Potre­bu­ješ zmenu? Začni ces­to­vať!

Rúfus / Kahn / 8. júl 2015 / Tools a produktivita

Máš odvahu? Táto žena ces­tuje dodáv­kou už 7 rokov!

V roku 2008 sa Ali­son Tur­ne­rová roz­hodla, že od zákla­dov zmení svoj život. Opus­tila svoju prácu v oblasti pre­daja reklamy, vzala si psa z útulku a vydala sa na cesty. Uply­nulo už 7 rokov a ako sama hovorí, nikdy sa nepoz­rela späť. Hovorí, že to bolo naj­lep­šie roz­hod­nu­tie jej života. Počas posled­ných sied­mich rokov, Ali­son so svo­jím psom Maxom pre­ces­to­vali USA až tri­krát! Viac ako 100-tisíc najaz­de­ných míľ vyža­duje poriadnu dávku odvahy. Tá Ali­son roz­hodne nechýba!

Trúfol by si si na niečo podobné?

HĽA­DÁŠ POCIT SLO­BODY? ZAČNI CES­TO­VAŤ!

Ali­son by na svo­jom roz­hod­nutí nič nezme­nila. O tom, byť nezá­vis­lou, sní­vala už od det­stva. Ani dobrá práca a uspo­ria­daný život jej však slo­bodu nepri­ná­šali. Ali­son pre Busi­ness Insi­der pove­dala: “až život na ces­tách mi pri­nie­sol vytú­žený pocit slo­body.” Trú­fol by si si na niečo podobné? 

PRVÝ ROK JE NAJ­ŤAŽŠÍ

Naj­ťahší bol podľa nej prvý rok. “Ak sa dosta­nete cez to, že budete žiť úplne odlišný život ako vaši známi a rodina a chcete pokra­čo­vať, potom je dlho­dobé ces­to­va­nie to pravé pre vás,” hovorí Ali­son. Žiť na kole­sách nie je totiž vôbec ľahké. Ide o to, že všetko, čo ste sa roz­hodli zobrať so sebou musí mať nejakú fun­kciu, naj­lep­šie hneď via­cero fun­kcií dohro­mady. Na ces­tách roz­hodne nie je pries­tor pre veci, ktoré nepou­ží­vate.

Niektoré z najlepších snímok z cesty

VŠETKO OVPLYV­ŇUJE POČA­SIE

Poča­sie je dôle­ži­tým fak­to­rom. Aj pri naj­vy­ba­ve­nej­šom vozidle a naj­do­ko­na­lej­šom sys­téme, to aké poča­sie je vonku, udáva ako sa budete cítiť v dodávke. Sama si vyskú­šala tábo­re­nie v obrov­ských horú­ča­vách a aj v tep­lo­tách pod bodom mrazu. Pri vzdia­le­nej­ších des­ti­ná­ciách najaz­dila stovky kilo­met­rov a často strá­vila za volan­tom viac ako 12 hodín denne. Viac o jej ces­tách môžete sle­do­vať na Ins­ta­grame Tur­ner and Max 2015.

JEJ ŽIVO­BY­TÍM SA STALI FOTO­GRA­FIE

Foto­gra­fie boli neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou jej cesty. Od začiatku cesty sa jej zoznam kli­en­tov poriadne roz­rás­tol. Jej práce boli vysta­vené vo via­ce­rých galé­riách v USA. Medzi jej naj­lep­ších mode­lov a modelky sa zara­dili ľudia s kto­rými sa náhodne stre­tá­vala na ces­tách, jej pes, ona sama a samoz­rejme nád­herná kra­jina. Tak čo, nepri­šiel aj v tvo­jom živote čas na to, aby si išiel za svo­jím snom? Jej foto­gra­fie sú naozaj inšpi­ru­júce, posúďte sami! 

Niektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cestyNiektoré z najlepších snímok z cesty

zdroj: businessinsider.com, blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)