Pri­budli obrázky na ciga­re­tách. Aký to má význam?

Lenka Haringová / 15. júla 2016 / Zo Slovenska

Od kedy v roku 2001 Kanada zaviedla na ciga­re­to­vých kra­bič­kách odpu­dzu­júce obrázky, pomaly sa k nej pri­dá­vajú aj ostatné kra­jiny sveta. Pred nedáv­nom sa tak roz­hodlo aj slo­ven­ské Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva. Majú tieto obrázky sku­točne vplyv na faj­čia­rov?

Dote­raz sme na ciga­re­tách mohli vidieť len rôzne nápisy typu: “Faj­če­nie škodí zdra­viu!”. No momen­tálne ku nám dora­zila nová, sil­nej­šia anti-faj­čiar­ska kam­paň, ktorá má za úlohu odpu­diť faj­čia­rov od tohto zloz­vyku a ochrá­niť deti pred sia­hnu­tím na ciga­retu. Dokáže ale takáto kam­paň naozaj ovplyv­niť roz­hod­nu­tie skon­co­vať s faj­če­ním alebo s ním vôbec neza­čať? Nedám za to ruku do ohňa. Možno to ovplyvní pár jedin­cov so slab­šími žalúd­kami, no prav­de­po­dobne to zvládnu aj tí.

Mar­tin Lind­strom, odbor­ník na pre­daj a neuro-mar­ke­ting, vzal vzorku 2000 ľudí z 5 rôz­nych kra­jín, aby zis­til, aký vplyv na nich majú takéto obrázky. Pýtal sa ľudí, či v nich odpu­dzu­júce obrázky vyvo­lá­vajú nut­ka­nie skon­co­vať s faj­če­ním a väč­šina z nich odpo­ve­dala: “áno, vyvo­lá­vajú”. Neskôr pri­po­jil ľudí na prí­stroje, ktoré moni­to­ro­vali čin­nosť mozgu. Po tom, ako im uká­zal rov­naké obrázky zis­til, že sa v mozgu akti­vo­vali tzv. “túžobné škvrny”. Čiže varo­va­nia nepo­má­hajú pre­stať s faj­če­ním, práve naopak. Vyvo­lá­vajú túžbu po ciga­rete.

cigarettepacksplain_large

Foto: informativa.ba

Nemô­žeme však tvr­diť, že pre­stať faj­čiť je nemožné. Je to možné, avšak iba z vlast­nej vôle, na základe svojho uve­do­me­nia a seba­zap­re­nia. Žiadne obrázky, ktoré vybe­rie Európ­ska komi­sia, nebudú nikdy mať dosta­točný vplyv. Zoberme si taký kuchyn­ský nôž. Je to vec, ktorá má na sve­domí naj­viac vrážd v domác­nos­tiach. Začnú sa teraz na oba­loch nožov obja­vo­vať foto­gra­fie dobo­da­nej man­želky? Asi nie. Takisto kúpa­liská alebo jazerá. Koľko ľudí sa ročne utopí a aj tak nevy­sia foto­gra­fie uto­pen­cov pri vstupe do vody. Naďa­lej sa budeme cho­diť kúpať. A ani na autá nikto nechce lepiť následky auto­ne­hôd, i keď spô­so­bujú zra­ne­nia, mno­ho­krát smr­teľ­ného cha­rak­teru.

Ľudia jed­no­du­cho odvrá­tia zrak od toho, čo im je neprí­jemné a nechutné. Kto nechce, nebude sa na obrázky na ciga­re­tách poze­rať, kúpi si taba­tierku alebo si postu­pom času zvykne. Jeden z dôvo­dov, prečo faj­čiar nepri­pi­suje obrázku pri­veľký význam je, že sa ho zobra­zená situ­ácia nezačne týkať zo sekundy na sekundu. Uve­do­muje si, že si skra­cuje svoj život, ale ešte nie je “o 5 minút 12”.

Fajcenie

Foto: health.gov.sk

Tak čo teda naozaj dokáže odra­diť ľudí od faj­če­nia? Z von­kaj­ších pod­ne­tov jedine peniaze. Až keď bude cena všet­kých taba­ko­vých výrob­kov natoľko vysoká, že si ju, až na pár jedin­cov, nebude môcť nikto dovo­liť. Inak zabe­rie asi iba vnú­torná moti­vá­cia. Alebo máš aj iný nápad?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)