Pre­ma­kaný inte­riér bra­ti­slav­ského pod­niku zdo­bia vína z celého sveta

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing. arch. Kalin Cakov Ing. arch. Metodiy Monev Ing. arch Ján Obušek Ing. arch. Michal Kyselica Ing. Tomáš Fojtík Ing. arch Katalin Karsay / 12. júla 2016 / Zaujímavosti

Inte­riér reštau­rá­cie Por­to­fino v Bra­ti­slave navr­hnutý v čier­nej farbe v kom­bi­ná­cii s prí­rod­nými mate­riálmi..

Výborná gas­tro­nó­mia a vína z celého sveta v spo­jení s demok­ra­tic­kým dizaj­nom. Tento „jed­no­fa­rebný“ inte­riér, ktorý narába iba so základ­nými far­bami a prí­rod­nými mate­riálmi, navo­dzuje pokojnú a neste­rilnú atmo­sféru, kde si náv­štev­ník môže vychut­nať farebné vnemy pro­duk­tov a kniž­nicu vín, ktorá je vša­dep­rí­tomná. Hľa­da­nie nových foriem komu­ni­ko­va­nia a sede­nia sa osved­čili ako úspešný návrh a boli pri­jaté náv­štev­níkmi pozi­tívne.

Aj jeden otvo­rený pries­tor môže ponúk­nuť rôzne atmo­sféry. Jedi­neč­nosť mu dodá­vajú nápisy na ste­nách, pro­stred­níc­tvom kto­rých komu­ni­kuje so zákaz­ní­kom od prvého momentu. Toalety ako moment prek­va­pe­nia sú tra­dič­ným pod­pi­som auto­rov.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Foto: Cakov + Par­tners
Foto: Cakov + Par­tners

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: Cakov + Par­tners

Pridať komentár (0)