Pro­fe­sia pri­chá­dza s pro­jek­tom, vďaka kto­rému zis­tíš, či je tvoj plat spra­vod­livý

Michal Sorkovský / 1. október 2015 / Tools a produktivita

Plat je témou, o kto­rej sa málo­kto baví rád. Ľudia totiž často nie sú spo­kojní so svo­jimi platmi, za svoj prí­jem sa han­bia a hne­vajú sa na svo­jich zamest­ná­va­te­ľov, pre­tože veria, že by mali zará­bať viac. Ako ale zis­tiť, či je tvoj plat spra­vod­livý, alebo by ti mali sku­točne pri­dať, ak je to téma, o kto­rej sa rad­šej nikto neroz­práva?


Pries­kum pla­tov sa aj vo svete stre­tol s veľ­kým záuj­mom, ktorý doka­zuje aj viac ako 3,2 mili­óna zozbie­ra­ných pla­to­vých úda­jov a desiatky tisíc den­ných náv­štev zo spo­mí­na­ných 10 kra­jín Európy. Tento úspech bol pre auto­rov pries­kumu jas­ným sig­ná­lom, roz­hodli sa na ňom teda sta­vať a vytvo­rili stránku www.paylab.com, vďaka kto­rej si budú môcť ľudia z celého sveta ove­riť, či sú ich platy naozaj spra­vod­livé.Postup, ako to spra­viť, je pri­tom veľmi jed­no­du­chý. Stačí, ak na stránke vypl­níš for­mu­lár, vďaka kto­rému sa budeš môcť dozve­dieť, či je tvoj plat nižší, vyšší alebo porov­na­teľný s ostat­nými res­pon­dentmi na danej pozí­cií v danom regi­óne. Táto služba je samoz­rejme bez­platná. Kým sa vypl­nený dotaz­ník uzná za platný, pod­stúpi troj­fá­zovú kon­trolu, až po kto­rej môžu jeho údaje vstú­piť do výpoč­tov pre ďal­ších pou­ží­va­te­ľov. Dotaz­níky majú plat­nosť jeden rok. Pries­kum pla­tov je trans­pa­rentný, pou­ží­va­teľ vie aj to, s akou veľ­kou vzor­kou dát sa jeho údaj porov­náva.

Tento pro­jekt pri­náša svetlo do tmy v oblasti, ktorá to potre­bo­vala zrejme naj­viac. Vďaka www.paylab.com, budú mať zamest­nanci z celého sveta mož­nosť zis­tiť, či je sú ich platy pri­me­rané oproti ostat­ným zamest­nan­com, ktorí pra­cujú na rov­na­kej pozí­cií, v rov­na­kom regi­óne. Nikto už teda nebude musieť pochy­bo­vať o tom, či ho jeho zamest­ná­va­teľ odme­ňuje spra­vod­livo.

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)