Nové Gmail API vám umož­ní tvo­riť lep­šie app­ky.

Šandi / 29. júna 2014 / Tools a produktivita

Goog­le pred­ta­vil novin­ky v API pre svoj Gmail. To vývo­já­rom umož­ňu­je čítať ale­bo posie­lať e-mai­ly. Čo poten­ciál­ne môže viesť k zau­jí­ma­vým apli­ká­ciám, kto­ré nám dovo­lia pra­co­vať s elek­tro­nic­kou poštou. Nemu­sí ísť prá­ve o plno­hod­not­ný­ch poš­to­vý­ch kli­en­tov, pre tých je tu IMAP. Novin­ka sa s IMAP funkč­ne úpl­ne neprek­rý­va.

Prístupové rozhranie sa nebojí e-mailov, konverzácií, flags, rozpísaných správ a histórie. Google reaguje na dopyt a ponuku na trhu. Po uvoľnení IMAP sa objavilo mnoho služieb, ktoré s Gmailom pracovali. Stači spomenúť taký Boomerang, ktorý užívateľovi dal možnosť poslať správu neskôr, nie hneď, prípadne prichádzajúce správy odobral a vrátil ich do doručenej pošty po stanovenej dobe.

Čím ďalej sa Gmail zlepšuje, tým menej ale IMAP stačí. Aj potrebné delenie pošty do priečinkov - reklama, sociálne siete, fóra apod - je s týmto starým protokolom problematické. Aj keď IMAP určite len tak nevymizne, vývojárom nové API uľahčí život a dovolí im naplno pracovať s poštou v Gmaili. Môžu tak vzniknúť napr. spoľahlivé jednoúčelové nástroje na zálohovanie e-mailov a mnoho ďalších vychytávok.

Zdroj: google developers

Pridať komentár (0)