Prvá trať futu­ris­tic­kého Hyper­lo­opu bude čoskoro rea­li­tou

Rudolf Nečas / 31. október 2015 / Tools a produktivita

S výstav­bou naplá­no­va­nou na Novem­ber, sa Hyper­loop — futu­ris­tický, vyso­ko­rých­lostný pozemný dopravný sys­tém stáva rea­li­tou.

Prvý­krát ozná­mený v roku 2013 Elo­nom Mus­kom, kto­rého mnohí pova­žujú za Tonyho Starka sku­toč­ného sveta, išiel sen o Hyper­lo­ope do hyper­rých­leho vývoja, keď Musk uro­bil z tohto pro­jektu open-source.

Od tej doby, výskumná spo­loč­nosť s náz­vom Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies (HTT) – ktorá ofi­ciálne nie je pre­po­jená s Mus­kom alebo nie­kto­rou z jeho ďal­ších firiem a pod­ni­kov — je na dob­rej ceste k tomu, aby vedu ako zo sci-fi pre­tvo­rila na sku­toč­nosť vybu­do­va­ním skú­šob­nej dráhy v Kali­for­nii.

V Lon­dýne, na akcii s náz­vom Tran­s­port To The Future, pre­vádz­kový ria­di­teľ HTT Bibop Gresta odha­lil, že päť míľová tes­to­va­cia dráha v cene 150 mili­ó­nov dolá­rov bude posta­vená v kali­forn­skom Quay Val­ley. Priamo upro­stred medzi Los Ange­les a San Fran­cis­com, bude stavba pro­to­typu v plnej veľ­kosti trvať 32 mesia­cov.

Po dokon­čení Hyper­loop údajne pre­praví cel­kovo 10 mili­ó­nov ces­tu­jú­cich rých­los­ťou „len“ 160 míľ za hodinu (257 km/h). Prázdne pre­pravné kap­suly sa budú tes­to­vať pri plnej rých­losti 760 míľ za hodinu (1223 km/h). Čo je, len tak mimo­cho­dom viac než rých­losť zvuku.

Je to najb­liž­šia vec k tele­por­tá­cií,” hovorí Gresta. “Rozdr­víme každý pozem­ský rekord … Kom­pletne to zmení ľud­stvo.“

Gresta tiež pove­dal, že prvý plne funkčný Hyper­loop bude prav­de­po­dobne posta­vený mimo USA. “Sú aj iné kra­jiny, ktoré sú v pokro­či­lej­šom štá­diu dis­ku­sií a majú poli­tickú vôľu, nedos­ta­točnú infra­štruk­túru, vysokú hus­tota oby­va­teľ­stva a menej regu­lač­ných prob­lé­mov, ktoré by brá­nili usku­toč­ne­niu.

Dopravný sys­tém Hyper­loop je pohá­ňaný výhradne solár­nou ener­giou, takže je úplne sebes­tačný. V sku­toč­nosti sa oča­káva, že bude mať pre­by­tok slneč­nej, veter­nej a kine­tic­kej ener­gie, ktoré môžu byť pre­dá­vané späť do siete, aby bola služba ren­ta­bilná. Pozdĺž trate má byť tiež posta­vený naj­dl­hší bill­bo­ard na svete, ktorý pomôže pri finan­co­vaní pro­jektu a možno sa vďaka nemu doč­káme aj bez­plat­ného ces­to­va­nia pre pasa­žie­rov.

Sys­tém je navr­hnutý tak, aby bol odolný voči zeme­tra­se­niam a pove­ter­nost­ným vply­vom, s kaž­dým pyló­nom schop­ným uniesť sedem Hyper­loop kap­súl s 6 až 8 ces­tu­jú­cimi a jed­nou kap­su­lou pre bez­peč­nostné účely — pre­pra­vu­júc odha­dom 3400 ces­tu­jú­cich za hodinu, a 24 mili­ó­nov ľudí ročne.

Ces­tu­júci, ktorí sú ochotní ces­to­vať vnútri počí­ta­čovo ria­de­ných kap­súl oba­le­ných v rov­ných rúr­kach mag­ne­ticky levi­tu­jú­cich na koľaj­ni­ciach budú musieť byť pri­pra­vení zná­šať pre­ťa­že­nie, podobné tomu, ktoré zaží­vajú piloti For­mule 1. Tento radostný záži­tok skráti ces­tovný čas medzi Los Ange­les a 400 míľ (643 kilo­met­rov) vzdia­le­ným San Fran­cis­com na iba 30 minút.

Budúc­nosť dopravy sa k nám blíži nesku­toč­ným tem­pom. Ak sa tes­to­va­cia pre­vádzka podarí, dúfam, že Hyper­loop trate postupne uvi­díme po celom svete. 

Zdroj: techtimes.com
Pridať komentár (0)