Pitch súťaže by mali prejsť zme­nami a udr­žať si tak svoju kva­litu

Michal Sorkovský / 12. apríla 2015 / Tools a produktivita

Počet súťaží, ktoré umož­ňujú foun­de­rom pit­cho­vať pre inves­to­rov nekon­tro­lo­vane ras­tie po celom svete. Vysoký počet takýchto even­tov, ale logicky môže spô­so­bo­vať pokles záujmu zo strany inves­to­rov.

V článku si môžete pre­čí­tať názor Roberta Bonan­zingu z Bal­der­ton Capi­tal, ktorý vychá­dza zo svo­jich skú­se­ností s pit­chom a súťa­žami. Hovorí o veciach, na ktoré majú pamä­tať foun­deri tak, ako aj inves­tori, a ponúka rady pre úspešné pit­cho­va­nie.

Pit­cho­va­nie má za úlohu pod­nie­tiť záu­jem a vybu­do­vať vzťah medzi inves­to­rom a pro­jek­tom 

Foun­deri musia mať dôkladne pre­mys­lený svoj pitch, aby ich pro­jekt inves­to­rov sku­točne zau­jal. Kon­ver­zá­cia s inves­tormi je preto naj­lepší spô­sob, ako sa uis­tiť, že naozaj počú­vajú a roz­mýš­ľajú správne nad svo­jim pro­jek­tom. Dlhé a nie moc dobre pre­mys­lené pre­zen­tá­cie pro­jek­tov, ktoré obsa­hujú len mono­lóg foun­dera, sú z tohto pohľadu úplne zby­točné. Foun­der by mal pre­ja­viť aktívne úsi­lie o zapo­je­nie inves­tora do kon­ver­zá­cie a pýtať sa otázky. Kon­krétne otázky, ktoré by mali byť zame­rané na to, aby sa inves­tor v koneč­nom dôsledku o pro­jekte dozve­del čo viac.

Pit­cho­va­nie je o spoz­ná­vaní toho dru­hého

Obaja, inves­tor aj foun­der, by mali využiť pitch na spoz­na­nie toho dru­hého. Je to per­fektná mož­nosť ako zis­tiť či si budú roz­umieť, čo je kľú­čové pre budúcu spo­lu­prácu. Obe strany by mali teda pre­ja­viť snahu a zis­tiť o tom dru­hom čo naj­viac. Tiež je dôle­žité, aby si obaja dávali pozor na sprá­va­nie k tomu dru­hému, pre­tože to môže byť nesmierne dôle­žité pri ich budú­cej spo­lu­práci. Skve­lým spô­so­bom na odha­le­nie osob­nosti toho dru­hého je aj voľná debata mimo tej o pod­ni­kaní, aj tá môže v koneč­nom dôsledku veľmi pomôcť utvo­riť si obraz o tom dru­hom. 

Pit­cho­va­nie je o poro­zu­mení moti­vá­cie toho dru­hého

Inves­tor aj foun­der by sa vždy mali spý­tať jeden dru­hého základné otázky typu: „Prečo robíš to, čo robíš? Aká je tvoja moti­vá­cia?“ To, že obaja pocho­pia moti­vá­ciu toho dru­hého pri­ne­sie oveľa väč­šie poro­zu­me­nie do ich vzťahu. Veď predsa silná moti­vá­cia je práve tým zdro­jom ener­gie, ktorý dodáva pro­jektu silu pokra­čo­vať, keď veci nejdú podľa plánu.

Pit­cho­va­nie je o tom byť selek­tívny

Ani foun­deri a ani inves­tori by sa nemali poze­rať na pit­cho­va­nie cez šta­tis­tky — čím viac pit­chov dám, tým väč­šia je šta­tis­tická šanca nájsť toho, koho hľa­dám. Obaja by sa mali pri­pra­viť dopredu, zis­tiť si z dostup­ných zdro­jov (Lin­ke­dIn refe­ren­cie, Twit­ter pro­fil, App store ran­kings, …) čo naj­viac o tom dru­hom. To výrazne pomôže vzá­jom­nému poro­zu­me­niu a záro­veň neskôr ušetrí čas. 

Na záver tu je ešte sedem tipov pre dobrý pitch.

1. Pitch na báze pre­daja je na nič. Ide o to pod­nie­tiť záu­jem a vybu­do­vať vzťah medzi inves­to­rom a pro­jek­tom.

2. Pit­cho­va­nie nie je šta­tis­tická hra, v kto­rej ide o prav­de­po­dob­nosť toho či nie­koho náj­dete, ale pro­ces, vďaka kto­rému sa učíte a zis­ťu­jete o tom dru­hom čo naj­viac.

3. Zby­točne „vyčač­kané“ slidy v pre­zen­tá­cií sú takisto na nič. Lep­šie je vytvo­riť si nástroje, cez ktoré zís­kam inves­to­rovu pozor­nosť a pod­nie­tim jeho záu­jem.

4. Ak si inves­tor a foun­der nero­zu­mejú už počas ich prvého stret­nu­tia, nemá to zmy­sel.

5. Pit­cho­va­nie nie je o dodr­žia­vaní sce­nára. Odkloňte sa od neho, pýtajte sa neča­kané otázky a sle­dujte reak­ciu.

6. Pýtajte sa prečo chce byť ten druhý súčas­ťou vášho biz­nisu, lep­šie tak pocho­píte, aká je jeho sku­točná moti­vá­cia.

7. Pri­pravte sa dopredu! 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)