Pro­duct Hunt ti umožní cha­to­vať s celeb­ri­tami

Rudolf Nečas / 8. októbra 2015 / Tools a produktivita

Chceš sa niečo opý­tať Ash­tona Kut­chera alebo Davea McC­lu­rea? Pro­duct Hunt ti to umožní.

Ak pat­ríš medzi ľudí, ktorí chcú vedieť o všet­kom, čo sa deje vo svete tech­niky, hier a kníh skoč pozrieť na Pro­duct Hunt, ktorý spus­til službu nazvanú „Live“. Tá ti umožní zapá­jať sa do roz­ho­vo­rov so zakla­da­teľmi firiem, inves­tormi, hudob­níkmi, tvor­cami hier, zabá­vačmi a výrob­cami. Je to veľká zmena oproti minu­lo­roč­nému pro­jektu, ktorý sa podo­bal na Hac­ker News a v tej dobe zís­kal 1 milión dolá­rov v prís­pev­koch, pri­tia­hol pozor­nosť 250 000 ľudí denne a pri­lá­kal vysoko posta­ve­ných pod­ni­ka­te­ľov, inves­to­rov a repor­té­rov. Bol to sys­tém zalo­žený na pozván­kach, vďaka kto­rému mohli aj oby­čajní ľudia nakuk­núť na to, čo si insi­deri veľ­kých spo­loč­ností mys­lia o posled­ných tech­nic­kých vychy­táv­kach, avšak nemohli sa zapo­jiť do dis­ku­sie.

Tomu je však koniec, pre­tože každý, kto sa zare­gis­truje na stránke Pro­duct Hunt bude môcť pred­lo­žiť otázky pre viac ako 100 veľ­kých mien, medzi kto­rými už boli aj mená ako známy herec a inves­tor Ash­ton Kut­cher, či Jes­sica Living­ston. CEO Ryan Hoover sa vyjad­ril, že zo začiatku budú na Pro­duct Hunt jeden až tri chaty za deň a neskôr, ak všetko pôjde podľa plánu sa ich počet zväčší na dva až päť denne. „Skú­šame rad­šej vytvo­riť mix cha­tov ľudí od tech­niky a nie­koho od kníh, než mať troch ľudí od tech­niky v jeden deň,“ hovorí Hoover. „Takže každý deň by mohol pre­bie­hať chat pre rôz­nych ľudí z iných odvetví.“ Aby si sa uis­til, že nezmeš­káš najb­ližší Live chat, môžeš sa pri­hlá­siť na odber uda­lostí a vždy pred začiat­kom dosta­neš noti­fi­ká­ciu mai­lom.

Evo­lú­cia Pro­duct Hunt 

Počas minu­lého roka sa spo­loč­nosť roz­ší­rila z pomá­ha­nia ľuďom obja­viť tech­niku na pro­pa­go­va­nie hier a kníh a v Októbri dosiahla 6,1 mili­óna dolá­rov vo finan­co­vaní série A. Pro­duct Hunt teraz dosa­huje viac než 3 mili­óny uni­kát­nych zobra­zení denne na pro­dukty pro­pa­go­vané na stránke.

Pri­lá­ka­nie celeb­rít

Hoover sa vyjad­ril, že známi pod­ni­ka­te­lia, zabá­vači a autori boli pri­ťa­ho­vaní strán­kou, pre­tože je to miesto kde sa môžu pode­liť svoj prí­beh, zod­po­ve­dať otázky a dostať spätnú väzbu od verej­nosti. „Nie­ktorí vidia Pro­duct Hunt ako akýsi most medzi tech­no­ló­giami a ostat­nými kate­gó­riami“ hovorí.

Ras­túce fórum 

Podobne ako ostatné stránky ako Red­dit, Hac­ker News Tum­blr drvivá väč­šina náv­štev­ní­kov Pro­duct Hunt boli spot­re­bi­te­lia a nie pris­pie­va­te­lia obsahu. Ale so služ­bou Live má každý náv­štev­ník mož­nosť vyjad­riť svoj názor alebo sa niečo opý­tať, vďaka čomu Hoover od ľudí oča­káva väč­šie zapá­ja­nie sa do dis­ku­sie. „Úprimne pove­dané, bude veľmi zau­jí­mavé sle­do­vať ako to dopadne,“ dodáva.

Zdroj: Pro­duct­hunt

Pridať komentár (0)