Otes­to­va­li sme bra­ti­slav­ské trž­ni­ce a nechá­pe­me, ako sme dote­raz moh­li naku­po­vať v super­mar­ke­te

Marianna Mikešová / 19. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Startitup

My ľudia sme veľ­mi pohodl­né tvo­ry. Naku­po­vať cho­dí­me do super­mar­ke­tov, kde máme všet­ko pria­mo pod nosom a vďa­ka akci­ovým letá­kom údaj­ne ušet­rí­me. Pri­zná­va­me, aj my sme dote­raz boli super­mar­ke­to­ví naku­po­va­či. No to, čo sme našli na bra­ti­slav­ských trž­ni­ciach, je úpl­ne iný level! 

Aby sme vykro­či­li z vlast­nej kom­fort­nej zóny a pomoh­li v orien­tá­cii aj tebe, vybra­li sme sa otes­to­vať tri vyhlá­se­né trž­ni­ce. Či už si Bra­ti­slav­čan ale­bo CP-čkár, mal by si sa tešiť, pre­to­že v hlav­nom mes­te náj­deš naozaj boha­tú ponu­ku nut­rič­ne hod­not­ných potra­vín a plo­dín. S prí­cho­dom slneč­ných dní môžeš sku­toč­ne zabud­núť na ste­ril­né super­mar­ke­ty s dovo­zo­vý­mi a strie­ka­ný­mi plo­di­na­mi.

Kde kúpiš tú naj­chut­nej­šiu zele­ni­nu a ovo­cie a za koľ­ko?

Mile­tič­ka

Taká tá kla­si­ka, kto­rú sa pri slo­ve trž­ni­ca zrej­me ako prvá vyba­ví kaž­dé­mu Bra­ti­slav­ča­no­vi. O Mile­tič­ke sa povrá­va vše­li­čo — že je tam špi­na, smrad, potu­lu­jú sa bez­do­mov­ci a číha­jú tam na teba gýčo­vé číňan­ské obcho­dy. No, to posled­né je z čas­ti prav­da, náj­deš tam aj typic­ké gýčo­vé stán­ky, v kto­rých sme kedy­si naku­po­va­li han­dry hádam všet­ci, no nene­chaj sa odra­diť.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Mile­tič­ka má doslo­va raj­skú ponu­ku ovo­cia a zele­ni­ny. Vonia to tu asi ako u bab­ky na záh­ra­de plnej zre­lé­ho ovo­cia a špi­nu sme tu sku­toč­ne nenaš­li. Všet­ko vyze­rá krás­ne čerstvo a aj keď sa okrem slo­ven­ských plo­dín náj­du neja­ké z Maďar­ska, máš záru­ku, že nakú­piš hod­not­né jed­lo, kto­ré nie je plné ché­mie a nepu­to­va­lo cez pol sve­ta v ochran­ných fóliách.

Foto: Star­ti­tup 

Foto: Star­ti­tup

Máš na výber z obrov­ské­ho množ­stva stán­kov a pre­daj­cov, z kto­rých väč­ši­na sú veľ­mi milí ľudia. Neza­ži­ješ tu ste­ri­li­tu a ano­ny­mi­tu super­mar­ke­tov, ale plo­di­ny ti pre­dá člo­vek, kto­rý ich sám vypes­to­val ale­bo far­má­ra aspoň osob­ne pozná. A čo viac — zvy­čaj­ne nemá prob­lém dať ti naprí­klad raj­či­nu ochut­nať. To by sa ti v obcho­de naozaj nesta­lo. :)

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Okrem ovo­cia a zele­ni­nu tu náj­deš tak­mer všet­ko — sade­nič­ky, kve­ty, kva­se­nú kapus­tu, med, stru­ko­vi­ny či semien­ka a naďa­bi­li sme aj na skve­lé bra­ti­slav­ské rož­ky, kto­ré jed­na pani sama pečie spo­lu s lok­ša­mi či kned­ľou. Na tej­to trž­ni­ci to doobe­da aj cez týž­deň sku­toč­ne žije, pre­to sa pri víken­do­vej náv­šte­ve pri­prav na malú tla­čen­ku.

Koľ­ko čo sto­jí:

