Pre­čo je prá­ca v Lon­dýn­skom finanč­nom cen­tre skla­ma­ním?

Martin Bohunický / 18. augusta 2015 / Business

Ak by ste sa ma mali spý­tať, čo si mys­lím o Lon­dý­ne, bez deba­ty vám odpo­viem: “Ško­la živo­ta.”

Kým je Lon­dýn zná­my ako európ­ske hlav­né mes­to finan­cií, skôr ťa od prá­ce vo finan­ciach odra­dí, než aby ťa do nej vtia­hol. O cenách náj­mov bolo napí­sa­né mno­ho, za pla­ty si nájom nemô­že dovo­liť prak­tic­ky nikto. A mla­dí ľudia ešte pra­cu­jú zadar­mo s náde­jou, že raz by moh­li byť zamest­na­ní.

Skla­ma­nie sa mení na dez­ilú­ziu, keď si člo­vek uve­do­mí, že spo­loč­nos­ti tých­to “zúfa­lých” stá­žis­tov len rotu­jú a využí­va­jú ich ako pra­cov­nú silu zadar­mo. Uni­ver­zi­ty sa sta­li pro­du­cen­tom veľ­ké­ho množ­stva vzde­la­ných otro­kov a ich pre­by­tok na trhu plní vrec­ká zamest­ná­va­te­ľov.

V Lon­dý­ne sa jed­no­du­cho stre­tá­va­jú sny s noč­ný­mi mora­mi. Sťa­ho­va­nie do nové­ho mes­ta bez zna­los­ti situ­ácie je pre mla­dých ľudí veľ­mi skľu­ču­jú­ce, no záro­veň veľ­mi veľa naučí. V Lon­dý­ne totiž spoz­náš rea­li­tu. Z množ­stva tých ambi­ci­óz­nych hláv z celé­ho sve­ta sa to poda­ri­lo len nie­koľ­kým. Zvy­šok odchá­dza späť domov s jed­ným veľ­kým skla­ma­ním. Tu sú tri hlav­né dôvo­dy, pre­čo:

1. Ceny náj­mov sú extrém­ne

Za všet­ko hovo­ria slo­vá popu­lár­ne­ho Stu­ar­ta Heri­ta­gea, kto­rý píše pre zná­my The Guar­dian. “S mojou tehot­nou ženou a prá­cou, kto­rá mi neza­ro­bí mili­ó­ny, sto­jím pred váž­nym roz­hod­nu­tím. Buď odídem z Lon­dý­na a zachrá­nim rodi­nu, ale­bo bude moje die­ťa spať v šuf­lí­ku.

Robím si sran­du. Toto je Lon­dýn. Nemô­žem si dovo­liť toľ­ko pries­to­ru, aby som mal kam polo­žiť stôl.” Pod­ľa The Inde­pen­dent UK je Lon­dýn najd­rah­šie mies­to na sve­te, dokon­ca drah­šie ako New York, Paríž či Syd­ney. Nesta­čí? Ak si mys­líš, že pre­há­ňam, toto je titu­lok z The Teleg­raph: “Minis­ter rezig­no­val pre­to­že jeho plat 120,000 libier nesta­čil na pod­po­ru jeho rodi­ny v Lon­dý­ne.”

2. Igno­rá­cia

Kto­vie, či je to Anglic­kou kul­tú­rou ale­bo rých­lym živo­tom Lon­dýn­ča­nov, no dostať odpo­veď od poten­ci­onál­ne­ho zamest­ná­va­te­ľa sa rov­ná šan­ci vidieť jed­no­rož­ca. Až 25% opý­ta­ných nedos­ta­lo ani jed­nu jedi­nú odpo­veď na svoj žia­dos­ti a mno­hí ďal­ší abso­lút­ne nebo­li infor­mo­va­ní o roz­hod­nu­tí zamest­ná­va­te­ľa po poho­vo­re.

3. Vyko­ris­ťo­va­nie pra­cov­ní­kov

Celo­den­ná prá­ca a žiad­ne penia­ze. Nie že nemáš penia­ze na tie šia­le­né náj­my, ty nemáš penia­ze ani na kávu.

Nie, neho­vo­rím teraz o kra­ji­nách tre­tie­ho sve­ta. Hovo­rím o Lon­dý­ne”.

Spo­loč­nos­ti využí­va­jú situ­áciu na trhu, keď trh zapla­vi­li vzde­la­ní ľudia výraz­ne pre­vy­šu­jú­ci ponu­ku. A tí šťast­ní, tí, čo si neja­kým spô­so­bom prá­cu náj­du, čaká poriad­ne tvr­dý život. Lon­dýn je zná­my vyso­ký­mi plat­mi, no aj vyso­kým krv­ným tla­kom. Absol­ven­ti vide­li film Vlk z Wall Stre­et, pri­chá­dza­jú namo­ti­vo­va­ní a tešia sa na kopec zába­vy a nevia­za­né­ho sexu.

No nič z toho sa nede­je. Nedos­ta­tok spán­ku a keď už, tak v kan­ce­lá­rií. Nons­top prá­ca pre sku­toč­ných vlkov z Lon­dý­na. Mes­to, v kto­rom zľu­to­va­nie nepoz­ná mies­to.

Bohu­žial, tak ako po fil­me Vlk z Wall Stre­et, tak aj tu pri­ťa­hu­je nega­tív­na rekla­ma ešte viac ľudí.

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)