Prečo mul­ti­tas­king ničí tvoju kon­cen­trá­ciu aj výkon

Nikola Tokárová / 1. februára 2016 / Tools a produktivita

Veľa ľudí je pre­sved­če­ných o tom, že sú maj­stri mul­ti­tas­kingu, avšak väč­ši­nou je to len v ich hlave, Náš mozog nebol sta­vaný na mul­ti­tas­king.

Začnime tým, že si vysvet­líme, čo vlastne mul­ti­tas­king zna­mená

V infor­ma­tike mul­ti­tas­king ozna­čuje mož­nosť spus­tiť viac ako jeden pro­ces súčasne na jed­nom pro­ce­sore. Pojem pre­brali huma­nitné vedy, ktoré ho vysvet­ľujú, ako špe­ci­fický spô­sob práce alebo neus­tále strie­da­nie jed­nej akti­vity dru­hou.

Multitasking na vaicerých počítačoch

foto: kmzero.com

Earl Mil­ler, neuro­ve­dec z MIT hovorí vo svo­jom výskume, prečo mul­ti­tas­king nie je dobrý. Náš mozog nie je pris­pô­so­bený a pre­po­jený na vyko­ná­va­nie via­ce­rých čin­ností naraz. Keď si ľudia mys­lia, že robia mul­ti­tas­king, v sku­toč­nosti len pre­pí­najú z jed­nej úlohy na druhú a to veľmi rýchlo, čo má za násle­dok pokles kon­cen­trá­cie.

Keď máš deti, ale musíš robiť :)

foto: chronicle.com

Neus­tále pre­pí­na­nie medzi jed­not­li­vými úlo­hami vytvára v našom mozgu zlé návyky. Ak dokon­číme malú úlohu, ako naprí­klad posla­nie emailu, odpo­ve­da­nie na sms alebo napí­sa­nie sta­tusu, uvoľ­ňuje sa v našej hlave dopa­mín, odmie­ňa­júci hor­món, zjed­no­du­šene pove­dané sa jedná o moti­vu­júcu che­mi­ká­liu. Náš mozog dopa­mín zbož­ňuje, takže sme moti­vo­vaní k tomu, aby sme pre­pí­nali medzi malými úlo­hami, aby sme si zabez­pe­čili neus­tálu malú dávku ins­tant­ného uspo­ko­je­nia. Že to znie skoro ako keby sme hovo­rili o neja­kej závis­losti na dro­gách? Vlastne áno, dopa­mín sa umelo uvoľ­ňuje v mozgu aj po tom, čo člo­vek rôzne požije drogy, naprí­klad kokaín.

Multitasking pri práci

foto: cdn.inquisitr.com

Tento pro­ces vytvára nebez­pečnú slučku, ktorá spô­so­buje, že sa cítime, ako keby sme spl­nili množ­stvo veľ­kých úloh, pri­čom v sku­toč­nosti nero­bíme až tak veľa, iba oby­čajné čin­nosti ako mai­lová komu­ni­ká­cia alebo vyba­ve­nie jed­ného tele­fo­nátu. Nie­ktorí ľudia si dokonca vytvá­rajú závis­losť na posie­laní mai­lov, aktu­ali­zo­vaní sta­tu­sov alebo kon­trole Face­bo­oku.

Mul­ti­tas­king zni­žuje kva­litu a efek­ti­vitu tvo­jej práce.

Sťa­žuje orga­ni­zo­va­nie myš­lie­nok a fil­tro­va­nie ire­le­vant­ných infor­má­cií, tým pádom redu­kuje efek­tívnu a kva­litnú prácu.

Výskum, ktorý sa konal Uni­ver­sity of Lon­don uká­zal, že sub­jekty, ktoré robili mul­ti­tas­king zatiaľ čo vyka­zo­vali kog­ni­tívnu čin­nosť zazna­me­nali pokles IQ. Tieto poklesy boli podobné ako u ľudí, ktorí naprí­klad vyne­chajú noc spánku alebo faj­čia mari­hu­anu.

