Peter Fabor: Surf Office náj­dete už na troch kon­ti­nen­toch

Lukáš Gašparík jr. / 6. júl 2015 / Tools a produktivita

Sieť cowor­kin­gov Surf Office sa pomaly roz­rastá po celom svete a ich služby využilo už viac ako 400 fre­e­lan­ce­rov z celého sveta. Zakla­da­teľ, Slo­vák Peter Fabor nám opäť po roku pre­zra­dil čo má nové a aké sú jeho ďal­šie “sur­fof­fi­cov­ské” plány.

Pred pri­bližne rokom sme na Star­ti­tup písali o výni­moč­nom nápade Surf Office, kto­rého si ty Peťo hlav­nou súčas­ťou. Čo sa odvtedy zme­nilo? Deti, ženy, biz­nis, …? :)

Deti a ženy po sta­rom, s biz­ni­som sa to poma­ličky roz­bieha. Z takého viac menej expe­ri­mentu sa to postupne trans­for­muje na pod­ni­ka­nie. Za posledný rok sme skú­šali rôzne modely fun­go­va­nia a spô­soby ako Surf Office glo­bálne šká­lo­vať.

Koľko ľudí do dneš­ného dňa využilo služby Surf Office?

Niečo cez 400.

Z akých kra­jín k vám naj­čas­tej­šie ľudia ces­tujú?

Nemecko, UK a USA.

Dopo­čul som sa, že jeden z naj­lep­ších slo­ven­ských dizaj­né­rov a top zamest­na­nec Face­bo­oku Maťo Hreš­čák k vám chodí. Čo je na tom pravdy? :)

Matej bol v Surf Office Gran Cana­ria v začiat­koch a pamä­tám si, že jeho feed­back mi vtedy výrazne pomo­hol. No a jeho tweet ma stále pro­mi­nentné posta­ve­nie na pod­stránke Reviews :)

Čo je základ­ným pred­po­kla­dom, keď hľa­dáte novú loka­litu pre Surf Office? Vlny, pekné baby a čo ešte…? :)

Keby boli pekné baby kri­té­riom, tak asi nej­deme do Lisa­bonu :) Nové loka­lity sa zjed­no­du­šene pove­dané, hľa­dajú sami. Stačí sa roz­prá­vať s ľuďmi, ktorí cho­dia do Surf Office, že kam radi ces­tujú, kde by chceli žiť dlh­šie a ktoré miesta sú ich najob­ľú­be­nej­šie. Tie, ktoré sa často opa­kujú, stoja za zvá­že­nie. Potom to je ale hlavne o tom nájsť správ­neho lokál­neho par­tnera a ďal­ších asi 50 kri­té­rií, kto­rými sa ria­dime. Naprí­klad ako ďaleko je letisko, koľko tam je denne letov, z akých kra­jín tam naj­čas­tej­šie ľudia ces­tujú, koľko v prie­mere stojí pre­ná­jom 1-izbo­vého apart­mánu na Airbnb a podobne.

Dá sa vôbec váš biz­nis šká­lo­vať? WeWorku sa to pomerne darí, hľa­dáte podobný recept?

Dá a mys­lím si, že sme už na ten recept aj prišli. Tých mož­ností na šká­lo­va­nie je via­cero. A dokonca by som pove­dal, že kon­cept Surf Office má glo­bálne väčší poten­ciál ako WeWork.

Na to, aby mohli vzni­kať nové Surf Offi­ces po celom svete treba pomerne veľký kapi­tál. Zhá­ňate kvôli tomu aj inves­tora?

Dote­raz sme to nerie­šili, pre­tože sme hľa­dali ten správny recept a to dá dalo aj boos­tra­po­va­ním. Teraz sme ale vo fáze, že viac menej vieme ako to chceme ďalej šká­lo­vať a ktoré kanály na zís­ka­va­nie zákaz­ní­kov nám fun­gujú. Inves­tí­cia by nám roz­hodne pomohla zara­diť vyš­šiu rých­losť. Veríme, že sa nám podarí nájsť inves­tora alebo inves­to­rov, ktorí majú skú­se­nosti s rea­li­tami alebo s hos­pi­ta­lity biz­ni­som. Tí sú však rela­tívne kon­zer­va­tívni ku novým kon­cep­tom ako je Surf Office. Na dru­hej strane inves­tori, ktorí sa orien­tujú na tech­no­lo­gické star­tupy vidia v Surf Office možno väčší poten­ciál, ale nemajú až takú veľkú pri­danú hod­notu v podobe kon­tak­tov a skú­se­ností v sek­to­roch, ktoré som spo­me­nul.

