Opla­tí sa pra­co­vať posto­jač­ky? Aké má ten­to trend výho­dy?

Alexandra Dulaková / 16. mája 2016 / Lifehacking

Prá­ca za sto­lom v kan­ce­lá­riach je síce vo veľa prí­pa­doch úpl­ne nevy­hnut­ná, naše telo ju ale z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka neoce­ňu­je. Za sto­lom sme sa stá­le nenau­či­li poriad­ne sedieť, kvô­li čomu veľ­mi čas­to trpí­me boles­ťa­mi chrb­ta, hrbí­me sa a máme vykri­ve­nú chrb­ti­cu. Pro­ti tej­to civi­li­zač­nej cho­ro­be vyspe­lé­ho sve­ta sa ľudia roz­hod­li bojo­vať rôz­ny­mi spô­sob­mi. Po špe­ciál­ne tva­ro­va­ných sto­lič­kách, orto­pe­dic­kých pomôc­kach či fit­lop­tách pri­chá­dza nová metó­da – prá­ca posto­jač­ky. Mno­hí na ňu už dnes neda­jú dopus­tiť.

Znie to mož­no absurd­ne, ale nie­kto­rí ľudia sa dob­ro­voľ­ne roz­hod­nú pri špe­ciál­ne upra­ve­nom pra­cov­nom sto­le celý deň stáť namies­to toho, aby si ten (ne)povinný počet hodín pohodl­ne odse­de­li na sto­lič­ke pod­ľa svoj­ho výbe­ru. Keď máme na výber medzi sede­ním a stá­tím, len zried­ka­ke­dy volí­me dru­hú mož­nosť. Stáť sa nám nech­ce v MHD, na zastáv­kach, v radách, a ani čakár­ňach. Pre­čo potom upred­nost­niť túto mož­nosť naj­mä v prí­pa­de, keď na nohách musí­me byť naozaj dlhú dobu? Je to vôbec zdra­vé? Odpo­ve­de posky­tu­jú ľudia, kto­rí tak­to dlho­do­bo fun­gu­jú a sú s tým maxi­mál­ne spo­koj­ní, aj keď boli na začiat­ku skep­tic­kí. Aké sú teda ich dôvo­dy pre­stáť celé dni? 

12405124_10208335011795851_651723062_o

foto: autor

  1. Telu je to pohodl­né

Aj keď je špe­ciál­ne upra­ve­ný pra­cov­ný stôl pris­pô­so­be­ný na to, že sa jeho výš­ka mení pod­ľa žela­nia, ľudia, kto­rí ten­to postoj zvo­li­li, si na poču­do­va­nie sadať tak­mer vôbec nech­ce­li. Pôvod­ne pred­po­kla­da­li, že ich pomer sede­nia a stá­tia bude tak 50/50, no ich vlast­né telo ich prek­va­pi­lo. Stá­tie im bolo pohodl­né a tak v tej­to pozí­cii trá­via až 95 per­cent pra­cov­né­ho času – nie pre­to lebo musia, ale jed­no­du­cho pre­to, že to cel­kom dob­ro­voľ­ne chcú. 

  1. Zvý­ši sa pro­duk­ti­vi­ta

Pohod­lie pri sede­ní nás vždy tro­chu navá­dza k tomu, aby sme zle­ni­ve­li. Navy­še, ak dlho­do­bo sedí­me v pohodl­nej pozí­cii, dob­re si rozmys­lí­me, či sa nám vlast­ne chce a opla­tí vstať, ale­bo či rad­šej osta­ne­me prí­jem­ne usa­la­še­ní na mies­te. Pri stá­tí je to však inak. Naše telo fun­gu­je v poho­to­vost­nom reži­me a je vždy pri­pra­ve­né konať. Je ove­ľa jed­no­duch­šie ísť si po nie­čo, čo nemá­me na sto­le, zabe­hnúť na kon­zul­tá­ciu za kole­gom, či jed­no­du­cho na chví­ľu pre­ru­šiť prá­cu (z rele­vant­ných dôvo­dov) a potom sa k nej rých­lo vrá­tiť, bez ochádz­ky cez všet­ky sociál­ne sie­te. Keď sme na nohách, je ove­ľa ťaž­šie nechať sa nie­čím rozp­tý­liť a aj pri tom rozp­tý­le­ní dlho­do­bo zotr­vať.