Raj­či­ny: 2 — 2,50 eur/ kg

Pap­ri­ka: 4,90 eur/ kg

Šalát: 0,60 eur/ ks

Mla­dý hrá­šok: 5 eur/ kg

Mla­dá cibuľ­ka: 0,50 — 0,60 eur/ via­za­nič­ka

Jaho­dy: 6 – 7 eur/ kg

Čer­ve­ný melón: 3 eurá/ kg

Čereš­ne: 8 eur/ kg

Nová trž­ni­ca

Po Mile­tič­ke je trž­ni­ca na Trnav­skom mýte skla­ma­ním, pre­to­že nemá veľa z jej čara a pozi­tív­nej atmo­sfé­ry. Môže za to do veľ­kej čas­ti samot­ný dep­re­sív­ny pries­tor tej­to socia­lis­tic­kej pamiat­ky, ale tiež fakt, že tu náj­deš tie sku­toč­né trž­ni­co­vé gýče. O mno­hom vypo­ve­dá už obrov­ský nápis “zálož­ňa” na prie­če­lí. Väč­ši­nu budo­vy zabe­ra­jú obcho­dí­ky s roz­lič­ným a občas nepo­cho­pi­teľ­ným tova­rom.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Aby sme im však až tak nek­riv­di­li, našli sme tu aj zopár obcho­dov so sluš­nou ponu­kou potra­vín, s poc­ti­vý­mi mäso­vý­mi výrob­ka­mi, mlieč­ny­mi pro­duk­ta­mi či peči­vom. Táto trž­ni­ca je také malé blu­dis­ko a kým tu náj­deš to, čo chceš, mož­no sa tro­chu pop­re­chá­dzaš. Čo sa týka stán­kov so “zelo­vo­com”, nará­taš ich asi na dvoch rukách, pre­to­že pries­tor je polo­prázd­ny.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Kým na Mile­tič­ke to oko­lo desia­tej hodi­ny sku­toč­ne žilo, na Trnav­skom mýte mno­hí ešte len vykla­da­li svoj tovar. Ponu­ka bola vďa­ka sezón­nos­ti podob­ná, no ove­ľa skrom­nej­šia. Ak však hľa­dáš základ­né suro­vi­ny ako raj­či­ny, pap­ri­ku, šalát či sezón­ne jaho­dy, náj­deš tu, čo potre­bu­ješ a urči­te lep­šie, ako v super­mar­ke­te.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Stret­li sme sa tu s milý­mi aj tro­chu nevr­lý­mi pre­dá­va­jú­ci­mi. Ty však urči­te náj­deš toho svoj­ho, s kto­rým pria­teľ­sky poke­cáš a o to lep­ší pocit z náku­pu a pod­po­ry slo­ven­ských far­má­rov budeš mať. No napriek tomu, že aj táto socia­lis­tic­ká nád­he­ra spl­ní účel, Mile­tič­ka pre nás zostá­va čís­lom 1.

Koľ­ko čo sto­jí:

Raj­či­ny: 3,50 — 4 eurá/ kg

Pap­ri­ka: 3,50 eur — 4,50 eur/ kg

Šalát: 0,80 eur/ ks

Mla­dý hrá­šok: 5 eur/ kg

Mla­dá cibuľ­ka: 0,40 — 0,50 eur/ via­za­nič­ka

Jaho­dy: 7 eur/ kg

Žltý melón: 3,50 eur/ kg

Fresh­mar­ket

Ino­vo­va­nú pred­sta­vu tra­dič­nej trž­ni­ce sme si nemoh­li nechať ujsť a pre­su­nu­li sme sa tak do 21. hips­ter­ské­ho sto­ro­čia vo Fresh­mar­ke­te. Aj keď je pre mno­hých tro­chu od ruky, opla­tí sa ho nav­ští­viť, pre­to­že tu zabi­ješ všet­ky muchy jed­nou ranou. Nie­len, že do svo­jej chlad­nič­ky a špaj­ze nakú­piš všet­ko potreb­né, ale vďa­ka boha­té­mu výbe­ru gas­tro pod­ni­kov okam­ži­te ula­ho­díš svo­jim chu­ťo­vým bun­kám. 

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Ten­to moder­ný kon­cept trž­ni­ce inšpi­ro­va­ný zahra­ni­čím je sku­toč­ne jedi­neč­ný a sved­čí o tom aj množ­stvo náv­štev­ní­kov, kto­rý­mi sa to tam na polud­nie hem­ži­lo. Mno­hí zaví­ta­li na obed do jed­nej z reštau­rá­cií, na kávu zo skve­lé­ho Brew baru či nakú­piť zdra­vé potra­vi­ny. Po náv­šte­ve Fresh­mar­ke­tu sku­toč­ne nebu­deš mať potre­bu ísť nie­čo dokú­piť do super­mar­ke­tu, no je prav­de­po­dob­né, že tvo­ja peňa­žen­ka to tro­chu pocí­ti.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Stán­ky s ovo­cím a zele­ni­nou pop­rav­de nie sú naj­čas­tej­ším dôvo­dom, pre­čo sem Bra­ti­slav­ča­nia cho­dia, no náj­du tu všet­ko. Stán­kov je len zopár, no výber je pomer­ne boha­tý a plo­di­ny sú kva­lit­né a chut­né, nechý­ba­jú bylin­ky či stru­ko­vi­ny. Cena je tro­chu vyš­šia. Sú tu naozaj milí pre­daj­co­via, kto­rí nám doslo­va nanú­ti­li ochut­nať slad­ké jaho­dy.

Foto: Star­ti­tup

Foto: Star­ti­tup

Aj keď ťa náv­šte­va Fresh­mar­ke­tu vyj­de drah­šie ako náv­šte­va zvyš­ných dvoch, v pek­ných, svet­lých a moder­ných pries­to­roch s toale­tou náj­deš to naj­lep­šie zo slo­ven­skej aj sve­to­vej gas­tro­nó­mie a pro­duk­cie far­má­rov. Nie kaž­dé mes­to sa môže pýšiť takým­to skve­lým kon­cep­tom a môže­me úprim­ne pove­dať, že Bra­ti­sla­va nie je Vied­ňou, ale na boha­tosť gas­tro ponu­ky nie je o nič chu­dob­nej­šia.

Koľ­ko čo sto­jí:

Raj­či­ny: 3,90 eur — 4,80 eur/ kg

Pap­ri­ka: 4,80 eur/ kg

Mla­dý hrá­šok: 5 — 7 eur/ kg

Mla­dá cibuľ­ka: 0,80 eur/viazanička

Jaho­dy: 10 eur/ kg

Čer­ve­ný melón: 3,50 eur/ kg

Tak čo, už ťa pre­šla chuť na ovo­cie a zele­ni­nu zo super­mar­ke­tu? Lebo nás áno. :)

Pridať komentár (0)