Office Yoga — Návod na zdravý a pro­duk­tívny život bez vyho­re­nia

Marianna Mikešová / 18. novembra 2016 / Tools a produktivita

Tento prob­lém sa týka nás všet­kých. Chceme byť úspešní, pra­cu­jeme od nevi­dím do nevi­dím, no zabú­dame na to pod­statné. Žiť život a na chvíľu vypnúť. Obe­ťou nám je naše zdra­vie, vrcho­lom je chro­nická bolesť alebo vyho­re­nie, s kto­rými sa stre­táva čoraz viac Slo­vá­kov v pro­duk­tív­nom veku. Dá sa tomu pre­dísť? Dá, a Katka Ježo­vi­cová vie, ako na to. 

S jogou sa zozná­mila pred ôsmimi rokmi a ako to tak býva, dôvo­dom boli zdra­votné prob­lémy. Stá­ro­čiami ove­rené metódy jogy jej pomohli, no ona chcela viac — pre­dať svoje skú­se­nosti dru­hým. Jej cesta k lek­torke sa začala bik­ram jogou vo Viedni, pokra­čo­vala naprieč USA štú­diom fyzi­ote­ra­pie a jogy vo význam­ných jogo­vých štú­diách a nako­niec Rus­kom, kde odha­lila tajom­stvo tra­dič­nej hatha jogy. Kata­rína Ježo­vi­cová dnes už šiesty rok pôsobí na Slo­ven­sku, kde našla spô­sob, ako zapl­niť dieru na trhu. Neexis­to­vali tu jogové štú­diá, ktoré by sa pri­bli­žo­vali k európ­skemu štan­dardu, preto vytvo­rila jedi­nečný kon­cept Joga Zdravo s maxi­málne odbor­ným a indi­vi­du­ál­nym prí­stu­pom.

14938103_1509278335752733_8101514797146477214_nbFoto: facebook.com/katarina.jezovicova

My sme si s Kat­kou vyskú­šali jej nový kon­cept Office Yoga, ktorá je ako na mieru ušitá všet­kým pra­covne vyťa­že­ným ľuďom. Po nie­koľ­kých rokoch obe­ta­vej práce často nastáva neprí­jemný zlom. To, čo by malo pri­chá­dzať, teda uspo­ko­je­nie z dosia­hnu­tých úspe­chov a nad­še­nie pre ďal­šie výzvy, nepri­chá­dza. Namiesto toho na dvere zaklope burn out, teda pocit vyho­re­nia, a s ním tiež časté prob­lémy s chrb­ti­cou, psy­cho­so­ma­tické dôsledky nad­mer­ného stresu a cel­ková nespo­koj­nosť so živo­tom.

dsc_0990b

Veľ­kým prob­lé­mom je aj nesprávna živo­tospráva. V office sme takí vyťa­žení, že často nemáme čas na poriadny obed, zjeme len done­sené jedlo a počas toho ťukáme do klá­ves­nice. Nie­kedy nie je čas ani na večeru, pre­tože pre mno­hých neplatí osem­ho­di­nová pra­covná doba a my nevy­tiah­neme päty z kan­ce­lá­rie skôr než o ôsmej. Namiesto jede­nia sa pre­je­dáme hlú­pos­ťami a keď príde hlad, natla­číme do seba čo príde pod ruku. Toto všetko však rieši pre­na­sta­ve­nie návy­kov a samoz­rejme joga. Dva­krát si totiž rozmys­líme, či si pred cvi­če­ním dáme mastný rezeň alebo ľahké jedlo.

dsc_0929b

Kre­a­tívni ľudia a ľudia v biz­nise majú úžasnú fan­tá­ziu, ale veľmi sa naro­bia a preto potre­bujú kom­pen­zá­ciu. Chýba im har­mó­nia a ťažko sa dostá­vajú späť. Preto som vymys­lela kon­cept Office Yogy, ktorý ponú­kame fir­mám pre zamest­nan­cov ako bene­fit či team­bu­iling. Kľú­čom je naučiť sa v práci správne sedieť, vedieť sa pona­ťa­ho­vať, uvoľ­niť chrb­ticu a napäté svaly, no záro­veň sa uvoľ­niť vnú­torne. Keď nás totiž bolí fyzické telo, sme v cel­ko­vom v kŕči a kon­cen­trá­cia nám tak ľahko uchá­dza. Práve joga pomáha dostať sa späť a keď sa člo­vek cíti uvoľ­nene, hneď sa mu lep­šie tvorí,” popí­sala Katka pod­statu kon­ceptu.