Mul­ti­tas­king tiež ovplyv­ňuje vznik kor­ti­solu, hor­mónu stresu. Mať nasta­vený mozog na malé šichty zvy­šuje stres a una­vuje nás to, pri­čom v koneč­nom dôsledku sa cítime psy­chicky zni­čený.

pexels-photo

foto: imgur.com

Skús hádať, čo je naj­hor­ším spúš­ťa­čom zmät­kov v to do liste. 

Inbox.

Presne tak, aj taký detail ako vedo­mosť toho, že v inboxe máš nepre­čí­tanú správu môže zní­žiť tvoje IQ pri snahe byť pro­duk­tívny aj o desať bodov. Neus­tále pri­bú­da­nie správ v našich inbo­xoch vytvára kon­štantnú roztr­ži­tosť. Jedna štú­dia zis­tila, že nie­ktorí ľudia strá­via vo svo­jom zamest­naní aj 28 per­cent ich pra­cov­ného času kon­tro­lo­va­ním mai­lov.

Facebook Notifications (1)

foto: imgur.com

Email je síce prob­le­ma­tický, avšak ešte hor­šie je písa­nie smsiek. Správy nás môžu rušiť neus­tále a keďže k nim máme nons­top prí­stup, môžeme ich kon­tro­lo­vať kedy­koľ­vek. Okrem toho, smsko­va­nie nie je dobré aj z iných dôvo­dov, o kto­rých sme písali v článku Prečo ti smsko­va­nie a cha­to­va­nie ničí život.

Pred men­tál­nym masak­rom, ktorý ti spô­so­buje mul­ti­tas­king sa môžeš ochrá­niť naprí­klad zria­de­ním roz­vrhu kon­troly mai­lov. Sľúb sám sebe, že mai­lovú schránku (a Face­bo­okovú tiež) budeš kon­tro­lo­vať iba tri­krát denne: ráno, keď prí­deš do práce, na obed a pred odcho­dom z práce. Vypni si noti­fi­ká­cie k sprá­vam a vyber si špe­ci­fický čas na kon­tro­lo­va­nie mobilu.

Naj­viac zle sú na tom muži, ktorí robia veľa vecí naraz

Áno, vraví sa, že robiť viac vecí naraz je výsa­dou žien. Rôzne štú­die doka­zujú, že mul­ti­tas­king má na mužov horší vplyv ako na ženy. Muži, ktorí robia mul­ti­tas­king strá­cajú aj 15 bodov z ich bež­ného IQ, čím sa pri­bli­žujú úrovni 8 roč­ných detí.

Obed práca a telefonát naraz.. stáva sa nám často

foto: huffingtonpost.com

Naj­hor­šie na tom celom je, že toto poško­de­nie môže byť trvalé. Štú­dia, ktorá bola vyko­naná na Uni­ver­sity of Ses­sex robila testy pomo­cou ske­no­va­nia mozgu mag­ne­tic­kou rezo­nan­ciou. Ske­no­vala a porov­ná­vala jedin­cov, ktorí trá­vili čas upria­me­ním pozor­nosti na via­cero nástro­jov naraz, čiže naprí­klad písali správy pop­ri­tom ako sle­do­vali tele­ví­zor. Skeny uká­zali, že ľudia, ktorí trá­via čas na via­ce­rých zaria­de­niach naraz, mali iný tvar vnú­tor­nej časti moz­go­vej kôry pravé v časti, ktorá je zod­po­vedná za empa­tiu a emo­ci­onálnu kon­trolu.

Tento výskum však nie je dosta­točne detailný na to, aby zhod­no­til, či je mul­ti­tas­king zod­po­vedný za tieto účinky, alebo či súčasné poško­de­nie súvisí s mul­ti­tas­kin­gom. Napriek tomu, nech sa na to pozrieš z kto­rej­koľ­vek strany, mul­ti­tas­king pre teba nie je dobrý.

Ponau­če­nie znie, že robe­nie via­ce­rých úloh naraz nie je schop­nosť, ktorú si môžeš hrdo pri­dať do CVčka, ale zlý návyk, ktorý by si sa mal sna­žiť obme­dziť. Takže vypni noti­fi­ká­cie, urči si čas kon­troly inbo­xov a upriam svoju kon­cen­trá­ciu na jednu úlohu, ktorú práve potre­bu­ješ dorie­šiť.

Biznis a rodina nepočkajú

foto: imgur.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.net

Pridať komentár (0)