Nové Gmail API vám umožní tvo­riť lep­šie appky.

Šandi / 29. jún 2014 / Tools a produktivita

Google pred­ta­vil novinky v API pre svoj Gmail. To vývo­já­rom umož­ňuje čítať alebo posie­lať e-maily. Čo poten­ciálne môže viesť k zau­jí­ma­vým apli­ká­ciám, ktoré nám dovo­lia pra­co­vať s elek­tro­nic­kou poštou. Nemusí ísť práve o plno­hod­not­ných poš­to­vých kli­en­tov, pre tých je tu IMAP. Novinka sa s IMAP funkčne úplne neprek­rýva.

Prí­stu­pové roz­hra­nie sa nebojí e-mai­lov, kon­ver­zá­cií, flags, roz­pí­sa­ných správ a his­tó­rie. Google rea­guje na dopyt a ponuku na trhu. Po uvoľ­není IMAP sa obja­vilo mnoho slu­žieb, ktoré s Gmai­lom pra­co­vali. Stači spo­me­núť taký Boome­rang, ktorý uží­va­te­ľovi dal mož­nosť poslať správu neskôr, nie hneď, prí­padne pri­chá­dza­júce správy odo­bral a vrá­til ich do doru­če­nej pošty po sta­no­ve­nej dobe.

Čím ďalej sa Gmail zlep­šuje, tým menej ale IMAP stačí. Aj potrebné dele­nie pošty do prie­čin­kov — reklama, sociálne siete, fóra apod — je s týmto sta­rým pro­to­ko­lom prob­le­ma­tické. Aj keď IMAP určite len tak nevy­mizne, vývo­já­rom nové API uľahčí život a dovolí im naplno pra­co­vať s poštou v Gmaili. Môžu tak vznik­núť napr. spo­ľah­livé jed­no­ú­če­lové nástroje na zálo­ho­va­nie e-mai­lov a mnoho ďal­ších vychy­tá­vok.

Zdroj: google deve­lo­pers

Pridať komentár (0)