Dôkaz, že posled­ných 10 rokov bolo neuve­ri­teľ­ných!

Michal Sorkovský / 17. júna 2016 / Tools a produktivita

Žijeme v dobe plnej mož­ností, neuve­ri­teľ­ných tech­no­ló­gií, bláz­ni­vých vychy­tá­vok a „odliš­ných“ ľudí. Pri tej rých­losti, nám však nezos­táva veľa času ohliad­nuť sa za tým, čo bolo. 

Jedno je isté – rok 2006 mal svoje čaro. Od doby, kedy sme pou­ží­vali tla­čid­lové mobily, jaz­dili v nek­li­ma­ti­zo­va­ných auto­bu­soch a v taš­kách nosili note­bo­oky, ktoré nás ťahali k zemi, sa však veľa zme­nilo. Nie­ktoré tech­no­ló­gie, ktoré sme pred 10 rokmi pova­žo­vali za úžasné, dnes pôso­bia skôr smiešne, rov­nako ako aj naše fotky v šuš­ťá­ko­vých súp­ra­vách.

Ako veľmi teda zme­nil pokrok svet za posled­ných 10 rokov? A čo všetko ovplyv­nil?

Doprava 

Oblasť, v kto­rej sa ino­vo­valo viac než dosť. Od cel­kom bež­ných elek­tro­nic­kých či sms lís­tkov cez Uber až po vychy­távky ako Segway či Hover­bo­ard – z miesta na miesto sa vieme dostať milión spô­sobmi. Pred 10 rokmi si si vedel zobrať taxík alebo si kúpiť za pár korún lís­tok na MHD.

Keby ti vtedy nie­kto pove­dal, že si budeš vedieť pomo­cou pár ťuk­nutí do tele­fónu zavo­lať lacný odvoz, asi by si sa len neve­riacky usmial. Ak by ti ale nie­kto pove­dal, že lie­ta­júce auto bude rea­li­tou, prav­de­po­dobne by si pochy­bo­val o jeho nor­mál­nosti. Slo­ven­ský Aero­mo­bil dnes však sku­točne je reálny pro­jekt.

1

foto: ibtiimes.co.uk/pcmag.com

Vzťahy 

To, či to je dnes medzi ľuďmi lep­šie, nechám posú­diť nie­koho iného, kaž­do­pádne je to dnes iné, cel­kom iné. Pred 10 rokmi sme síce už vedeli komu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom sms, volaní či inter­netu (ICQIRCéčko boli moje srd­covky), no s dneš­nou komu­ni­ká­ciou sa to nedá porov­nať.

Pre­plá­vali sme dobou pokecu a zakot­vili v prí­stave plnom mož­ností a rôz­no­ro­dých spô­so­bov. „Vzťahy“ si budu­jeme cez Tin­der alebo Badoo, udr­žia­vame ich cez Face­book či Ins­ta­gram a ozvlášt­ňu­jeme cez Snap­chat. Len ma tak napadlo, že by sme sa mohli občas viac usmie­vať aj jeden na dru­hého, nie len do kamery. Hoci aj to sel­fie je svo­jim spô­so­bom revo­lučné.

2

foto: cheatsheet.com

Peniaze

Nie, nejde len o to, že sme medzi­ča­som pre­šli z korún na eurá. Vzni­kol Bit­coin – vir­tu­álna mena, ktorá bola v minu­losti nepred­sta­vi­teľ­nou, ale ani to ešte nie je všetko.

Tech­no­ló­gie nám umož­ňujú oveľa jed­no­duch­šie a pohodl­nej­šie hýbať našimi peniazmi. Na Slo­ven­sku sa o roz­voj ino­vá­cií pri­či­nila hlavne Tatra banka, ktorá do svo­jej ponuky rýchlo zara­dila mobile ban­king, mobile pay­ment či vyber z ban­ko­matu cez mobil. Úprimne, pred 10 rokmi by sme všet­kým týmto ino­vá­ciám prav­de­po­dobne nedô­ve­ro­vali – o to úžas­nej­šie sú pre nás dnes.

TB_App_Uvodny_1000x500_01

foto: tatrabanka.sk

Biz­nis 

A mys­lím tým spô­soby, akými si dnes môžeš zaro­biť mince a ban­kovky. Samoz­rejme, v roku 2016 hovo­ríme o cel­kom inom modely biz­nisu ako pred 10 rokmi, no nie je to len o star­tu­poch, foun­de­roch, uni­cor­noch a pit­cho­vaní. Pred 10 rokmi nemal 20-ročný cha­lan mož­nosti roz­be­hnúť vlastný fun­gu­júci biz­nis – určite nie také ako dnes. Mladí You­tu­beri v roku 2016 zará­bajú viac ako ich rodi­čia, pri­tom nemu­sia ani vymýš­ľať pre­vratné nápady či budo­vať si kari­éru v kor­po­rá­ciách. Ďalej sú to digi­tálni nomádi ako Matouš Vinš, ktorí ces­tujú po svete a pro­stred­níc­tvom inter­netu roz­bie­hajú vlastný biz­nis. Mož­ností je oveľa viac.

4

foto: Youtube,Gogo/archív Matouš Vinš

Roz­mýš­ľa­nie

Vďaka obrov­skému toku infor­má­cií, ktoré denne z inter­netu absor­bu­jeme, sa mení spô­sob nášho mys­le­nia. Pred 10 rokmi robili veľké médiá gate­ke­e­ping pre celú kra­jinu – roz­ho­do­vali o tom, ktoré infor­má­cie sa medzi ľudí dostanú a ktoré nie. Dnes už si gate­ke­e­ping robí každý sám. Je teda na tebe, aké stránky a pro­fily budeš sle­do­vať, ale aj to, čomu v koneč­nom dôsledku uve­ríš a čomu nie. Musíš sa vedieť spo­ľa­hnúť viac na teba.

Nie je to ale len o tom. Čo ťa napadne ako prvé, keď potre­bu­ješ zis­tiť nejakú infor­má­ciu alebo si si nie­čom nie cel­kom istý? Presne tak, Google. Pred 10 rokmi by si sa prav­de­po­dobne spý­tal nie­koho blíz­keho a čakal radu od nehu. Pokrok nás skrátka zme­nil.

5

foto: huffingtonpost.co.uk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Flickr, James Mac­Do­nald/ mirror.co.uk

Pridať komentár (0)