Pri­bud­li obráz­ky na ciga­re­tách. Aký to má význam?

Lenka Haringová / 15. júla 2016 / Zo Slovenska

Od kedy v roku 2001 Kana­da zavied­la na ciga­re­to­vých kra­bič­kách odpu­dzu­jú­ce obráz­ky, poma­ly sa k nej pri­dá­va­jú aj ostat­né kra­ji­ny sve­ta. Pred nedáv­nom sa tak roz­hod­lo aj slo­ven­ské Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva. Majú tie­to obráz­ky sku­toč­ne vplyv na faj­čia­rov?

Dote­raz sme na ciga­re­tách moh­li vidieť len rôz­ne nápi­sy typu: “Faj­če­nie ško­dí zdra­viu!”. No momen­tál­ne ku nám dora­zi­la nová, sil­nej­šia anti-faj­čiar­ska kam­paň, kto­rá má za úlo­hu odpu­diť faj­čia­rov od toh­to zloz­vy­ku a ochrá­niť deti pred sia­hnu­tím na ciga­re­tu. Doká­že ale taká­to kam­paň naozaj ovplyv­niť roz­hod­nu­tie skon­co­vať s faj­če­ním ale­bo s ním vôbec neza­čať? Nedám za to ruku do ohňa. Mož­no to ovplyv­ní pár jedin­cov so slab­ší­mi žalúd­ka­mi, no prav­de­po­dob­ne to zvlád­nu aj tí.

Mar­tin Lind­strom, odbor­ník na pre­daj a neuro-mar­ke­ting, vzal vzor­ku 2000 ľudí z 5 rôz­nych kra­jín, aby zis­til, aký vplyv na nich majú také­to obráz­ky. Pýtal sa ľudí, či v nich odpu­dzu­jú­ce obráz­ky vyvo­lá­va­jú nut­ka­nie skon­co­vať s faj­če­ním a väč­ši­na z nich odpo­ve­da­la: “áno, vyvo­lá­va­jú”. Neskôr pri­po­jil ľudí na prí­stro­je, kto­ré moni­to­ro­va­li čin­nosť moz­gu. Po tom, ako im uká­zal rov­na­ké obráz­ky zis­til, že sa v moz­gu akti­vo­va­li tzv. “túžob­né škvr­ny”. Čiže varo­va­nia nepo­má­ha­jú pre­stať s faj­če­ním, prá­ve naopak. Vyvo­lá­va­jú túž­bu po ciga­re­te.

cigarettepacksplain_large

Foto: informativa.ba

Nemô­že­me však tvr­diť, že pre­stať faj­čiť je nemož­né. Je to mož­né, avšak iba z vlast­nej vôle, na zákla­de svoj­ho uve­do­me­nia a seba­zap­re­nia. Žiad­ne obráz­ky, kto­ré vybe­rie Európ­ska komi­sia, nebu­dú nikdy mať dosta­toč­ný vplyv. Zober­me si taký kuchyn­ský nôž. Je to vec, kto­rá má na sve­do­mí naj­viac vrážd v domác­nos­tiach. Začnú sa teraz na oba­loch nožov obja­vo­vať foto­gra­fie dobo­da­nej man­žel­ky? Asi nie. Takis­to kúpa­lis­ká ale­bo jaze­rá. Koľ­ko ľudí sa roč­ne uto­pí a aj tak nevy­sia foto­gra­fie uto­pen­cov pri vstu­pe do vody. Naďa­lej sa bude­me cho­diť kúpať. A ani na autá nikto nech­ce lepiť násled­ky auto­ne­hôd, i keď spô­so­bu­jú zra­ne­nia, mno­ho­krát smr­teľ­né­ho cha­rak­te­ru.

Ľudia jed­no­du­cho odvrá­tia zrak od toho, čo im je neprí­jem­né a nechut­né. Kto nech­ce, nebu­de sa na obráz­ky na ciga­re­tách poze­rať, kúpi si taba­tier­ku ale­bo si postu­pom času zvyk­ne. Jeden z dôvo­dov, pre­čo faj­čiar nepri­pi­su­je obráz­ku pri­veľ­ký význam je, že sa ho zobra­ze­ná situ­ácia nezač­ne týkať zo sekun­dy na sekun­du. Uve­do­mu­je si, že si skra­cu­je svoj život, ale ešte nie je “o 5 minút 12”.

Fajcenie

Foto: health.gov.sk

Tak čo teda naozaj doká­že odra­diť ľudí od faj­če­nia? Z von­kaj­ších pod­ne­tov jedi­ne penia­ze. Až keď bude cena všet­kých taba­ko­vých výrob­kov natoľ­ko vyso­ká, že si ju, až na pár jedin­cov, nebu­de môcť nikto dovo­liť. Inak zabe­rie asi iba vnú­tor­ná moti­vá­cia. Ale­bo máš aj iný nápad?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com

Pridať komentár (0)