Pomôž zlep­šiť star­tup eko­sys­tém na Slo­ven­sku svo­jim názo­rom

Michal Sorkovský / 4. júla 2016 / Startupy

V4 Star­tup Sur­vey pomá­ha mapo­vať pro­stre­die star­tu­pov a pri­niesť zlep­še­nie pre eko­sys­tém pomo­cou dát. Ako odme­nu za tvoj čas dosta­neš zľa­vu na kni­hy od Martinus.sk, ochra­nu tvoj­ho počí­ta­ča od ESE­Tu a mož­nosť vyhrať lís­t­ky na Star­tup Awards 2016.

Cie­ľom pro­jek­tu je pre­skú­mať star­tu­po­vé pro­stre­die na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­li­ke, Maďar­sku a Poľ­sku. Hlav­nou úlo­hou dotaz­ní­ka je zis­tiť, aké sú hlav­né tren­dy, výzvy a mož­né oblas­ti pre legis­la­tív­ne úpra­vy.

Na zákla­de výsled­kov budú pri­pra­ve­né národ­né odpo­rú­ča­nia a kom­pa­ra­tív­ne štú­die v rám­ci Vyšeh­rad­skej sku­pi­ny. Zhro­maž­de­né dáta budú slú­žiť iba na vedec­ké úče­ly a budú pre­zen­to­va­né na verej­ných podu­ja­tiach naprieč regi­ó­nom.

eventbritetoronto

foto: eventbrite.com

Pre úče­ly dotaz­ní­ka sú star­tu­py defi­no­va­né ako spo­loč­nos­ti zo všet­kých odve­tí, kto­ré:

  • vyví­ja­jú pro­dukt ale­bo služ­bu, kto­rá je miest­ne a časo­vo uni­kát­na
  • jedi­neč­ným a ino­va­tív­nym spô­so­bom rie­šia daný prob­lém
  • majú poten­ciál rých­le­ho ras­tu z hľa­dis­ka tržieb a zákaz­ní­kov
  • sto­ja pre­dov­šet­kým na zakla­da­te­ľoch
  • väč­ši­nou na svoj ďal­ší rast a uve­de­nie pro­duk­tu na trh potre­bu­jú inves­tí­ciu.

Ako poďa­ko­va­nie všet­kým, kto­rí vypl­nia dotaz­ník, slú­ži zľa­va 10% na nákup kníh v inter­ne­to­vom kníh­ku­pec­tve Martinus.sk, bez­plat­ná troj­me­sač­ná ochra­na od spo­loč­nos­ti ESET a mož­nosť zís­ka­nia lís­tkov na Star­tup Awards 2016 a prí­stup k vypra­co­va­ným štú­diám a odpo­rú­ča­niam celé­ho V4 regi­ó­nu.

Dotaz­ník môžeš vypl­niť tu (anglic­ká ver­zia).

sask16-43u

foto: StartupAwars.sk

zdroj: go.survey.net, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domain.me

Pridať komentár (0)