Prečo je pre inves­tora ťažké pove­dať „nie“, a prečo je nie­kedy takéto „nie“ pre pod­ni­ka­teľa dob­rou sprá­vou

Andrej Kiska / 8. apríla 2014 / Tools a produktivita

VC inves­tori sú aro­gantní a zba­belí. Hovo­ria o tom, ako veľmi by chceli pod­ni­ka­te­ľovi pomôcť zalo­žiť úspešné spo­loč­nosti, ale keď od nich žia­dam feed­back na môj biz­nis plán alebo nejaký nápad, zvy­čajne sa ani neob­ťa­žujú odpí­sať. A keď aj odpíšu, vadí im, že pro­dukt nemá glo­bálny poten­ciál alebo jeho kon­cept pocho­pia úplne zle. Vážne si mys­lia, že im na tie ich veže zo slo­no­viny zaklope ďalší Face­book s už ove­re­ným biz­nis mode­lom, kto­rému na ceste k IPO stačí len to, aby jeho Sériu A finan­co­vali práve oni?“

Mal som mož­nosť posu­dzo­vať množ­stvo inves­tič­ných prí­le­ži­tostí, a keďže mám s VC inves­tormi podobné skú­se­nosti, roz­umiem poci­tom mno­hých pod­ni­ka­te­ľov. V sku­toč­nosti za to VC inves­to­rov nemô­žem viniť, rád by som sa teda s vami pode­lil o názor nás z Credo Ven­tu­res, prečo je vlastne nie­kedy tak ťažké dostať od nich aký­koľ­vek feed­back, a prečo to nie­kedy nako­niec ani nie je taká zlá správa.

VC inves­tori a ich feed­back

Credo Ven­tu­res dostane denne jeden biz­nis plán. V Sil­li­con Val­ley je to naj­me­nej desať­ná­so­bok, preto si mys­lím, že máme podobný prob­lém: prí­liš veľa biz­nis plá­nov a prí­liš málo času na odpo­veď. Áno, uzná­vam, že nie­ktorí pod­ni­ka­te­lia nedos­tanú žiadny feed­back alebo dostanú len vše­obecný pred­prip­ra­vený email. Ak však naša web stránka hovorí, že Credo inves­tuje v oblasti IT, inter­netu, mobil­ných tech­no­ló­gii a zdra­via, najmä v stred­nej Európe, skrátka necí­tim povin­nosť odpo­ve­dať neja­kej zla­tej bani z Mon­gol­ska alebo pro­dukč­nému TV štú­diu z Aus­trá­lie. Takže dôvo­dom číslo jeden, prečo by sme sa vám z Credo neoz­vali späť, je, že ste sa zjavne ani neunú­vali pre­čí­tať si náš web, aby ste zis­tili, do čoho inves­tu­jeme.

Exis­tuje však ešte druhý dôvod a ten už ide sku­točne na vrub VC inves­to­rom. Mno­ho­krát sa neoz­veme ani pro­jek­tom, ktoré spĺňajú naše inves­tičné požia­davky, a teda si opráv­nene od nás feed­back zaslú­žia. VC inves­tor v takých prí­pa­doch pre­chá­dza nasle­du­jú­cou dile­mou:

Na jed­nej strane chcem danému pod­ni­ka­te­ľovi dať čo naj­viac rele­vant­ného feed­backu, aby som mu pomo­hol. Na strane dru­hej ale nech­cem meno­vať prí­liš veľa detai­lov, aby som u neho nevz­bu­dil pocit, že mi má odpi­so­vať, a naprí­klad vyvra­cať mi veci, na ktoré názor nezme­ním. To vedie ku neko­neč­nej výmene názo­rov. Jedna strana pre­sviedča druhú o svo­jich kla­doch a opačne, čím obaja len strá­cajú dra­ho­cenný čas. Keď sa teda VC inves­tor snaží dať dokopy nejaký feed­back, musí mys­lieť na to, aby posky­tol dosta­točné množ­stvo potreb­ných infor­má­cií, ale aby nevz­bu­dil ďal­šie vymie­ňa­nie emai­lov, ktoré môže viesť ku kon­fliktu. Nie­kedy mi trvá aj hodinu, kým to ako-tak pri­pra­vím. A neza­bú­dajme, že VC inves­tor dostane každý deň naj­me­nej jednu novú inves­tičnú prí­le­ži­tosť, na ktorú by mal odpo­ve­dať. Každý kalen­dárny deň.

zdroj: webdesignerdepot.com

Áno, druhý dôvod, prečo vám VC inves­tor nemusí poskyt­núť feed­back je to, že sa nie­kedy snaží vyhnúť nároč­ným a neprí­jem­ným emai­lom, aj keď vie, že by ich mal poslať. Čo môžete v takýchto prí­pa­doch robiť vy ako pod­ni­ka­te­lia?