dsc_0938b

V našom Star­ti­tup office sme si s Kat­kou vyskú­šali nie­koľko jed­no­du­chých cvi­kov na uvoľ­ne­nie napä­tia a cel­kový stre­čing una­ve­ného a osla­be­ného tela po dni strá­ve­nom na kan­ce­lár­skej sto­ličke. Para­do­xom je, že tieto cviky sa dajú cvi­čiť aj na sto­ličke, takže je možné apli­ko­vať ich kedy­koľ­vek počas pra­cov­ného dňa :). Neza­vá­halo pri­tom ani muž­ské osa­den­stvo, napriek tomu, že muži majú často voči joge pred­sudky a nesprávne ju vní­majú ako cvi­če­nie určené ženám.

dsc_0954

Muži často hovo­ria, že ja tú nohu za hlavu nedám. Je to však hlavne stre­čing a uvoľ­ňo­va­nie. Čoraz viac však zis­ťujú, že exis­tuje aj niečo iné za tým hmot­ným, čo vidíme. Zrazu cítia, že joga ich môže uchrá­niť pred pra­cov­ným aj osob­ným vyho­re­ním. Keď však už burn out pre­žijú, nedá sa to spra­viť máv­nu­tím čaro­vného prú­tika a trvá aj rok, kým sa dostanú späť. Neho­vo­riac o tom, že by mali zostať doma a nepra­co­vať, no to si väč­šina z nich nedo­volí, preto hľa­dáme alter­na­tívu ako im pomôcť a spra­viť z nich opäť radost­ných kre­a­tív­nych ľudí,” vysvet­lila jogínka a biz­nis­menka Katka, kto­rej naj­čas­tej­šími kli­entmi sú kre­a­tívci, pod­ni­ka­te­lia a ľudia vo vedení kor­po­rá­cií.

dsc_0953b

Gro celého cvi­če­nia stojí na zdra­vej chrb­tici, ktorá je zákla­dom zdra­via a vita­lity. To si však málo­kto uve­do­muje a nero­bíme nič preto, aby sme si od celo­den­ného skrú­ca­nia sa na sto­ličke uľa­vili. Prí­deme domov, a opäť len sedíme, nero­bíme žiadne kom­pen­začné cvi­če­nia, nes­trie­dame polohy. V kan­ce­lá­rii sme zosu­nutí na sto­ličke, prí­padne ešte s pre­krí­že­nými nohami, čím sa nám kriví spodná chrb­tica a defor­mujú bedrá. Neuvoľ­ňu­jeme si krčnú chrb­ticu ani stu­hnutý lakeť z celo­den­ného stlá­ča­nia myšky. A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, neve­nu­jeme pozor­nosť pre­ven­cii.

dsc_0972b

S chr­bá­tom máme prob­lém už v mla­dom veku, je to civi­li­začné ocho­re­nie dneška. Keď som pôso­bila v USA, mnohí tam cvi­čili pre­ven­tívne. Ľudia neča­kali, kým im praskne plat­nička. Možno len treba počú­vať telo, a keď sa cítime zle, siah­nuť aspoň po tejto jed­nej mož­nosti. Zvo­liť jogu a zotr­vať v tom aspoň nejaký ten mesiac,” dodala Katka. Ďal­ším dôle­ži­tým aspek­tom je nesprávne dýcha­nie. Dýchame plytko len po hrtan, a často neve­domky zadr­žia­vame dych. Vôbec nevy­uží­vame brá­nicu. Práve dychové cvi­če­nie Pra­na­y­ama učí správ­nemu nady­cho­va­niu a vydy­cho­va­niu cez nos, ktoré odbú­rava stres a ovplyv­ňuje emó­cie.

dsc_0985b

Môžeme len potvr­diť, že aspoň pol­ho­dinka jogy dva­krát týž­denne má veľký efekt na spo­koj­nosť a kre­a­ti­vitu, a ani ten chr­bát nás už tak nebolí. Po prvom cvi­čení síce zvy­čajne môžeš byť dolá­maný a tro­chu dep­ri­mo­vaný z tvo­jej žalost­nej kon­dí­cie, no uvi­díš, že dru­hý­krát to už bude lep­šie. Fyzické aj psy­chické výsledky pri­chá­dzajú veľmi rýchlo a ak vytr­váš, budeš šťast­nejší v pra­cov­nom aj osob­nom živote. Je to ľahké :).

Zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Star­ti­tup, Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom. 

Pridať komentár (0)