ska v medzi­ná­rod­nom meradle ”. 

Na to, aby sme tvo­rili kva­litnú vedu na Slo­ven­sku však nové kam­pusy ani nové tech­no­ló­gie sta­čiť nebudú. Všetko totiž záleží od ľudí. Toto je šanca uká­zať, že máme kva­lit­ných ľudí, ktorí vedia robiť vedu na sve­to­vej úrovni. Uni­ver­zita tak­tiež inves­to­vala aj do vzde­lá­va­nia a ško­lení na prácu s novými tech­no­ló­giami.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.32.01

Okrem týchto pro­jek­tov sa rea­li­zo­valo aj množ­stvo men­ších zmien, ktoré pomôžu obno­viť štu­dent­ský a aka­de­mický život na škole. Zre­kon­štru­ovali tak inte­riér aj exte­riér budovy. Bez­ba­ri­é­rový vstup sa konečne stal samoz­rej­mos­ťou aj v tomto kam­puse.

Oli­ver Morav­čik, pro­rek­tor STU a vedúci pro­jektu CAMBO sa vyjad­ril o potrebe využí­va­nia nových tech­no­ló­gii. “Novým mate­riá­lom patrí budúc­nosť,” ako sám pozna­me­nal. Výskum­níci neus­tále hľa­dajú nov­šie, pev­nej­šie a sta­bil­nej­šie mate­riály, vďaka kto­rým vzni­kajú nové tech­no­ló­gie, ktoré sa dostá­vajú aj do nášho kaž­do­den­ného života. Slo­ven­sko je konečne súčas­ťou výskumu vo sve­to­vom meradle.

Screen Shot 2016-01-04 at 14.31.49

Zdroje: www.science.sk , www.mtf.stuba.sk, zdroj foto­gra­fií: foto.mtf.stuba.sk

Pridať komentár (0)