Otec piva Corona spra­vil z kaž­dého oby­va­teľa jeho rod­nej dediny mili­oná­rom

Linda Cebrová / 25. november 2016 / Zaujímavosti

Anto­nio Fer­nan­déz pre­pí­sal svoje mili­óny na oby­va­te­ľov dedinky Cere­za­les.

Všet­kých 80 oby­va­te­ľov sa zo dňa na deň stalo mili­onármi. Nie však preto, že by vyhrali v národ­nej špa­niel­skej loté­rií, ale preto, že sa naro­dili v rov­na­kej dedine ako Anto­nio Fer­nan­déz. Anto­nio sa naro­dil ako jede­náste dieťa, no pochá­dzal z tri­nás­tich súro­den­cov. V roku 1949 emig­ro­val do Mexika a v jeho 32 rokoch sa stal vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nosti Grupo Modelo, ktorá je výrob­com sve­to­zná­meho piva Corona.

Otec“ piva Corona zomrel tento rok v auguste, dožil sa úcty­hod­ných 99 rokov. Miliar­dár zane­chal vo svo­jej vôli 170 mili­ó­nov eur pre oby­va­te­ľov jeho rod­nej dedinky Cere­za­les v pro­vin­cii Leon. Kaž­dému jed­nému oby­va­te­ľovi boli tak pri­de­lené 2 mili­óny eur. Fer­nan­déz sa naro­dil 13. decem­bra v roku 1917 do veľmi chu­dob­nej rodiny. V 14 rokoch musel opus­tiť školu, pre­tože jeho rodi­čia si viac nemohli dovo­liť pla­tiť škol­ské poplatky. Po Špa­niel­skej občian­skej vojne sa pre­sťa­ho­val do mesta Leon na severe Špa­niel­ska, kde si našiel aj man­želku.

cor1

foto:thetelegraph.co.uk
V roku 1949 strýko jeho man­želky, ktorý v tom čase vlast­nil Grupo Modelo pozval novo­man­že­lov do Mexika, kde Fer­nan­déz začal pra­co­vať v pivo­vare ako sklad­ník. Postu­pom času si v pivo­vare vyskú­šal množ­stvo pozí­cií a v roku 1971 sa stal vicep­re­zi­den­tom spo­loč­nosti. Stál aj pri zrode Corony, ktorá nie je len naj­po­pu­lár­nej­ším pivom v Mexiku, ale je aj veľ­kým export­ným feno­mé­nom vo svete. V jeho rod­nom Špa­niel­sku sa pre­dáva pod znač­kou Coro­nita.

Svoju pozí­ciu vicep­re­zi­denta si udr­žal do roku 1997 a ako pred­seda pred­sta­ven­stva pôso­bil do roku 2005. Jeho pozí­ciu neskôr pre­ne­chal jeho synov­covi Car­lo­sovi Fer­nan­dé­zovi. Corona Extra je dru­hým naj­viac vyvá­ža­ným pivom do Spo­je­ných štá­tov s roč­nými trž­bami okolo 693 mili­ó­nov eur. Jeden z oby­va­te­ľov, ktorý je záro­veň jedi­ným vlast­ní­kom baru plného mexic­kého piva v dedine sa vyjad­ril, že bez pod­pory Fer­nan­déza by boli stra­tení. Nikdy totiž peniaze nemali.

cor2

foto:thetelegraph.co.uk

Fer­nan­déz bol dobre známy filan­trop, ktorý nikdy neza­bú­dal na svoju rodnú vlasť. Tak­tiež sa mu poda­rilo zís­kať významné oce­ne­nie od býva­lého kráľa Juana Car­losa za jeho dob­ro­činné skutky a prácu so zdra­votne pos­ti­hnu­tými mla­dými ľuďmi. Zalo­žil aj orga­ni­zá­ciu s náz­vom Leon Sol­tra, ktorá ponúka prí­le­ži­tostnú prácu pre zdra­votne pos­ti­hnuté osoby, ako aj odbornú spo­loč­nosť nesúcu meno jeho man­želky Cinia, ktorá pôsobí v Mexiku. V roku 2009 zalo­žil fond „ Cere­za­les Anto­nio y Cinia“ na pod­poru vidiec­kej ini­cia­tívy a pro­jek­tov bež­ných dedin­ča­nov.

zdroj:telegraph.co.uk zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:thesun.co.uk

Pridať komentár (0)