12415517_10208335011955855_92887465_o

foto: autor

  1. Zmiz­nú boles­ti chrb­ta

Keď­že boles­ti chrb­ta máme z prá­ce naj­mä kvô­li nevhod­né­mu sede­niu za sto­lom, stá­tie sa hneď núka ako ide­ál­na alter­na­tí­va. Ale nie je to len o stá­tí. Aj to totiž zaťa­žu­je chrb­ti­cu, len iným spô­so­bom. Takis­to sa pri ňom musí­me sna­žiť stáť rov­no a udr­žo­vať chrb­ti­cu v tom správ­nom uhle. Zásad­ne v tom­to prí­pa­de doká­že pomôcť pra­vi­del­né cvi­če­nie a pohyb, kto­rý nás učí správ­ne­mu drža­niu tela a záro­veň nám v tele budu­je sva­lo­vú hmo­tu, kto­rá ho lep­šie drží poko­pe a posky­tu­je sil­nej­šiu sta­bi­li­tu. Bez cvi­če­nie to jed­no­du­cho nej­de – a je jed­no v akej pozí­cií.

  1. Vyrie­šiť sa dá aj bolesť nôh

Po pár dňoch strá­ve­ných stá­tím sa zja­ví prvá výzva – a síce bolesť, kto­rá sa jed­no­znač­ne dosta­ví. Ak pros­te nie sme zvyk­nu­tí dlhú dobu trá­viť na nohách, naše telo to bude brať ako šok. To ale nezna­me­ná, že sa ten­to prob­lém nedá rie­šiť. Na trhu je kopa pod­lo­žiek a tzv. „anti-fati­gue mats“, kto­ré na inter­ne­te náj­deš za dob­rú cenu a kto­ré ťa boles­tí za pár chvíľ zba­via. Tí skú­se­nej­ší radia, aby sme zby­toč­ne neku­po­va­li pre­dra­že­né pod­lož­ky od ofi­ciál­nych pre­daj­cov, ale rad­šej vsa­di­li na vlast­ný rešerš.

facebook-offic-tour-ny-lean-in-working-work-standing-desk

foto: vladtime.ru

  1. Zlep­ší sa noč­ný spá­nok

Stá­tie za sto­lom si vyža­du­je pod­stat­ne viac ener­gie ako oby­čaj­né sede­nie. Ak si k tomu pri­dáš pra­vi­del­ný výdaj ener­gie cvi­če­ním, môžeš sa nadob­ro roz­lú­čiť s nespa­vos­ťou, kto­rá rov­na­ko ako boles­ti chrb­ta trá­pi veľ­ké per­cen­to popu­lá­cie. Mno­hí ľudia, kto­rí pri bež­nom sede­ní po nociach bez­cieľ­ne hľa­de­li do pla­fó­na, pop­rí­pa­de lie­či­li nespa­vosť sur­fo­va­ním po inter­ne­te, sľu­bu­jú, že pri tej­to ruti­ne prí­de spá­nok okam­ži­te.

  1. Opla­tí sa to aj finanč­ne

Veľa ľudí od tej­to zme­ny odrá­dza aj cena, keď­že tá sa pri špe­ciál­ne upra­ve­ných sto­loch na stá­tie pohy­bu­je aj nie­kde oko­lo tisíc­ky. Je to vraj ale tá naj­lep­šia inves­tí­cia, kto­rú pre svo­je zdra­vie, pro­duk­ti­vi­tu a kon­dič­ku môžeš uro­biť. Kva­lit­ný stôl pred­sa vydr­ží dlhé roky, a aj keby si ho mal hneď zni­čiť za tri (čo je veľ­mi neprav­de­po­dob­né), pri roz­po­čí­ta­ní ťa to vyj­de pri­bliž­ne na euro den­ne. A to nie je pri ostat­ných bež­ných výdav­koch a výsled­koch, kto­ré inves­tí­cia sľu­bu­je, vôbec také zlé. Ak je to ale pred­sa pri­veľ­ká inves­tí­cia, môžeš sa zahrať na kuti­la a stôl si pris­pô­so­biť vlast­no­ruč­ne.

Tak čo, zara­díš medzi svo­je novo­roč­né pred­sav­za­tia aj prá­cu posto­jač­ky? V Star­ti­tup máme skve­lý stôl z Ikey, cena 489 eur: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/S19022530/

12414235_10208335011835852_2039014174_o

foto: autor

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)