Popu­lár­na služ­ba Pica­sa od Goog­le bude čosko­ro minu­los­ťou

Rudolf Nečas / 15. februára 2016 / Tech a inovácie

Goog­le kon­čí pod­po­ru pre Pica­su. Náh­ra­da je ale už dlh­šie na sve­te.

Goog­le zasta­ví pod­po­ru pre svo­ju apli­ká­ciu na úpra­vu obráz­kov s cie­ľom zame­rať sa na roz­voj iných slu­žieb. Spo­loč­nosť v tých­to dňoch ozná­mi­la, že plá­nu­je ukon­čiť pod­po­ru pre zná­mu Pica­su a chce pre­su­núť pou­ží­va­te­ľov na nov­šiu služ­bu, Fot­ky Goog­le. Pod­po­ra pre Pica­su na PC skon­čí za pár mesia­cov. Nahra­né Pica­sa sním­ky budú pre­su­nu­té na novú plat­for­mu Fot­ky Goog­le nie­koľ­ko dní po tom.

Bez názvu

foto: androidauthority.com

Pica­sa bola vytvo­re­ná spo­loč­nos­ťou Lifes­ca­pe pred viac ako 13 rok­mi a ľuďom pou­ží­va­jú­cim Win­do­ws pred­sta­vi­la podob­ne jed­no­du­chú modi­fi­ká­ciu foto­gra­fií ako iPho­to. Goog­le ten­to sys­tém ešte posil­nil s ich tla­čít­kom “Skú­sim šťas­tie”, kto­ré okam­ži­te retu­šo­va­lo foto­gra­fiu pomo­cou jedi­né­ho klik­nu­tia.

Spo­loč­nosť tiež pri­da­la Webo­vé albu­my, kto­ré boli pre­po­je­né s apli­ká­ci­ou v PC a umož­ni­li pou­ží­va­te­ľom zdie­ľať obráz­ky so svo­ji­mi blíz­ky­mi. Fun­kcia Webo­vé albu­my bola zasta­ve­ná v roku 2013, pre­to­že vte­dy ju včle­ni­li do Goog­le+.

Zástup­co­via Goog­le pri­pus­ti­li, že mno­ho pou­ží­va­te­ľov nahra­lo svo­je dra­ho­cen­né rodin­né foto­gra­fie na Pica­su. Boli cito­va­ní, že všet­ky obráz­ky, kto­ré ľudia nahra­li do Webo­vých albu­mov na nich budú čakať v apli­ká­cií Fot­ky Goog­le.

3046787-poster-p-1-google-launching-unlimited-storage-mobile-service

foto: fastcompany.com

Pou­ží­va­te­lia Pica­sa ju môžu stá­le pou­ží­vať, ale nedos­ta­nú už žiad­ne aktu­ali­zá­cie. Tiež asi nebu­dú schop­ní pri­dať obráz­ky do ich albu­mov na inter­ne­te. Pred tým, než budú aktu­ali­zá­cie pre Pica­su zasta­ve­né sa všet­kým pou­ží­va­te­ľom odpo­rú­ča stiah­nuť si obráz­ky, kto­ré majú ulo­že­né na webo­vej plat­for­me ale­bo ich odstrá­niť.

Apli­ká­cia Fot­ky Goog­le bola spus­te­ná len v roku 2014, ale poda­ri­lo sa jej rých­lo pri­lá­kať množ­stvo šťast­ných čle­nov. V októb­ri služ­ba uvied­la, že má viac ako 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov mesač­ne. Nie­koľ­ko tech odbor­ní­kov oce­ni­lo túto plat­for­mu, pre­to­že je čis­tá, jed­no­du­chá a atrak­tív­na s náhľad­mi všet­kých foto­gra­fií uspo­ria­da­ných pod­ľa dátu­mu.

new-google-photos-app-100588450-primary.idge

zdroj: computerworld.com

Zdroj: wallstreetotc.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)