Prie­hľadné spa­cie kap­sule zave­sené 122 met­rov nad posvät­ným údo­lím v Peru

Ľudovít Nastišín / 18. júl 2015 / Tools a produktivita

Ces­to­va­te­lia hľa­da­júci vzru­še­nie si môžu vyskú­šať pobyt v Sky­lodge – trio prie­hľad­ných kap­súl umiest­ne­ných 122 met­rov nad zemou na hrane útesu v peru­án­skych Andách. 

Nachá­dzajú sa v blíz­kosti mesta Cuzco. Sú veľké 24x8 met­rov a vyro­bené z poly­kar­bo­nátu a hlin­níka. Zabez­pe­čuje ich peru­án­ska ces­tovná spo­loč­nosť Natura Viva. Náv­štev­ní­kom sa naskytne jedi­nečný pohľad na posvätné údo­lie – región pre­slá­vený dych­be­rú­cimi sce­né­riami, malými dedin­kami a nebez­peč­nými ces­tič­kami.

To, čím si musíte prejsť aby si mohli vyskú­šať si túto neuve­ri­teľnú kap­sulu je stú­pa­nie do výšky 120 po oce­ľo­vom reb­ríku umiest­ne­nom na tak­mer kol­mom zráze. Ak sa vám to nepáči, može sa tam dostať aj po turis­tic­kom chod­níčku, no je to dlh­šia cesta. Cena tejto atrak­cie je pri­bližne $300 za noc.

Zdroje: boredpanda.com, naturavive.com

Pridať komentár (0)