Pitch súťa­že by mali prejsť zme­na­mi a udr­žať si tak svo­ju kva­li­tu

Michal Sorkovský / 12. apríla 2015 / Lifehacking

Počet súťa­ží, kto­ré umož­ňu­jú foun­de­rom pit­cho­vať pre inves­to­rov nekon­tro­lo­va­ne ras­tie po celom sve­te. Vyso­ký počet takých­to even­tov, ale logic­ky môže spô­so­bo­vať pokles záuj­mu zo stra­ny inves­to­rov.

V člán­ku si môže­te pre­čí­tať názor Rober­ta Bonan­zin­gu z Bal­der­ton Capi­tal, kto­rý vychá­dza zo svo­jich skú­se­nos­tí s pit­chom a súťa­ža­mi. Hovo­rí o veciach, na kto­ré majú pamä­tať foun­de­ri tak, ako aj inves­to­ri, a ponú­ka rady pre úspeš­né pit­cho­va­nie.

Pit­cho­va­nie má za úlo­hu pod­nie­tiť záu­jem a vybu­do­vať vzťah medzi inves­to­rom a pro­jek­tom 

Foun­de­ri musia mať dôklad­ne pre­mys­le­ný svoj pitch, aby ich pro­jekt inves­to­rov sku­toč­ne zau­jal. Kon­ver­zá­cia s inves­tor­mi je pre­to naj­lep­ší spô­sob, ako sa uis­tiť, že naozaj počú­va­jú a roz­mýš­ľa­jú správ­ne nad svo­jim pro­jek­tom. Dlhé a nie moc dob­re pre­mys­le­né pre­zen­tá­cie pro­jek­tov, kto­ré obsa­hu­jú len mono­lóg foun­de­ra, sú z toh­to pohľa­du úpl­ne zby­toč­né. Foun­der by mal pre­ja­viť aktív­ne úsi­lie o zapo­je­nie inves­to­ra do kon­ver­zá­cie a pýtať sa otáz­ky. Kon­krét­ne otáz­ky, kto­ré by mali byť zame­ra­né na to, aby sa inves­tor v koneč­nom dôsled­ku o pro­jek­te dozve­del čo viac.

Pit­cho­va­nie je o spoz­ná­va­ní toho dru­hé­ho

Oba­ja, inves­tor aj foun­der, by mali využiť pitch na spoz­na­nie toho dru­hé­ho. Je to per­fekt­ná mož­nosť ako zis­tiť či si budú roz­umieť, čo je kľú­čo­vé pre budú­cu spo­lu­prá­cu. Obe stra­ny by mali teda pre­ja­viť sna­hu a zis­tiť o tom dru­hom čo naj­viac. Tiež je dôle­ži­té, aby si oba­ja dáva­li pozor na sprá­va­nie k tomu dru­hé­mu, pre­to­že to môže byť nesmier­ne dôle­ži­té pri ich budú­cej spo­lu­prá­ci. Skve­lým spô­so­bom na odha­le­nie osob­nos­ti toho dru­hé­ho je aj voľ­ná deba­ta mimo tej o pod­ni­ka­ní, aj tá môže v koneč­nom dôsled­ku veľ­mi pomôcť utvo­riť si obraz o tom dru­hom. 

Pit­cho­va­nie je o poro­zu­me­ní moti­vá­cie toho dru­hé­ho

Inves­tor aj foun­der by sa vždy mali spý­tať jeden dru­hé­ho základ­né otáz­ky typu: „Pre­čo robíš to, čo robíš? Aká je tvo­ja moti­vá­cia?“ To, že oba­ja pocho­pia moti­vá­ciu toho dru­hé­ho pri­ne­sie ove­ľa väč­šie poro­zu­me­nie do ich vzťa­hu. Veď pred­sa sil­ná moti­vá­cia je prá­ve tým zdro­jom ener­gie, kto­rý dodá­va pro­jek­tu silu pokra­čo­vať, keď veci nej­dú pod­ľa plá­nu.

Pit­cho­va­nie je o tom byť selek­tív­ny

Ani foun­de­ri a ani inves­to­ri by sa nema­li poze­rať na pit­cho­va­nie cez šta­tis­t­ky — čím viac pit­chov dám, tým väč­šia je šta­tis­tic­ká šan­ca nájsť toho, koho hľa­dám. Oba­ja by sa mali pri­pra­viť dopre­du, zis­tiť si z dostup­ných zdro­jov (Lin­ke­dIn refe­ren­cie, Twit­ter pro­fil, App sto­re ran­kings, …) čo naj­viac o tom dru­hom. To výraz­ne pomô­že vzá­jom­né­mu poro­zu­me­niu a záro­veň neskôr ušet­rí čas. 

Na záver tu je ešte sedem tipov pre dob­rý pitch.

1. Pitch na báze pre­da­ja je na nič. Ide o to pod­nie­tiť záu­jem a vybu­do­vať vzťah medzi inves­to­rom a pro­jek­tom.

2. Pit­cho­va­nie nie je šta­tis­tic­ká hra, v kto­rej ide o prav­de­po­dob­nosť toho či nie­ko­ho náj­de­te, ale pro­ces, vďa­ka kto­ré­mu sa učí­te a zis­ťu­je­te o tom dru­hom čo naj­viac.

3. Zby­toč­ne „vyčač­ka­né“ sli­dy v pre­zen­tá­cií sú takis­to na nič. Lep­šie je vytvo­riť si nástro­je, cez kto­ré zís­kam inves­to­ro­vu pozor­nosť a pod­nie­tim jeho záu­jem.

4. Ak si inves­tor a foun­der nero­zu­me­jú už počas ich prvé­ho stret­nu­tia, nemá to zmy­sel.

5. Pit­cho­va­nie nie je o dodr­žia­va­ní sce­ná­ra. Odkloň­te sa od neho, pýtaj­te sa neča­ka­né otáz­ky a sle­duj­te reak­ciu.

6. Pýtaj­te sa pre­čo chce byť ten dru­hý súčas­ťou váš­ho biz­ni­su, lep­šie tak pocho­pí­te, aká je jeho sku­toč­ná moti­vá­cia.

7. Pri­prav­te sa dopre­du! 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)