Popu­lárna služba Picasa od Google bude čoskoro minu­los­ťou

Rudolf Nečas / 15. februára 2016 / Tech a inovácie

Google končí pod­poru pre Picasu. Náh­rada je ale už dlh­šie na svete.

Google zastaví pod­poru pre svoju apli­ká­ciu na úpravu obráz­kov s cie­ľom zame­rať sa na roz­voj iných slu­žieb. Spo­loč­nosť v týchto dňoch ozná­mila, že plá­nuje ukon­čiť pod­poru pre známu Picasu a chce pre­su­núť pou­ží­va­te­ľov na nov­šiu službu, Fotky Google. Pod­pora pre Picasu na PC skončí za pár mesia­cov. Nahrané Picasa snímky budú pre­su­nuté na novú plat­formu Fotky Google nie­koľko dní po tom.

Bez názvu

foto: androidauthority.com

Picasa bola vytvo­rená spo­loč­nos­ťou Lifes­cape pred viac ako 13 rokmi a ľuďom pou­ží­va­jú­cim Win­dows pred­sta­vila podobne jed­no­du­chú modi­fi­ká­ciu foto­gra­fií ako iPhoto. Google tento sys­tém ešte posil­nil s ich tla­čít­kom “Skú­sim šťas­tie”, ktoré okam­žite retu­šo­valo foto­gra­fiu pomo­cou jedi­ného klik­nu­tia.

Spo­loč­nosť tiež pri­dala Webové albumy, ktoré boli pre­po­jené s apli­ká­ciou v PC a umož­nili pou­ží­va­te­ľom zdie­ľať obrázky so svo­jimi blíz­kymi. Fun­kcia Webové albumy bola zasta­vená v roku 2013, pre­tože vtedy ju včle­nili do Google+.

Zástup­co­via Google pri­pus­tili, že mnoho pou­ží­va­te­ľov nahralo svoje dra­ho­cenné rodinné foto­gra­fie na Picasu. Boli cito­vaní, že všetky obrázky, ktoré ľudia nahrali do Webo­vých albu­mov na nich budú čakať v apli­ká­cií Fotky Google.

3046787-poster-p-1-google-launching-unlimited-storage-mobile-service

foto: fastcompany.com

Pou­ží­va­te­lia Picasa ju môžu stále pou­ží­vať, ale nedos­tanú už žiadne aktu­ali­zá­cie. Tiež asi nebudú schopní pri­dať obrázky do ich albu­mov na inter­nete. Pred tým, než budú aktu­ali­zá­cie pre Picasu zasta­vené sa všet­kým pou­ží­va­te­ľom odpo­rúča stiah­nuť si obrázky, ktoré majú ulo­žené na webo­vej plat­forme alebo ich odstrá­niť.

Apli­ká­cia Fotky Google bola spus­tená len v roku 2014, ale poda­rilo sa jej rýchlo pri­lá­kať množ­stvo šťast­ných čle­nov. V októbri služba uviedla, že má viac ako 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov mesačne. Nie­koľko tech odbor­ní­kov oce­nilo túto plat­formu, pre­tože je čistá, jed­no­du­chá a atrak­tívna s náhľadmi všet­kých foto­gra­fií uspo­ria­da­ných podľa dátumu.

new-google-photos-app-100588450-primary.idge

zdroj: computerworld.com

Zdroj: wallstreetotc.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)