Prvá jazda s auto­pi­lo­tom Tesla model S v pre­mávke, pre ktorú nebol navr­hnutý

Martin Kráľ / 20. októbra 2015 / Tools a produktivita

Nová aktu­ali­zá­cia soft­véru Tesla (Ver­sion 7.0) pri­náša samos­tat­ného auto­pi­lota do modelu Tesla model S. Odskú­šali sme si túto novú tech­no­ló­giu v možno v naj­ná­roč­nej­šom doprav­nom pro­stredí na svete. Bol ňou Down­town Man­hat­tan.

Hadware výbava Tesla model S

Sys­tém pou­žíva zaria­de­nie, ktoré bolo inšta­lo­vané ku kaž­dému modelu S od sep­tem­bra 2014. Ide o šesť ultra­zvu­ko­vých sen­zo­rov s ďale­kým dosa­hom a to na kaž­dom pred­nom a zadnom náraz­níku, ďalej dopredu oto­čená kamera na čel­nom skle, rada­rový sys­tém na pred­nom náraz­níku a vsta­vaný GPS sys­tém. Ver­zia sys­tému 7.0 spája tieto exis­tu­júce zaria­de­nia do nového voli­teľ­ného sys­tému, ktorý za správ­nych pod­mie­nok riadi v pod­state tak­mer všetko za vás.

Akti­vá­cia auto­pi­lota sa veľmi podobá na pou­ží­va­nie tem­po­matu bež­ného vozidla. Ako­náhle sa vozidlo pohy­buje rých­lej­šie ako 29 km/h, obja­via sa na prí­stro­jo­vom paneli dve ikony: znak rých­lo­meru indi­ku­júci, že na báze radaru fun­gu­júci Traf­fic-Aware Cru­ise Con­trol (sys­tém sle­du­júci pre­mávku) je pri­pra­vený, a ikona volantu, ktorá hovorí, že auto­ma­tické ria­de­nie je schopné vní­mať jazdné pruhy pred vami. Ako­náhle sa obja­via obe ikony, dvo­j­ité stla­če­nie páčky tem­po­matu akti­vuje sys­tém.

Keď je sys­tém akti­vo­vaný, Tesla pre­vezme kon­trolu nad vozid­lom úplne. Podobne ako pri kon­venč­nom adap­tív­nom tem­po­mate vodič nastaví poža­do­vanú maxi­málnu rých­losti a radar na pred­nom náraz­níku udr­žiava mini­málnu vzdia­le­nosť za vozid­lom vpredu. Auto­s­teer – auto­ma­tické ria­de­nie volantu zasa spra­co­váva zákruty

Tesla model S

Disp­lej vodiča zobra­zuje údaje auto­pi­lota. Ikony uka­zujú, že tak rada­rový tem­po­mat, ako aj auto­s­teer sú aktívne; modro sfar­bené línie na obra­zovke ozna­mujú, že auto je schopné vní­mať zna­če­nie jazd­ných pru­hov; zobra­zujú sa tiež obme­dze­nia rých­losti a vozidlá priamo pred vami. Zelená bodka indi­kuje, že sme­rovky sú aktívne a auto sa chystá zme­niť jazdný pruh samos­tatne. Ja som si vybral, že budem mať ruky polo­žené na volante.

Počas nášho krát­keho výletu dole Man­hat­ta­nom po pod hus­tou pre­máv­kou kola­bu­jú­cej West Side Hig­hway sa sys­tém sprá­val tak­mer úplne neo­tra­si­teľne. Rov­nako ako pri iných rada­ro­vých auto­ma­tic­kých ria­dia­cich sys­té­moch, auto­pi­lot rea­go­val tro­chu menej hladko ako pozorný šofér. Keď sa pre­mávka neoča­ká­vane zastaví, snaha sys­tému o udr­žia­va­nie kon­štant­nej vzdia­le­nosti od vozidla pred vami môže viesť k nie­kto­rým mierne trha­vým momen­tom, napr. keď sa nejaký moto­rista zaradí do vášho jazd­ného pruhu. Nie je to nič dôle­žité ale trvá nie­koľko minút, kým si sys­tém získa vašu plnú dôveru.

