Pán Med­ve­dík, uni­kátny con­cept store v Bra­ti­slave, plní sny deťom i dospe­lým

Tatiana Blazseková / 22. november 2016 / Business

Pán Med­ve­dík je ele­gán. Je to nesku­točne kre­a­tívny med­ve­dík, ktorý vie, čo chce a čo chcú jeho zákaz­níci. Ori­gi­na­lita a uni­kát­nosť sever­ského dizajnu z neho priam sršia. Neza­búda však mys­lieť lokálne. O tom, kto je to Pán Med­ve­dík, čo má spo­ločné s Bra­ti­slava hrou a aký má názor na popu­lárne trhy, som sa poroz­prá­vala s maji­teľ­kou det­ského con­cept storu Pán Med­ve­dík, Evou Čin­ča­lo­vou.

Kto je Pán Med­ve­dík?

Pán Med­ve­dík má rád ume­nie a pekný dizajn. Je to det­ský con­cept store síd­liaci na, podľa mňa, najk­raj­šej ulici v Bra­ti­slave. Pán Med­ve­dík je roz­práv­kový dizaj­nový obcho­dík s krás­nymi hrač­kami, šper­kami, hrami, kni­hami a oble­če­ním pre detičky. Náj­dete uňho dizaj­nér­ske kúsky, sve­tové značky alebo pre­krásne dre­vené hračky. On sám je veľmi kre­a­tívny, takže vám ponúka aj svoju vlastnú tvorbu. Ak by som ho mala cha­rak­te­ri­zo­vať pár slo­vami, pove­dala by som, že Pán Med­ve­dík je o kráse, kva­lite, odvahe a hlavne o vtipe.

IMG_6518IMG_4348

Ako vzni­kal Pán Med­ve­dík?

Ja som výtvar­níčka, skon­čila som maľbu na VŠVU. Musím pove­dať, že som do tohto pro­jektu išla trošku nera­ci­onálne a veľmi emočne. Raz som sa pre­chá­dzala po Gross­lin­go­vej, uvi­dela som voľný pries­tor na pre­ná­jom a vedela som, že ho chcem. Bol starý, s kovo­vými ošar­pa­nými dve­rami a výkla­dom a vyze­ral ako vystri­hnutý z fotky neja­kej čaro­vnej paríž­skej uličky. Myš­lienka otvo­riť si det­ský con­cept store sa v mojej hlave zro­dila už dávno, ale až vďaka tomuto malič­kému milému pries­toru sa to zrazu začalo meniť na rea­litu. Keďže som mala malé dieťa a moja schop­nosť seba­ref­le­xie je cel­kom obstojná, vedela som, že bez dob­rého “par­ťáka” to nez­vlád­nem.

IMG_7393

Jed­ného pek­ného slneč­ného dňa som bola naku­po­vať na trhu na Žilin­skej. Kedysi som tam bývala, a keď už som tam bola, išla som moju malú Stelu uká­zať kama­rátke a býva­lej susede Karin. Keď som ju zba­dala vo dve­rách napadlo mi, že vlastne ona je ide­álny par­tner do tohto zatiaľ nedo­mys­le­ného pro­jektu. Asi týž­deň potom sme už sedeli u mňa na záh­rade, pra­co­vali sme na iden­tite, začali sme vybe­rať pro­dukty a mys­lím, že to dopadlo super. Tak vzni­kol Pán Med­ve­dík, ktorý sa časom stal kama­rá­tom mno­hých detí aj ich rodi­čov. Medzi­ča­som sa naše cesty trošku roz­išli, máme však nie­koľko spo­loč­ných pro­jek­tov, medzi ktoré patrí aj spo­lo­čen­ská hra o sta­rej Bra­ti­slave.

IMG_60117faee8d8-c726-4545-91d9-ba097f849808laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr

Prečo ste nesko­čili ako e-shop, ale ako kamenný obchod?

Vytvo­riť e-shop pre­dá­va­júci det­ské veci nikdy nebola moja ambí­cia aj keď teraz už exis­tuje. Vzni­kol iba ako taký vir­tu­álny malý brat Pána Med­ve­díka. Počas ciest a výle­tov do zahra­ni­čia ma veľmi oslo­vila myš­lienka con­cept storu. Malý útulný obcho­dík, ktorý má svoju vôňu, každá vec má svoje miesto, môžete si ju chy­tiť, ovoňať…to sa cez e-shop nedá. Inte­riér obchodu nám vytvo­rila výtvar­níčka Miša Chme­lič­ková. Aj vďaka nej sme vytvo­rili pries­tor s dušou. Išlo nám o to pri­niesť nejaký záži­tok, vzbu­diť v ľuďoch emó­cie a hra­vosť.

