Oplatí sa ešte ces­to­vať za úspe­chom do Bra­ti­slavy?

Martin Bohunický / 5. marca 2016 / Business

Stále ešte platí zabe­hnutá dogma z pred­chá­dza­jú­cich desať­ročí, že člo­vek, ktorý chce niečo dosiah­nuť, nemá na výber?

Dlho exis­to­vala v spo­loč­nosti myš­lienka, že úspech mimo Bra­ti­slavy nie je možný. Že toto je jediné miesto na Slo­ven­sku, kde sa točia peniaze. Keby sa na to pozrieme s výraz­ným nad­hľa­dom a troma pri­žmú­re­nými očami, dalo by sa snáď pove­dať, že to bola pravda. Dnes však už nie je.

Kedysi vyze­rala pred­stava ide­ál­nej kari­éry totiž úplne inak. Vyštu­du­ješ vysokú školu a zamest­náš sa vo veľ­kom kor­po­ráte. Následne stú­paš krok po kroku, až kým nie si na mieste, kde máš pod sebou desiatky až stovky ľudí, kopec peňazí na účte a meno v spo­loč­nosti.

Zme­nili sa však časy a s nástu­pom súčas­nej gene­rá­cie sa mení aj cel­ková nálada v spo­loč­nosti. Prácu v kor­po­rá­toch mnohí odmie­tajú. Peniaze už nie sú pri­orita, zau­jíma nás aj filo­zo­fia a hod­noty spo­loč­nosti. Chceme ces­to­vať, žiť slo­bodne, nikde sa nevia­zať.

Banánové-plantáže-na-riečnom-ostrove-An-Binh-Vietnam1

foto: archív Aleš Tvrdý

A tu pri­chá­dza tá zmena.

Byť fre­e­lan­ce­rom, tvo­riť gra­fiku, texty, prog­ra­mo­vať, či dizaj­no­vať môžeš už aj pre ame­rické firmy. A môžeš to robiť z Humen­ného aj Vyšných Ruž­ba­chov. Môžeš mať miesto zamest­ná­va­teľa desiatky kli­en­tov, kto­rých v živote neuvi­díš. Môžeš robiť veľký biz­nis, sedieť pri­tom pod jab­lo­ňou a hrať sa so psom. Tak prečo by si to sakra mal robiť z Bra­ti­slavy? Samotný úspech už dávno nezá­visí od loka­lity. Ušetri teda náklady a ži tam, kde ťa to ťahá. Či už je to Bra­ti­slava, Bali, Thaj­sko, tvoja rodná dedina alebo Ban­ská Štiav­nica.

Nie je to však prav­daže také jed­no­du­ché.

tumblr_me4iiuFjqP1r9rnkno1_1280

foto: tum­blr

Nie každý má vlohy a ambí­cie na prácu na voľ­nej nohe. Nie každý chce byť pod­ni­ka­te­ľom. Stále sa nájdu aj ľudia, kto­rých cie­ľom je zamest­nať sa v pre­stíž­nej firme a vystú­pať po firem­nom reb­ríčku. Ak pat­ríš medzi nich, mám pre teba radu — začni si hľa­dať byt. Toto je totiž cesta, kde potre­bu­ješ byť v epi­cen­tre dia­nia. Okej, možno je jedno, či ti zadajú task cez inter­net, tele­fón alebo výkri­kom cez open space. No rast po firem­nom reb­ríčku je, či sa nám to páči alebo nie, o zná­mos­tiach, budo­vaní networku. komu­ni­kač­ných zruč­nos­tiach, schop­nosti hýbať sa v biz­nis svete a impro­vi­zo­vať. Nie, cez inter­net si dôverné a blízke vzťahy naozaj nevy­bu­du­ješ.

K úspe­chu momen­tálne vedú dve cesty. Jedna ti ponúka viac slo­body, druhá viac istoty. A podľa toho, ktorú si vybe­rieš, môžeš pod­nik­núť ďal­šie kroky.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: wikimedia.org

Pridať komentár (0)