Pors­che Mis­sion E — špor­tový sedan, ktorý pre­ko­nal Teslu

Rišo Néveri / 15. september 2015 / Tools a produktivita

S elek­tro­mo­bilmi sa roz­trhlo vrece! Auto­mo­bilky pred­sta­vujú modely jeden za dru­hým a sna­žia sa ukro­jiť z koláča Tesla Motors, ktorá sa vo svete pre­slá­vila svo­jím seda­nom Model S. Pri­chá­dza však ozaj­stná kon­ku­ren­cia. Mis­sion E od Pors­che je delo budúc­nosti.

Pors­che pred­sta­vilo na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Volk­swa­gen Group nový model 911, jeho sláva však trvala len pár minút. Potom prišlo niečo neuve­ri­teľné — dizaj­nový a tech­no­lo­gický skvost vo forme kon­ceptu Mis­sion E. Auto­mo­bilka pred­čila sama seba. Mis­sion E je roz­hodne to naju­ni­kát­nej­šie, čo dopo­siaľ pred­sta­vila. Spo­loč­nosť sa s novým mode­lom zame­riava na vysoký dojazd, neza­budla však pri­ba­liť obrov­skú silu a výkon. Mis­sion E v sebe ukrýva až 600 koní a z 0 na 100 zrýchli za 3,5 sekúnd, pri­čom jeho maxi­málna rých­losť je až 250 km/h. Dojazd Mis­sion E je 500 kilo­met­rov na jedno nabi­tie, čo sa rovná súčas­ným mode­lom Tesly.

Cena nového Mis­sion E by sa v plnej výbave mala pohy­bo­vať nad 100 000$, čiže znovu podobne ako je tomu pri Tesla Model S. V čom však Pors­che Teslu pre­ko­nalo je nabí­ja­nie. Podľa ich vyjad­re­nia sa auto dokáže nabyť na 80% za 15 minút, čo je rých­lej­šie ako nabí­ja­nie Modelu S. Doká­zali to pou­ži­tím 800 vol­to­vého sys­tému “Pors­che Turbo Char­ging”.

Kon­cept Mis­sion E v sebe ukrýva tech­no­ló­gie, ktoré znejú ako ďaleká budúc­nosť, naprí­klad sní­ma­nie nálady vodiča, vďaka čomu auto vie, ako sa cíti. “Svoje emó­cie si viete ulo­žiť a spolu s vašou tra­sou a rých­los­ťou zdie­ľať na sociál­nych sie­ťach”, hovorí pred­sta­vi­teľ Pors­che. Mis­sion E je momen­tálne iba kon­cept a na jeho pre­daj si ešte rok, dva počkáme, ale prav­de­po­dobne príde sko­rej, ako by sme si mys­leli. Dokonca je možné, že Pors­che pred­staví pred vytú­že­ným Mis­sion E jeho variantu, elek­tro­mo­bil, kto­rým bude kon­ku­ro­vať Tesle už čoskoro. 

Pridať komentár (0)