Pre­čo je pre inves­to­ra ťaž­ké pove­dať „nie“, a pre­čo je nie­ke­dy také­to „nie“ pre pod­ni­ka­te­ľa dob­rou sprá­vou

Andrej Kiska / 8. apríla 2014 / Lifehacking

VC inves­to­ri sú aro­gant­ní a zba­be­lí. Hovo­ria o tom, ako veľ­mi by chce­li pod­ni­ka­te­ľo­vi pomôcť zalo­žiť úspeš­né spo­loč­nos­ti, ale keď od nich žia­dam feed­back na môj biz­nis plán ale­bo neja­ký nápad, zvy­čaj­ne sa ani neob­ťa­žu­jú odpí­sať. A keď aj odpí­šu, vadí im, že pro­dukt nemá glo­bál­ny poten­ciál ale­bo jeho kon­cept pocho­pia úpl­ne zle. Váž­ne si mys­lia, že im na tie ich veže zo slo­no­vi­ny zaklo­pe ďal­ší Face­bo­ok s už ove­re­ným biz­nis mode­lom, kto­ré­mu na ces­te k IPO sta­čí len to, aby jeho Sériu A finan­co­va­li prá­ve oni?“

Mal som mož­nosť posu­dzo­vať množ­stvo inves­tič­ných prí­le­ži­tos­tí, a keď­že mám s VC inves­tor­mi podob­né skú­se­nos­ti, roz­umiem poci­tom mno­hých pod­ni­ka­te­ľov. V sku­toč­nos­ti za to VC inves­to­rov nemô­žem viniť, rád by som sa teda s vami pode­lil o názor nás z Cre­do Ven­tu­res, pre­čo je vlast­ne nie­ke­dy tak ťaž­ké dostať od nich aký­koľ­vek feed­back, a pre­čo to nie­ke­dy nako­niec ani nie je taká zlá sprá­va.

VC inves­to­ri a ich feed­back

Cre­do Ven­tu­res dosta­ne den­ne jeden biz­nis plán. V Sil­li­con Val­ley je to naj­me­nej desať­ná­so­bok, pre­to si mys­lím, že máme podob­ný prob­lém: prí­liš veľa biz­nis plá­nov a prí­liš málo času na odpo­veď. Áno, uzná­vam, že nie­kto­rí pod­ni­ka­te­lia nedos­ta­nú žiad­ny feed­back ale­bo dosta­nú len vše­obec­ný pred­prip­ra­ve­ný email. Ak však naša web strán­ka hovo­rí, že Cre­do inves­tu­je v oblas­ti IT, inter­ne­tu, mobil­ných tech­no­ló­gii a zdra­via, naj­mä v stred­nej Euró­pe, skrát­ka necí­tim povin­nosť odpo­ve­dať neja­kej zla­tej bani z Mon­gol­ska ale­bo pro­dukč­né­mu TV štú­diu z Aus­trá­lie. Tak­že dôvo­dom čís­lo jeden, pre­čo by sme sa vám z Cre­do neoz­va­li späť, je, že ste sa zjav­ne ani neunú­va­li pre­čí­tať si náš web, aby ste zis­ti­li, do čoho inves­tu­je­me.

Exis­tu­je však ešte dru­hý dôvod a ten už ide sku­toč­ne na vrub VC inves­to­rom. Mno­ho­krát sa neoz­ve­me ani pro­jek­tom, kto­ré spĺňa­jú naše inves­tič­né požia­dav­ky, a teda si opráv­ne­ne od nás feed­back zaslú­žia. VC inves­tor v takých prí­pa­doch pre­chá­dza nasle­du­jú­cou dile­mou:

Na jed­nej stra­ne chcem dané­mu pod­ni­ka­te­ľo­vi dať čo naj­viac rele­vant­né­ho feed­bac­ku, aby som mu pomo­hol. Na stra­ne dru­hej ale nech­cem meno­vať prí­liš veľa detai­lov, aby som u neho nevz­bu­dil pocit, že mi má odpi­so­vať, a naprí­klad vyvra­cať mi veci, na kto­ré názor nezme­ním. To vedie ku neko­neč­nej výme­ne názo­rov. Jed­na stra­na pre­svied­ča dru­hú o svo­jich kla­doch a opač­ne, čím oba­ja len strá­ca­jú dra­ho­cen­ný čas. Keď sa teda VC inves­tor sna­ží dať doko­py neja­ký feed­back, musí mys­lieť na to, aby posky­tol dosta­toč­né množ­stvo potreb­ných infor­má­cií, ale aby nevz­bu­dil ďal­šie vymie­ňa­nie emai­lov, kto­ré môže viesť ku kon­flik­tu. Nie­ke­dy mi trvá aj hodi­nu, kým to ako-tak pri­pra­vím. A neza­bú­daj­me, že VC inves­tor dosta­ne kaž­dý deň naj­me­nej jed­nu novú inves­tič­nú prí­le­ži­tosť, na kto­rú by mal odpo­ve­dať. Kaž­dý kalen­dár­ny deň.

zdroj: webdesignerdepot.com

Áno, dru­hý dôvod, pre­čo vám VC inves­tor nemu­sí poskyt­núť feed­back je to, že sa nie­ke­dy sna­ží vyhnúť nároč­ným a neprí­jem­ným emai­lom, aj keď vie, že by ich mal poslať. Čo môže­te v takých­to prí­pa­doch robiť vy ako pod­ni­ka­te­lia?

