Oplatí sa pra­co­vať posto­jačky? Aké má tento trend výhody?

Alexandra Dulaková / 16. mája 2016 / Tools a produktivita

Práca za sto­lom v kan­ce­lá­riach je síce vo veľa prí­pa­doch úplne nevy­hnutná, naše telo ju ale z dlho­do­bého hľa­diska neoce­ňuje. Za sto­lom sme sa stále nenau­čili poriadne sedieť, kvôli čomu veľmi často trpíme boles­ťami chrbta, hrbíme sa a máme vykri­venú chrb­ticu. Proti tejto civi­li­zač­nej cho­robe vyspe­lého sveta sa ľudia roz­hodli bojo­vať rôz­nymi spô­sobmi. Po špe­ciálne tva­ro­va­ných sto­lič­kách, orto­pe­dic­kých pomôc­kach či fit­lop­tách pri­chá­dza nová metóda – práca posto­jačky. Mnohí na ňu už dnes nedajú dopus­tiť.

Znie to možno absurdne, ale nie­ktorí ľudia sa dob­ro­voľne roz­hodnú pri špe­ciálne upra­ve­nom pra­cov­nom stole celý deň stáť namiesto toho, aby si ten (ne)povinný počet hodín pohodlne odse­deli na sto­ličke podľa svojho výberu. Keď máme na výber medzi sede­ním a stá­tím, len zried­ka­kedy volíme druhú mož­nosť. Stáť sa nám nechce v MHD, na zastáv­kach, v radách, a ani čakár­ňach. Prečo potom upred­nost­niť túto mož­nosť najmä v prí­pade, keď na nohách musíme byť naozaj dlhú dobu? Je to vôbec zdravé? Odpo­vede posky­tujú ľudia, ktorí takto dlho­dobo fun­gujú a sú s tým maxi­málne spo­kojní, aj keď boli na začiatku skep­tickí. Aké sú teda ich dôvody pre­stáť celé dni? 

12405124_10208335011795851_651723062_o

foto: autor

  1. Telu je to pohodlné

Aj keď je špe­ciálne upra­vený pra­covný stôl pris­pô­so­bený na to, že sa jeho výška mení podľa žela­nia, ľudia, ktorí tento postoj zvo­lili, si na poču­do­va­nie sadať tak­mer vôbec nech­celi. Pôvodne pred­po­kla­dali, že ich pomer sede­nia a stá­tia bude tak 50/50, no ich vlastné telo ich prek­va­pilo. Stá­tie im bolo pohodlné a tak v tejto pozí­cii trá­via až 95 per­cent pra­cov­ného času – nie preto lebo musia, ale jed­no­du­cho preto, že to cel­kom dob­ro­voľne chcú. 

  1. Zvýši sa pro­duk­ti­vita

Pohod­lie pri sedení nás vždy tro­chu navá­dza k tomu, aby sme zle­ni­veli. Navyše, ak dlho­dobo sedíme v pohodl­nej pozí­cii, dobre si rozmys­líme, či sa nám vlastne chce a oplatí vstať, alebo či rad­šej osta­neme prí­jemne usa­la­šení na mieste. Pri státí je to však inak. Naše telo fun­guje v poho­to­vost­nom režime a je vždy pri­pra­vené konať. Je oveľa jed­no­duch­šie ísť si po niečo, čo nemáme na stole, zabe­hnúť na kon­zul­tá­ciu za kole­gom, či jed­no­du­cho na chvíľu pre­ru­šiť prácu (z rele­vant­ných dôvo­dov) a potom sa k nej rýchlo vrá­tiť, bez ochádzky cez všetky sociálne siete. Keď sme na nohách, je oveľa ťaž­šie nechať sa nie­čím rozp­tý­liť a aj pri tom rozp­tý­lení dlho­dobo zotr­vať.

12415517_10208335011955855_92887465_o

foto: autor

  1. Zmiznú bolesti chrbta

Keďže bolesti chrbta máme z práce najmä kvôli nevhod­nému sede­niu za sto­lom, stá­tie sa hneď núka ako ide­álna alter­na­tíva. Ale nie je to len o státí. Aj to totiž zaťa­žuje chrb­ticu, len iným spô­so­bom. Takisto sa pri ňom musíme sna­žiť stáť rovno a udr­žo­vať chrb­ticu v tom správ­nom uhle. Zásadne v tomto prí­pade dokáže pomôcť pra­vi­delné cvi­če­nie a pohyb, ktorý nás učí správ­nemu drža­niu tela a záro­veň nám v tele buduje sva­lovú hmotu, ktorá ho lep­šie drží pokope a posky­tuje sil­nej­šiu sta­bi­litu. Bez cvi­če­nie to jed­no­du­cho nejde – a je jedno v akej pozí­cií.

  1. Vyrie­šiť sa dá aj bolesť nôh

Po pár dňoch strá­ve­ných stá­tím sa zjaví prvá výzva – a síce bolesť, ktorá sa jed­no­značne dostaví. Ak proste nie sme zvyk­nutí dlhú dobu trá­viť na nohách, naše telo to bude brať ako šok. To ale nezna­mená, že sa tento prob­lém nedá rie­šiť. Na trhu je kopa pod­lo­žiek a tzv. „anti-fati­gue mats“, ktoré na inter­nete náj­deš za dobrú cenu a ktoré ťa bolestí za pár chvíľ zba­via. Tí skú­se­nejší radia, aby sme zby­točne neku­po­vali pre­dra­žené pod­ložky od ofi­ciál­nych pre­daj­cov, ale rad­šej vsa­dili na vlastný rešerš.

facebook-offic-tour-ny-lean-in-working-work-standing-desk

foto: vladtime.ru

  1. Zlepší sa nočný spá­nok

Stá­tie za sto­lom si vyža­duje pod­statne viac ener­gie ako oby­čajné sede­nie. Ak si k tomu pri­dáš pra­vi­delný výdaj ener­gie cvi­če­ním, môžeš sa nadobro roz­lú­čiť s nespa­vos­ťou, ktorá rov­nako ako bolesti chrbta trápi veľké per­cento popu­lá­cie. Mnohí ľudia, ktorí pri bež­nom sedení po nociach bez­cieľne hľa­deli do pla­fóna, pop­rí­pade lie­čili nespa­vosť sur­fo­va­ním po inter­nete, sľu­bujú, že pri tejto rutine príde spá­nok okam­žite.

  1. Oplatí sa to aj finančne

Veľa ľudí od tejto zmeny odrá­dza aj cena, keďže tá sa pri špe­ciálne upra­ve­ných sto­loch na stá­tie pohy­buje aj nie­kde okolo tisícky. Je to vraj ale tá naj­lep­šia inves­tí­cia, ktorú pre svoje zdra­vie, pro­duk­ti­vitu a kon­dičku môžeš uro­biť. Kva­litný stôl predsa vydrží dlhé roky, a aj keby si ho mal hneď zni­čiť za tri (čo je veľmi neprav­de­po­dobné), pri roz­po­čí­taní ťa to vyjde pri­bližne na euro denne. A to nie je pri ostat­ných bež­ných výdav­koch a výsled­koch, ktoré inves­tí­cia sľu­buje, vôbec také zlé. Ak je to ale predsa pri­veľká inves­tí­cia, môžeš sa zahrať na kutila a stôl si pris­pô­so­biť vlast­no­ručne.

Tak čo, zara­díš medzi svoje novo­ročné pred­sav­za­tia aj prácu posto­jačky? V Star­ti­tup máme skvelý stôl z Ikey, cena 489 eur: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/S19022530/

12414235_10208335011835852_2039014174_o

foto: autor

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)