Pomôž zlep­šiť star­tup eko­sys­tém na Slo­ven­sku svo­jim názo­rom

Michal Sorkovský / 4. júla 2016 / Startupy

V4 Star­tup Sur­vey pomáha mapo­vať pro­stre­die star­tu­pov a pri­niesť zlep­še­nie pre eko­sys­tém pomo­cou dát. Ako odmenu za tvoj čas dosta­neš zľavu na knihy od Martinus.sk, ochranu tvojho počí­tača od ESETu a mož­nosť vyhrať lís­tky na Star­tup Awards 2016.

Cie­ľom pro­jektu je pre­skú­mať star­tu­pové pro­stre­die na Slo­ven­sku, v Čes­kej repub­like, Maďar­sku a Poľ­sku. Hlav­nou úlo­hou dotaz­níka je zis­tiť, aké sú hlavné trendy, výzvy a možné oblasti pre legis­la­tívne úpravy.

Na základe výsled­kov budú pri­pra­vené národné odpo­rú­ča­nia a kom­pa­ra­tívne štú­die v rámci Vyšeh­rad­skej sku­piny. Zhro­maž­dené dáta budú slú­žiť iba na vedecké účely a budú pre­zen­to­vané na verej­ných podu­ja­tiach naprieč regi­ó­nom.

eventbritetoronto

foto: eventbrite.com

Pre účely dotaz­níka sú star­tupy defi­no­vané ako spo­loč­nosti zo všet­kých odvetí, ktoré:

  • vyví­jajú pro­dukt alebo službu, ktorá je miestne a časovo uni­kátna
  • jedi­neč­ným a ino­va­tív­nym spô­so­bom rie­šia daný prob­lém
  • majú poten­ciál rých­leho rastu z hľa­diska tržieb a zákaz­ní­kov
  • stoja pre­dov­šet­kým na zakla­da­te­ľoch
  • väč­ši­nou na svoj ďalší rast a uve­de­nie pro­duktu na trh potre­bujú inves­tí­ciu.

Ako poďa­ko­va­nie všet­kým, ktorí vypl­nia dotaz­ník, slúži zľava 10% na nákup kníh v inter­ne­to­vom kníh­ku­pec­tve Martinus.sk, bez­platná troj­me­sačná ochrana od spo­loč­nosti ESET a mož­nosť zís­ka­nia lís­tkov na Star­tup Awards 2016 a prí­stup k vypra­co­va­ným štú­diám a odpo­rú­ča­niam celého V4 regi­ónu.

Dotaz­ník môžeš vypl­niť tu (anglická ver­zia).

sask16-43u

foto: StartupAwars.sk

zdroj: go.survey.net, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domain.me

Pridať komentár (0)