Ako ste dote­raz doká­zali vyžiť bez inves­tí­cie a otvo­riť 3 offi­ces na dvoch rôz­nych kon­ti­nen­toch?

Sú to v pod­state 3 kon­ti­nenty — Kanár­ske ostrovy síce pat­ria Špa­niel­sku ako geo­gra­ficky je to už Afrika. Odpo­veď je ale rela­tívne jed­no­du­chá — Surf Office je od prvého dňa pro­fi­ta­bilný a takisto sa sna­žíme fun­go­vať extrémne efek­tívne s mini­mál­nymi nákladmi naprí­klad na mar­ke­ting.

Čo tvoja spo­mí­naná iPhone appka pre Surf Office, ponú­kaš ju už hotelom/hostelom?

Appku sme tes­to­vali a prvá ver­zia nebola žiadna sláva, hlavne sme nemali dola­dený obsah. To máš ako keď ideš variť guláš, ale zabu­dol si kúpiť mäso. Takže sme sa vrá­tili k “neap­ko­vému rie­še­niu”, ktoré sme vyla­dili. Chceli by sme ale tento pro­jekt čoskoro obno­viť, mobilná appka však bude slú­žiť iba pre interné účely Surf Office.

Od zalo­že­nia Surf Officu uplynú už dva roky. Čo by si dnes uro­bil inak keby si mohol?

Keď Surf Office začí­nal, bol to len taký bočný pro­jek­tík na otes­to­va­nie nápadu. V tom čase som si ani nebol istý tým, či tento kon­cept vôbec môže fun­go­vať a exis­tuje pre neho nejaký trh. Mys­lím si ale, že ten kon­cept sa dal rých­lej­šie otes­to­vať, na začiatku som zvo­lil veľmi ležérne tempo. Teraz by som do toho išiel oveľa razan­tnej­šie a namiesto boos­tra­po­va­nia by som sa pokú­sil čo naj­skôr zís­kať seed inves­tí­ciu. Takisto by som sa sna­žil oveľa skôr oslo­viť vhod­ných advi­so­rov a nero­biť úplne všetko spô­so­bom pokus-omyl.

CEO Surf Office — Peter Fabor

Kde vidíš Surf Office o 5 rokov?

Ako glo­bálnu sieť takých “hubov”, kde máš vždy istotu kva­lit­ného uby­to­va­nia, pro­duk­tív­neho pries­toru na prácu s rých­lym inter­ne­tom a aj keď dôj­deš sám, máš okolo seba okam­žite ľudí, s kto­rými sko­číš na večeru alebo cez víkend na výlet. Kde 20-ročný prog­ra­má­tor z Bra­zí­lie bude pri pive kecať so 60-roč­ným mana­žé­rom z Nór­ska o živote, o práci a vôbec nebudú vní­mať, že je medzi nimi 40 rokov roz­diel.

Pochváľ sa neja­kou bru­tál­nou prí­ho­dou, ktorá sa ti so Surf Office pri­ho­dila, resp. záži­tok.

Bru­tálne prí­hody by aj boli, len sa žiaľ nedajú zve­rej­niť. Nie­kedy je ale zábavné sa pýtať ľudí, ako sa vlastne dostali do Surf Office. Napadá ma jeden cha­lan, ktorý mi roz­roz­prá­val ako raz pri­šiel domov z neja­kej party úplne na šrot a pred spa­ním ešte bro­wso­val na nete. Našiel náho­dou Surf Office a zabo­oko­val si týž­deň na Gran Cana­rii. Ráno si síce nič z toho nepa­mä­tal, ale asi mu to neprišlo ako marný nápad a nako­niec dole­tel.

Na záver, čo by si pora­dil Slo­vá­kom, ktorí majú nápad a neve­dia sa pohnúť ďalej?

Asi by som odpo­ru­čil ten nápad roz­sek­núť na men­šie časti, men­šie prob­lémy. Vybral jeden takýto menší čias­tkový prob­lém a sna­žil sa ho vyrie­šiť. Spra­viť nejaký jed­no­du­chý pro­to­typ, uká­zať ho ďal­ším ľuďom, nájsť prvých zákaz­ní­kov.

Pridať komentár (0)