Petra Švaj­ger má naj­div­nej­šiu chrípku akú môžeš vidieť

Rudolf Nečas / 18. júla 2016 / Tools a produktivita

Spo­je­nie jej obľú­be­ných zvie­rat a cho­roby vyzerá naozaj zau­jí­mavo.

Slo­vin­ská štu­dentka a umel­kyňa začala s tvor­bou gifov v roku 2010 a pre­slá­vili ju tie zobra­zu­júce úzkosť. Teraz je späť s novou vár­kou vtip­ných pohyb­li­vých obráz­kov kom­bi­nu­jú­cich ilus­trá­cie a video. 

1

Jej naj­novší pro­jekt nesie meno “Divná chrípka” a bola by to teda poriadne divná cho­roba. Kýchať zajace alebo si vyťa­ho­vať z uší mačky je nezvy­čajný nápad, ale treba uznať, že sa poda­ril.

ezgif.com-optimize (1)

Pre Bored Panda Petra napí­sala: “Vytvo­rila som sériu “Divná chrípka”, pre­tože ma vždy fas­ci­no­vala kom­bi­ná­cia ilus­trá­cie a foto­gra­fií alebo videa. Vytvo­re­nie zmesi sku­toč­ného a ima­gi­nár­neho sveta bolo niečo, čo som vždy chcela spra­viť, pre­tože si mys­lím, že to má v sebe niečo magické. Tak som sa roz­hodla nakres­liť nie­ktoré z mojich najob­ľú­be­nej­ších zvie­rat a zaba­viť sa s nimi.”

ezgif.com-optimize (2)

zdroj: boredpanda.com, zdroj foto­gra­fií: boredpanda.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: awesomeinventions.com

Pridať komentár (0)