Por­tadi: Ako sme sa dostali do akce­le­rá­tora Mic­ro­soft Ven­tu­res

Dušan Vitek / Lukáš Timko / 12. júl 2015 / Tools a produktivita

Nie je to rake­tová veda. S malou príp­ra­vou ste schopný dostať sa bez prob­lé­mov aj do užšieho výberu Mic­ro­soft Ven­tu­res akce­le­rá­tora. Por­tadi, český star­tup zaobe­ra­júci sa prí­stu­pom ku Cloudu, bol súčas­ťou tohto prog­ramu, kto­rého sa zúčast­nilo viac ako 500 star­tu­pov.

Pra­vidlo #1: Pri­hlás sa čo naj­skôr

Je až prek­va­pu­júce, že sa star­tupy pri­hla­sujú do akce­le­rá­to­rov až v úplne posledný deň. Ani pri prog­rame Mic­ro­soft Ven­tu­res Acce­la­tor (MSVA) tomu nie je inak. Väč­šina spo­loč­ností sa pri­hlási posledný týž­deň a až 30% spo­loč­ností príde s pri­hláš­kou až v úplne posledný deň.

Pre Por­tadi nebol MSVA prvým inku­bá­to­rom / akce­le­rá­to­rom, do kto­rého sa pri­hlá­sili. S pra­xou a časom boli lep­šími v tom čo robia a začali viac roz­umieť aj tomu, ako výbe­rový pro­ces fun­guje. Tak ako to je aj pri iných veciach v živote – správne nača­so­va­nie je všetko. Ak sa pri­hlá­site skôr, tím, ktorý bude štu­do­vať vašu pri­hlášku, bude mať viac času pre­štu­do­vať si detaily vášho biz­nisu. No musíme pove­dať, že základ­ným pra­vid­lom MSVA je, že dátum, kedy sa pri­hlá­site neovp­lyvní výber.

Pra­vidlo #2: Zís­kajte odpo­rú­ča­nia

MSVA využíva pre výbe­rový pro­ces službu, ktorá sa nazýva F6S. Pri­hláška obsa­huje sek­ciu, kde môžete vyžia­dať odpo­rú­ča­nia od iných ľudí.

Pred­tým než sa Por­tadi pri­hlá­silo, nepoz­nali veľa ľudí z Mic­ro­softu a určite nie zamest­nan­cov Mic­ro­softu alebo par­tne­rov v Nemecku. Práve preto išli na Lin­ke­dIn a hľa­dali ľudí, kto­rých majú vo svo­jej sieti. Nako­niec našli nie­koho, kto pra­cuje pre Mic­ro­soft v Čes­kej repub­like. Požia­dali ho o pred­sta­ve­nie svojho pro­duktu a po nie­koľ­kých týžd­ňoch ich už poznali v deve­lo­peri a PR, kto­rých nako­niec slušne pop­ro­sili o odpo­rú­ča­nie.

Takto si vybu­do­vali dôveru, ktorá sa im neskôr hodila. Ešte pred­tým ako sa ukon­čilo pri­jí­ma­nie pri­hlá­šok sa dostali k tímu sto­ja­cemu za akce­le­rá­to­rom. Okrem toho dostali mož­nosť vyskú­šať si pre­zen­tá­ciu svojho biz­nisu. Ak dosta­nete takúto prí­le­ži­tosť tak to berte naozaj vážne! Pri­pra­vo­vali sa veľmi sve­do­mito, hoci celá pre­zen­tá­cia trvala iba 3 minúty. Feed­back od tímu MSVA bol veľmi cenný a pomo­hol vytu­niť ich finálnu pri­hlášku (a ovplyv­niť ich pole posi­tion – ale týmto si nemohli byť vôbec istý).

Pra­vidlo #3: Záleží na kaž­dej inte­rak­cii

Záleží na kaž­dej inte­rak­cii s tímom zastre­šu­jú­cim MSVA. Dokopy boli vo vzá­jom­nom kon­takte štyri krát. Prvý krát na ich prvom stret­nutí.

Druhý krát to bolo pri ich pri­hláške. Keď sa pri­hla­su­jete, musíte svoju pri­hlášku spra­viť chrum­ka­vou. Ak nič iné, tak musíte pred­sta­viť svoju trhovú stra­té­giu. Mic­ro­soft akcep­tuje do svojho prog­ramu star­tupy, ktoré ešte nege­ne­rujú tržby. Preto neod­po­rú­čame pri­kráš­ľo­vať čísla pre­da­jov a tiež neod­po­rú­čame pred­sta­viť svoj pro­dukt so slo­vami: „Náš pro­dukt je úplný game-chan­ger a sme si istý, že ho všetci budú chcieť kúpiť“. Oni už toto všetko počuli. Váš pro­dukt bude naprd a nikoho to nebude ani zau­jí­mať. Majte na pamäti, že pred vami je dlhá a stre­su­júca cesta.

Tretí krát to bol roz­ho­vor cez Skype. Na začiatku pove­dali: „Máte 15 minút na to, aby ste nám pred­sta­vili svoj pro­dukt“. Nako­niec sa roz­prá­vali 20 minút. Buď pri­pra­vený a pri­chys­tané maj otázky pre výbe­rovú komi­siu. Prav­de­po­dobne sa stret­nete s celý tímom – Marius, Kai, Juli.

Štvrtý krát to bol osobný 5 minú­tový roz­ho­vor a Q&A. Na takýto roz­ho­vor by ste mali poslať vášho výkon­ného ria­di­teľa. Síce to je len 5 minú­tový roz­ho­vor, no určite si dajte na tom zále­žať a pri­pravte sa na všetko.

Výbe­rová komi­sia má okolo 12 ľudí. Nebu­dete vedieť kto to je až kým tam neprí­dete, no určite nie­ktorí budú z Mic­ro­softu. Ľudia z Por­tadi sa pri­pra­vili naozaj dobre. Naj­zau­jí­ma­vej­šie otázky boli: Viete o tomto kon­ku­ren­tovi a o tam­tom kon­ku­ren­tovi? Čim ste iný ako spo­loč­nosť X? Aký veľký je trh? Ako moti­vu­jete ľudí pre vašu službu?

Pro­dukt, trh, tím

Veľa ľudí si myslí, že potom čo sa pri­hlá­sia, zís­kajú čas pre vylep­še­nie pro­duktu, zís­ka­nie viac beta zákaz­ní­kov, viac pozor­nosti, atď. No prav­dou je, že na tom až tak nezá­leží. Výrazne zmeny v pro­dukte usku­toč­níte počas samot­ného akce­le­rá­tora. Akce­le­rá­tor hľadá tímy s veľ­kou ener­giou, s poro­zu­me­ním pre zákaz­níka a trh. Na pro­dukte záleží, ale nie až tak ako si mys­líte. Toto je vec, ktorú veľa ľudí nechápe.

Okno pre pri­hlášky do Mic­ro­soft Ven­tu­res Acce­le­ra­tor Ber­lin Batch #4 je otvo­rené do 1. Augusta 2015. Mali by ste svoju pri­hlášku podať už teraz.

zdroj: blog.portadi.com

Pridať komentár (0)