Počí­tač, kto­rý sa zmes­tí do vrec­ka

Nikola Brehová / 19. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: HP Slovensko

Štý­lo­vý HP Eli­te x3 v sebe spá­ja fun­kcie počí­ta­ča, tab­le­tu a smart­fó­nu. Oce­nia ho hlav­ne tí, kto­rí neus­tá­le ces­tu­jú a potre­bu­jú byť neus­tá­le pri­po­je­ní. Samoz­rej­me bez obme­dze­ní.

S mode­lom HP Eli­te x3 je mož­né začať pra­co­vať kde­koľ­vek. Bez nut­nos­ti ukla­da­nia, synch­ro­ni­zá­cie, ale­bo reštar­to­va­nia, ho jed­no­du­cho neskôr pri­po­jí­te k doku. Okam­ži­te tak môže ponúk­nuť výkon a pro­duk­ti­vi­tu note­bo­oku, ale­bo stol­né­ho počí­ta­ča. Bol vyvi­nu­tý špe­ciál­ne pre firem­né­ho zákaz­ní­ka a pre­to sa jed­ná o robust­né zaria­de­nie s výkon­ným pro­ce­so­rom a baté­ri­ou s dlhou život­nos­ťou. Prak­tic­kou zále­ži­tos­ťou sú aj dva slo­ty pre SIM kar­tu. Pre potre­by kon­fe­renč­ných hovo­rov je model vyba­ve­ný pred­ný­mi repro­duk­tor­mi Bang&Olufsen PLAY, mik­ro­fón­mi s aktív­nym potla­če­ním šumu a pred­nou kame­rou s roz­lí­še­ním 8Mpx. Ope­rač­ný sys­tém Win­do­ws 10 Mobi­le výraz­ne pomá­ha pri cel­ko­vej sprá­ve IT infra­štruk­tú­ry.

Odol­nosť a zabez­pe­če­nie je jed­ným z dôle­ži­tých para­met­rov a pre­to aj HP Eli­te­x3 dis­po­nu­je odol­nou kon­štruk­ci­ou, kto­rá zabrá­ni pre­ni­ka­niu vlh­kos­ti, ale­bo pra­chu. Čítač­ka odtlač­kov prs­tov, ale­bo ske­ner dúhov­ky výraz­ne zrých­lia pri­hlá­se­nie a vaše dáta ochrá­ni integ­ro­va­né har­dwa­ro­vé a soft­wa­ro­vé šif­ro­va­nie. Moder­ný dizajn v HP štý­le je aj v prí­pa­de toh­to mode­lu, samoz­rej­mos­ťou.

Chce­te sa dozve­dieť viac? Vypl­ň­te for­mu­lár.

Zdroj: HP Slo­ven­sko, PR člá­nok

Pridať komentár (0)