● Zby­točne neupo­zor­ňujte na niečo, čo je zjavné a pošlite pria­teľ­ský remin­der. Obzvlášť sa zame­rajte na to, či nepot­re­bujú nejaké ďal­šie infor­má­cie o pro­jekte – aku­rát sa mám ešte pozrieť na jednu spo­loč­nosť, čo nám poskytla ďal­šie infor­má­cie, ktoré nás zau­jí­mali.

● Skúste sa k svojmu VC inves­to­rovi dostať neja­kou nepria­mou ces­tou. Môžem vás ubez­pe­čiť, že nás veľmi zau­jí­majú inves­tičné prí­le­ži­tosti, o kto­rých nám pove­dia naši inves­tori, pre­tože sa im veľmi páčia. Nie­ktorí veľkí VC alebo dokonca supe­ran­gels ako Ron Con­way venujú pozor­nosť iba takým inves­tič­ným prí­le­ži­tos­tiam, o kto­rých im pove­dali ich vlastní ľudia — ako kole­go­via z fon­dov, angel inves­tori, experti v danej oblasti alebo porad­co­via.

● Poob­ze­rajte sa po ďal­šom člo­veku, ktorý vám pro­jekt odo­brí. Ak je nie­kto hod­no­verný ochotný do vás inves­to­vať, VC inves­tor ešte dva­krát zváži, či niečo vo vašom pro­jekte nepre­hlia­dol. Spo­lu­fi­nan­co­va­nie je bežná prax a pod­ni­ka­te­lia by sa mali sna­žiť pre seba zís­kať čo naj­viac know-how.

zdroj: footruckr.com

Prečo môže byť „nie“ dob­rou sprá­vou

Nie všetci pod­ni­ka­te­lia si uve­do­mujú, akú zod­po­ved­nosť so sebou nesie fakt, že dostanú rizi­kový kapi­tál. Nie­kedy sa mi zdá, že žia­dajú peniaze bez toho, aby vôbec vedeli na čo ich pou­žiť. Akoby len chceli uro­biť dojem na iných pod­ni­ka­te­ľov, aby v ich očiach vyze­rali lep­šie. Keď kapi­tál nako­niec sku­točne dostanú, bujaro osla­vujú, ako keby tie peniaze sami o sebe boli dôvo­dom, prečo si star­tup zakla­dali. Vôbec si neuve­do­mujú alebo pre­hlia­dajú fakt, že to je len začia­tok dlhej cesty k vybu­do­va­niu sil­nej spo­loč­nosti.

V urči­tom zmysle slova sa po VC inves­tí­cii ocitne pod­ni­ka­teľ na hrane: buď oslávi úžasný úspech alebo veľ­ko­lepú smrť. Či už tak alebo onak, pôjde to oveľa rých­lej­šie, než keby sa spo­loč­nosť finan­co­vala len sama. Za každý úspech – akým bol naprí­klad Cog­ni­tive Secu­rity pre Cisco Sys­tems (prí­pa­dovú štú­diu CoSe odpre­zen­to­vanú na PE Deal Forum vo Var­šave náj­dete tu), máme aj nejaký neús­pech, akým bol prí­pad Beepl. Oboje sa udialo v prie­behu dvoch rokov.

Prav­dou ostáva, že finan­co­va­nie pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vého kapi­tálu nie je pre kaž­dého. Pred­tým ako oň požia­date, mali by ste sa všetci spo­lu­za­kla­da­te­lia dohod­núť, či chcete nasko­čiť na tento rých­lik ako spo­loč­nosť finan­co­vaná VC alebo chcete mať rad­šej finančne sebes­tačný star­tup, ktorý má stále mož­nosť okú­siť rast bez zby­toč­ných doha­do­vaní sa s inves­tormi zvonku. Len si vez­mime takých Git­Hub pred­tým, ako ich finan­co­val Andre­e­sen Horo­witz. Som si istý, že je kopec takých pod­ni­ka­te­ľov (veď pozrite si len Boots­trap­ped, Pro­fi­table, & Proud), ktorí zva­žo­vali finan­co­va­nie pro­stred­níc­tvom VC, a teraz sú radi, že ho nako­niec nedos­tali.

Pre tých, ktorí by radi zažili, aké to je dosiah­nuť fan­tas­tický úspech ako star­tup finan­co­vaný VC, odpo­rú­čam poroz­prá­vať sa s ľuďmi ako Mar­tin Rehák, ktorý je CEO v Cog­ni­tive Secu­rity. Viac o tom, ako sa inšpi­ro­vať líd­rami zo stred­nej Európy si povieme v inom článku…

Autor: Andrej Kiska, @kiskandrej

Pridať komentár (0)