● Zby­toč­ne neupo­zor­ňuj­te na nie­čo, čo je zjav­né a pošli­te pria­teľ­ský remin­der. Obzvlášť sa zame­raj­te na to, či nepot­re­bu­jú neja­ké ďal­šie infor­má­cie o pro­jek­te – aku­rát sa mám ešte pozrieť na jed­nu spo­loč­nosť, čo nám poskyt­la ďal­šie infor­má­cie, kto­ré nás zau­jí­ma­li.

● Skús­te sa k svoj­mu VC inves­to­ro­vi dostať neja­kou nepria­mou ces­tou. Môžem vás ubez­pe­čiť, že nás veľ­mi zau­jí­ma­jú inves­tič­né prí­le­ži­tos­ti, o kto­rých nám pove­dia naši inves­to­ri, pre­to­že sa im veľ­mi páčia. Nie­kto­rí veľ­kí VC ale­bo dokon­ca supe­ran­gels ako Ron Con­way venu­jú pozor­nosť iba takým inves­tič­ným prí­le­ži­tos­tiam, o kto­rých im pove­da­li ich vlast­ní ľudia — ako kole­go­via z fon­dov, angel inves­to­ri, exper­ti v danej oblas­ti ale­bo porad­co­via.

● Poob­ze­raj­te sa po ďal­šom člo­ve­ku, kto­rý vám pro­jekt odo­brí. Ak je nie­kto hod­no­ver­ný ochot­ný do vás inves­to­vať, VC inves­tor ešte dva­krát zvá­ži, či nie­čo vo vašom pro­jek­te nepre­hlia­dol. Spo­lu­fi­nan­co­va­nie je bež­ná prax a pod­ni­ka­te­lia by sa mali sna­žiť pre seba zís­kať čo naj­viac know-how.

zdroj: footruckr.com

Pre­čo môže byť „nie“ dob­rou sprá­vou

Nie všet­ci pod­ni­ka­te­lia si uve­do­mu­jú, akú zod­po­ved­nosť so sebou nesie fakt, že dosta­nú rizi­ko­vý kapi­tál. Nie­ke­dy sa mi zdá, že žia­da­jú penia­ze bez toho, aby vôbec vede­li na čo ich pou­žiť. Ako­by len chce­li uro­biť dojem na iných pod­ni­ka­te­ľov, aby v ich očiach vyze­ra­li lep­šie. Keď kapi­tál nako­niec sku­toč­ne dosta­nú, buja­ro osla­vu­jú, ako keby tie penia­ze sami o sebe boli dôvo­dom, pre­čo si star­tup zakla­da­li. Vôbec si neuve­do­mu­jú ale­bo pre­hlia­da­jú fakt, že to je len začia­tok dlhej ces­ty k vybu­do­va­niu sil­nej spo­loč­nos­ti.

V urči­tom zmys­le slo­va sa po VC inves­tí­cii ocit­ne pod­ni­ka­teľ na hra­ne: buď oslá­vi úžas­ný úspech ale­bo veľ­ko­le­pú smrť. Či už tak ale­bo onak, pôj­de to ove­ľa rých­lej­šie, než keby sa spo­loč­nosť finan­co­va­la len sama. Za kaž­dý úspech – akým bol naprí­klad Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty pre Cis­co Sys­tems (prí­pa­do­vú štú­diu CoSe odpre­zen­to­va­nú na PE Deal Forum vo Var­ša­ve náj­de­te tu), máme aj neja­ký neús­pech, akým bol prí­pad Beepl. Obo­je sa udia­lo v prie­be­hu dvoch rokov.

Prav­dou ostá­va, že finan­co­va­nie pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu nie je pre kaž­dé­ho. Pred­tým ako oň požia­da­te, mali by ste sa všet­ci spo­lu­za­kla­da­te­lia dohod­núť, či chce­te nasko­čiť na ten­to rých­lik ako spo­loč­nosť finan­co­va­ná VC ale­bo chce­te mať rad­šej finanč­ne sebes­tač­ný star­tup, kto­rý má stá­le mož­nosť okú­siť rast bez zby­toč­ných doha­do­va­ní sa s inves­tor­mi zvon­ku. Len si vez­mi­me takých Git­Hub pred­tým, ako ich finan­co­val Andre­e­sen Horo­witz. Som si istý, že je kopec takých pod­ni­ka­te­ľov (veď pozri­te si len Boots­trap­ped, Pro­fi­tab­le, & Proud), kto­rí zva­žo­va­li finan­co­va­nie pro­stred­níc­tvom VC, a teraz sú radi, že ho nako­niec nedos­ta­li.

Pre tých, kto­rí by radi zaži­li, aké to je dosiah­nuť fan­tas­tic­ký úspech ako star­tup finan­co­va­ný VC, odpo­rú­čam poroz­prá­vať sa s ľuď­mi ako Mar­tin Rehák, kto­rý je CEO v Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty. Viac o tom, ako sa inšpi­ro­vať líd­ra­mi zo stred­nej Euró­py si povie­me v inom člán­ku…

Autor: Andrej Kis­ka, @kiskandrej

Pridať komentár (0)