Poď s nami na FIN­TECH TOURS do Lon­dýna

Sapie.sk / 7. augusta 2015 / Tools a produktivita

Zúčastni sa na skve­lom podu­jatí FIN­TECH TOURS, ktoré sa usku­toční v sep­tem­bri a októbri v Lon­dýne. Budeš mať prí­le­ži­tosť stret­núť tvo­jim poten­ciál­nych obchod­ných par­tne­rov, či zís­kať cenné infor­má­cie ohľa­dom mož­nosti zís­ka­nia finan­co­va­nia pro­jek­tov z UK.

Vďaka skve­lému spon­zo­rovi sa teraz poda­rilo zní­žiť cenu EARLY BIRD vstu­pe­niek na £300 na osobu. Ak by ste chceli na podu­ja­tie ako star­tup, máte mož­nosť využiť zľavu, vďaka kto­rej môžete ísť traja a zapla­títe iba za dvoch. Tieto ceny sú platné až do 20. augusta, potom sa vrá­tia na pôvodnú cenu £500.

Teraz môžete zís­kať 10% zľavu z ofi­ciál­nej ceny podu­ja­tia – stačí zadať “UKTI” do pri­hla­so­va­cieho for­mu­lára – info vid niž­šie, pri­čom do 31.7.2015 je učast­nícky popla­tok 500 GPB (neza­hŕňa uby­to­va­nie a ces­tovné náklady – dostupné mož­nosti uby­to­va­nia náj­dete na: AirBnB alebo trivago.co.uk)

Prog­ram podu­ja­tia & pri­hláška: http://www.fintechtours.com/

Z prog­ramu vybe­ráme:

 • Pitch trai­ning and busi­ness plan works­hop
 • Mee­ting with inves­tors & poten­tial par­tners and oppor­tu­nity to pre­sent their fin­tech busi­ness
 • Eve­ryt­hing star­tups need to know about fun­drai­sing opti­ons in the UK
 • Over­view of all FIN­TECH Acce­le­ra­tors in Lon­don
 • Pre­sen­ta­ti­ons by and exten­sive Q&A with com­pa­nies hel­ping FIN­TECH firms set up their busi­ness in Lon­don
 • Mar­ke­ting & busi­ness deve­lop­ment in the UK cove­ring B2C and B2B
 • Networ­king with other fin­tech entrep­re­ne­urs based in Lon­don

Dátum:

 • 14/15 Sept 2015
 • 19/20 Nov 2015

Miesto: 

 • Zasa­dačka Lon­don & Par­tners (s výhľa­dom na Tower of Lon­don & Tower Bridge)

Cena za 2 dni:

 • Vďaka skve­lému spon­zo­rovi sa teraz poda­rilo zní­žiť cenu EARLY BIRD vstu­pe­niek na £300 na osobu. Ak by ste chceli na podu­ja­tie ako star­tup, máte mož­nosť využiť zľavu, vďaka kto­rej môžete ísť traja a zapla­títe iba za dvoch. Tieto ceny sú platné až do 20. augusta, potom sa vrá­tia na pôvodnú cenu £500. 

Pridať komentár (0)