Opla­tí sa ešte ces­to­vať za úspe­chom do Bra­ti­sla­vy?

Martin Bohunický / 5. marca 2016 / Business

Stá­le ešte pla­tí zabe­hnu­tá dog­ma z pred­chá­dza­jú­cich desať­ro­čí, že člo­vek, kto­rý chce nie­čo dosiah­nuť, nemá na výber?

Dlho exis­to­va­la v spo­loč­nos­ti myš­lien­ka, že úspech mimo Bra­ti­sla­vy nie je mož­ný. Že toto je jedi­né mies­to na Slo­ven­sku, kde sa točia penia­ze. Keby sa na to pozrie­me s výraz­ným nad­hľa­dom a tro­ma pri­žmú­re­ný­mi oča­mi, dalo by sa snáď pove­dať, že to bola prav­da. Dnes však už nie je.

Kedy­si vyze­ra­la pred­sta­va ide­ál­nej kari­é­ry totiž úpl­ne inak. Vyštu­du­ješ vyso­kú ško­lu a zamest­náš sa vo veľ­kom kor­po­rá­te. Násled­ne stú­paš krok po kro­ku, až kým nie si na mies­te, kde máš pod sebou desiat­ky až stov­ky ľudí, kopec peňa­zí na účte a meno v spo­loč­nos­ti.

Zme­ni­li sa však časy a s nástu­pom súčas­nej gene­rá­cie sa mení aj cel­ko­vá nála­da v spo­loč­nos­ti. Prá­cu v kor­po­rá­toch mno­hí odmie­ta­jú. Penia­ze už nie sú pri­ori­ta, zau­jí­ma nás aj filo­zo­fia a hod­no­ty spo­loč­nos­ti. Chce­me ces­to­vať, žiť slo­bod­ne, nikde sa nevia­zať.

Banánové-plantáže-na-riečnom-ostrove-An-Binh-Vietnam1

foto: archív Aleš Tvr­dý

A tu pri­chá­dza tá zme­na.

Byť fre­e­lan­ce­rom, tvo­riť gra­fi­ku, tex­ty, prog­ra­mo­vať, či dizaj­no­vať môžeš už aj pre ame­ric­ké fir­my. A môžeš to robiť z Humen­né­ho aj Vyšných Ruž­ba­chov. Môžeš mať mies­to zamest­ná­va­te­ľa desiat­ky kli­en­tov, kto­rých v živo­te neuvi­díš. Môžeš robiť veľ­ký biz­nis, sedieť pri­tom pod jab­lo­ňou a hrať sa so psom. Tak pre­čo by si to sak­ra mal robiť z Bra­ti­sla­vy? Samot­ný úspech už dáv­no nezá­vi­sí od loka­li­ty. Ušet­ri teda nákla­dy a ži tam, kde ťa to ťahá. Či už je to Bra­ti­sla­va, Bali, Thaj­sko, tvo­ja rod­ná dedi­na ale­bo Ban­ská Štiav­ni­ca.

Nie je to však prav­da­že také jed­no­du­ché.

tumblr_me4iiuFjqP1r9rnkno1_1280

foto: tum­blr

Nie kaž­dý má vlo­hy a ambí­cie na prá­cu na voľ­nej nohe. Nie kaž­dý chce byť pod­ni­ka­te­ľom. Stá­le sa náj­du aj ľudia, kto­rých cie­ľom je zamest­nať sa v pre­stíž­nej fir­me a vystú­pať po firem­nom reb­ríč­ku. Ak pat­ríš medzi nich, mám pre teba radu — začni si hľa­dať byt. Toto je totiž ces­ta, kde potre­bu­ješ byť v epi­cen­tre dia­nia. Okej, mož­no je jed­no, či ti zada­jú task cez inter­net, tele­fón ale­bo výkri­kom cez open spa­ce. No rast po firem­nom reb­ríč­ku je, či sa nám to páči ale­bo nie, o zná­mos­tiach, budo­va­ní networ­ku. komu­ni­kač­ných zruč­nos­tiach, schop­nos­ti hýbať sa v biz­nis sve­te a impro­vi­zo­vať. Nie, cez inter­net si dôver­né a blíz­ke vzťa­hy naozaj nevy­bu­du­ješ.

K úspe­chu momen­tál­ne vedú dve ces­ty. Jed­na ti ponú­ka viac slo­bo­dy, dru­há viac isto­ty. A pod­ľa toho, kto­rú si vybe­rieš, môžeš pod­nik­núť ďal­šie kro­ky.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikimedia.org

Pridať komentár (0)