Prečo si zalo­žiť blog a začať písať články? 7 odpo­vedí na túto otázku…

Jaroslav Dodok / 29. novembra 2015 / Tools a produktivita

Asi naj­čas­tej­šia otázka, ktorú dostá­vam na ško­le­niach či pred­náš­kach. Blo­go­va­nie je pre mňa vášeň, ktorú som obja­vil pred pár rokmi. A mys­lím, že spí aj nie­kde vo vás. Preto som sa roz­ho­dol napí­sať blog o tom, prečo sa stať blo­ge­rom… A je úplne jedno koľko máte rokov alebo skú­se­ností.

1. Naj­lepší spô­sob, ako nestra­tiť svoje myš­lienky

Keď som si v roku 2012 zakla­dal svoj blog www.jaroslavdodok.com, nebol som ani pod­ni­ka­teľ, ani mar­ke­tér či drži­teľ nobe­lo­vej ceny. V mojom okolí si pria­te­lia vytvá­rali osobné web­stránky len spo­ra­dicky.

Prečo som teda začal blo­go­vať? Pre­tože som videl všade vôkol seba inšpi­rá­ciu, dobré nápady či myš­lienky, ktoré som si nemo­hol dovo­liť stra­tiť. Tak som si ich začal ukla­dať na blog…

2. Blog mi pomo­hol vytvo­riť si názory a postoje

Na tom sa zhod­nem aj so stov­kami ďal­ších blo­ge­rov. Počas toho ako tvo­ríte texty svoje myš­lienky pre­hod­no­cu­jete, pýtate sa samého seba prečo si mys­líte to, čo si mys­líte a s čím vlastne súhla­síte a s čím nesú­hla­síte.

Môj blog mi pomo­hol vytvo­riť si postoj na mnohé témy či už v oblasti vzde­lá­va­nia, vzťa­hov, mar­ke­tingu alebo médií. Naprí­klad, keď som písal o Vilovi Roz­bo­ri­lovi z relá­cie Modré z neba (klik).

3. Naj­lep­šie rie­še­nie ako bojo­vať s leni­vos­ťou

Veľa mla­dých ľudí na mojich ško­le­niach často argu­men­tuje, že chcú na sebe pra­co­vať, ale neve­dia ako. Sta­rať sa o svoj vlastný blog je tým naj­lep­ším spô­so­bom ako sa naučiť vytrva­losti a zod­po­ved­nosti!

Keď napí­šete svoje prvé texty a šup­nete ich na face­book, pria­te­lia sa vás začnú pýtať, kedy bude nový blog. Zrazu vás budú moti­vo­vať k tomu, aby ste na sebe pra­co­vali a stále sa zlep­šo­vali …

4. Obja­víte nové prí­le­ži­tosti

Ako som už hovo­ril, nemu­síte byť žiadny vedec či expert na eko­no­miku, aby ste mohli písať vlastné články. Pre­tože v začiat­koch je ťažké písať o svo­jich akti­vi­tách a výsled­koch, keď žiadne nemáte. Nezú­fajte však. Začnite písať o tom, čo vás inšpi­ruje, koho sle­du­jete, kým chcete byť a po čom túžite.

Naj­lep­ším prí­kla­dom je jeden z mojich naj­čí­ta­nej­ších blo­gov o tom, ako som všet­kým uká­zal svo­jich 70 cie­ľov, ktoré som sa roz­ho­dol dosiah­nuť. Keď si ľudia pre­čí­tali po čom túžim, via­cerí z mojich pria­te­ľov sa mi roz­hodli pomôcť. Ponúkli sa mi, že so mnou pôjdu na kone, kúpili mi lís­tky na kon­fe­ren­cie a zapo­jili sa do orga­ni­zá­cie Hug Day. Zrazu mi uká­zali také prí­le­ži­tosti, vďaka kto­rým som mohol rásť a napre­do­vať…

5. Zís­kate pra­covné ponuky, o akých sa vám ani nesní­valo

Všetko chce čas. Preto neča­kajte, že po prvých troch blo­goch zís­kate dobrý job v medzi­ná­rod­nej kor­po­rá­cii. Prav­dou však je, že ak vaše texty nie­komu pomôžu, nie­koho inšpi­rujú alebo sa pro­stred­níc­tvom nich nebo­jíte deliť o know how, prídu aj pra­covné ponuky.

Minulý týž­deň mi pri­šiel mail s pra­cov­nou prí­le­ži­tos­ťou na pozí­ciu Com­mu­ni­ca­ti­ons & PR mana­gera:

6. Možno niečo aj zaro­bíte…

Nedo­vo­lím si tvr­diť, že písa­ním blo­gov sa dá na Slo­ven­sku živiť, no nie­koľko úspeš­ných blo­ge­rov, ktorí zaro­bili vďaka písa­niu poznám. Naprí­klad autorka webu www.crazysexyfuntraveler.com, ktorá ces­tuje a na svo­jej stránke pub­li­kuje zážitky, skú­se­nosti či odpo­rú­ča­nia pre všet­kých nad­šen­cov ces­to­va­nia.

Aká je moja skú­se­nosť? Vďaka svojmu blogu jaroslavdodok.com som začal na pod­net čita­te­ľov ponú­kať indi­vi­du­álne kon­zul­tá­cie (klik) a ško­le­nia. Dnes je môj blog po Face­bo­oku dru­hým naj­lep­ším mar­ke­tin­go­vým kaná­lom, cez ktorý sa záu­jem­co­via pri­hla­sujú na moje pla­tené ško­le­nia. Už len dopl­ním, že počas tohto roku absol­vo­valo moje ško­le­nia viac ako 500 účast­ní­kov…

7. Podeľ sa o to, čo máš…

Tak by som nazval posledný dôvod, prečo má význam tvo­riť texty. Blo­go­va­nie nie je len o tom robiť si promo, zará­bať a doka­zo­vať si, kto má aké ego. V prvom rade ide o to, nene­chať si všetko pre seba a naučiť sa o to deliť s dru­hými.

A preto má písa­nie blo­gov pre mňa obrov­ský význam. Pre­tože aj vďaka nemu môžem zdie­ľať svoje zážitky, myš­lienky a skú­se­nosti. Pode­liť sa o svoje know how. Napí­sať o tom, akých 5 začia­toč­níc­kych chýb som spra­vil v pod­ni­kaní (klik) a ako sa obklo­piť správ­nymi ľuďmi (klik).

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)