Pán Med­ve­dík má veľa pro­duk­tov, ktoré náj­dete len tam. Sú to objavy a špe­cia­litky, na ktoré je hrdý. Pán Med­ve­dík je iný svet. Ľudia sa uňho cítia dobre, a to je to naj­dô­le­ži­tej­šie. Vznikla vlastne taká prí­jemná komu­nita. Väč­šinu svo­jich zákaz­ní­kov pozná po mene, vie kam cho­dia ich deti do školy a aké mali vysvedčko a s nie­kto­rými deťmi sa tie jeho kama­rá­tia. Je to super, keď sa ľudia zasta­vujú pred výkla­dom a ujú­kajú nad myšič­kami v kra­bič­kách alebo obdi­vujú pekné oble­če­nie. To je vlastne to, čo Pán Med­ve­dík chcel keď otvá­ral svoj obchod. Vytvo­riť miesto, kam sa ľudia s rados­ťou vra­cajú.

58c3ec40-349a-4b7f-b448-7a28931c5762ttttttttttttttttttttttbcdfd90f-7b5a-4e2d-bccf-374065dbaec0tttttttttttttttttttttttttt

Ako chá­pete pojem con­cept store?

Con­cept store je obchod, ktorý okrem širo­kého výberu rôz­nych zna­čiek ponúka aj niečo naiori­gi­nál­nejší nápad. Celé dni sme strá­vili hľa­da­ním jedi­neč­ného oble­če­nia, hra­čiek, ktoré s Vami zostarnú a rôz­nych vychy­tá­vok, ktoré jed­no­du­cho musíte mať. Pán Med­ve­dík je veľmi mul­ti­kul­túrny. Island­ské oble­če­nie, dán­ske, fran­cúz­ske či holand­ské hračky, spo­lo­čen­ské hry od maďar­ských výtvar­ní­kov a kopec čes­kého a slo­ven­ského dizajnu, to je to, čo u neho náj­dete.

IMG_5817e97cf7d5-31ab-447e-82bc-b55647533cefsddddddddddddddddddddd

Čo Pán Med­ve­dík ponúka?

V momente, keď začnete naku­po­vať veci nie len pre seba, ale aj vašim deťom uve­do­míte si, že nie je ľahké zohnať pekné a kva­litné veci. Na trhu je veľa neprak­tic­kých, plas­to­vých, nefunkč­ných a nees­te­tic­kých hra­čiek. Chceli sme ponúk­nuť pekné a hod­notné veci vyro­bené z kva­lit­ných mate­riá­lov, ktoré die­ťaťu pri­nesú aj niečo viac ako dve minúty radosti z dar­čeka.

IMG_2609

Bra­ti­slava hra bola veľ­kou novin­kou minu­lo­roč­ných Via­noc. Ako táto hra vzni­kala?

Bra­ti­slava hru sme vytvo­rili spolu s Karin Hron­skou, ako náš autor­ský pro­jekt. Od začiatku exis­ten­cie Pána Med­ve­díka sme vedeli, že chceme robiť aj vlastnú pro­duk­ciu. Na samot­nej hre sme pra­co­vali pri­bližne 9 mesia­cov. Počas tes­to­va­nia sme zis­tili, že mladí ľudia toho o his­tó­rii Bra­ti­slavy veľa neve­dia. Som veľmi šťastná a vďačná za to, ako to dopadlo. S malin­kou dušič­kou sme dali vyro­biť 1500 kusov, začali sme ju pre­dá­vať 1. novem­bra a na Via­noce bola hra vypre­daná. Tomuto pro­duktu sme verili. Bola to dobrá myš­lienka, ktorá prišla v správ­nom čase.

IMG_2599

V Bra­ti­slave ožíva tra­dí­cia trhov pro­stred­níc­tvom Dob­rého trhu či Urban Mar­ketu. Čo vy a trhy?

Trhy máme radi a sna­žíme sa ich aj zúčast­ňo­vať. Je to cel­kom náročné, zba­liť sa a byť pri­pra­vený na všetko, ale je to super. Dobrý trh je úžasný pro­jekt. Je tam dobrá atmo­sféra, ktorá je dôka­zom toho, že ľudia, ktorí ho orga­ni­zujú to robia naozaj radi.

e9b419fd-9529-407f-9e57-06d7f755f8cdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aký ďalší osud čaká Bra­ti­slava hru?

Pred pár dňami dora­zila z tla­čiarne ďal­šia várka a na tlač už čaká aj ďal­šia sada vedo­most­ných kar­ti­čiek s otáz­kami. Ľudia chcú spoz­ná­vať his­tó­riu a na otázku “kedy budú ďal­šie kar­tičky?” odpo­ve­dáme veľmi často. Aj naša hra je dôka­zom toho, že ľudia sa radi hrajú a radi spolu trá­via čas. Ohlasy boli úžasné. Ľudia nám roz­prá­vali ako sa pri hre zaba­vili, ako si roz­prá­vali prí­behy, ktoré sa im spá­jali s rôz­nymi uli­cami a mies­tami. Prí­behy sta­rých Pre­špor­ča­nov zrazu ožili. Uvi­díme, ako sa jej bude dariť aj naďa­lej.

zdroj foto­gra­fií archív, face­book Pán Med­ve­dík

Pridať komentár (0)