Tesla je iná ak ide o auto­ma­tické ria­de­nie volantu

Sku­točný roz­diel zazna­me­náte až pri auto­ma­tic­kom ria­dení volantu (auto­s­teer). Na roz­diel od iných auto­mo­bi­liek, ktoré ponú­kajú polo-auto­nómne ria­de­nie jazdy, sys­tém Tesla sa v prí­pade, že vodič dá svoje ruky preč z volantu nevypne. Sys­tém začne bli­kať upo­zor­ne­nie s výzvou, aby vodič pre­vzal ria­de­nie v prí­pade, že nastala situ­ácia, ktorú auto­pi­lot nevie zvlád­nuť. Ak taká situ­ácia nestane, na dlhých, dobre zna­če­ných tra­sách by sa vodič mohol teore­ticky nechať viezť hodiny bez toho, aby bol vyzvaný ucho­piť volant.

Pokiaľ sys­tém jasne vníma jazdné pruhy, bude ich meniť za vás. S akti­vo­va­ným auto­pi­lo­tom je všetko, čo vodič musí uro­biť to, že zapína sme­rovky a auto vyko­náva zmenu jazd­ného pruhu samos­tatne. Táto mož­nosť však nebola v našom krát­kom teste vždy k dis­po­zí­cii. Bolo to vtedy, keď pruhy neboli vidi­teľné alebo kde pre­mávka blo­kuje pohľad vozidla na zna­če­nie jazd­ných pru­hov. Vtedy jed­no­du­cho auto­pi­lot nebude rea­go­vať na uka­zo­va­tele smeru.

Tesla model S autopilot

Samoz­rejme, že ani Tesla týmto sme­rom nič nesľu­buje: “Je to tak­mer do bodu, kde si môžete dať vaše ruky preč […], ale my sme veľmi jasne hovo­rili, že to nie je prí­pad zriek­nu­tia sa zod­po­ved­nosti,” pove­dal Elon Musk počas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie, keď ohla­so­val novú fun­kciu. “Hard­vér a soft­vér ešte stále nedos­peli do bodu, kde vodič môže abdi­ko­vať na svoju zod­po­ved­nosť”. V tla­čo­vej správe Tesla hovorí, že sys­tém “vyža­duje, aby vodiči ostali zapo­jení a vní­maví aj keď je akti­vo­vaný auto­s­teer. Vodiči musia mať svoje ruky na volante. “V praxi, aspoň v aute kto­rým som išiel, sys­tém nemal žiadne pri­po­mienky, ak som pus­til volant na nie­koľko minút aj v čase, keď sa pre­mávka zasta­vila a zasa roz­behla nie­koľ­ko­krát.

Počas našej krát­kej jazdy sme neboli schopní otes­to­vať každú situ­áciu, s kto­rou sa vodič a auto­pi­lot môžu stret­núť. Hovorca Tesly ihneď pou­ká­zal na to, že pro­stre­die Man­hat­tanu je skoro presný opak toho, na čo bol sys­tém navr­hnutý, a síce pre mono­tónnu jazdu po diaľ­nici. Napriek tomu sa sys­tém (ktorý Tesla stále popi­suje ako “beta” tes­to­va­nie auto­pi­lota) osved­čil za pod­mie­nok stop-and-go pre­mávky bez toho, aby stre­so­val alebo vážne vystra­šil nie­kto v aute.

Soft­vé­rová ver­zia 7.0 je k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie pre súčas­ných vlast­ní­kov Tesla Model S (zhruba 60.000 vozov) za 2.500 $, zatiaľ čo ostatné fun­kcie nového soft­véru, ako auto­ma­tické para­lelné par­ko­va­nie, bočné varo­va­nie pred kolí­ziou a aktu­ali­zá­cia pre vizu­álne uspo­ria­da­nie prv­kov prí­stro­jo­vej dosky sú zadarmo.

Jasne pove­dané, toto nie je plne auto­nómne samo­ria­diace auto, na kto­rom tak­mer všetky významné auto­mo­bilky (a nie­koľko tech­no­lo­gic­kých firiem zo Sili­con Val­ley) pra­cujú. Ale je to významný krok týmto sme­rom.

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)