Psy­cho­ló­gia jed­no­du­chého

Tatiana Blazseková / 4. júna 2015 / Tools a produktivita

Čo to zna­mená, keď povieme, že je niečo jed­no­du­ché? Ako chá­peme tento kon­cept? Pozrime sa na vysvet­le­nie toho, ako mozog chápe nové infor­má­cie, prečo sa nie­ktoré veci zdajú jed­no­duch­šie ako iné a ako je možné jed­no­du­chosť využiť.

Ako pove­dal Steve Jobs: „Pocho­pe­nie jed­no­du­chého môže byť ťaž­šie než pocho­pe­nie kom­plex­ného: Musíte pra­co­vať tvrdo na tom, aby sa vaše mys­le­nie očis­tilo a zjed­no­du­šilo. Stojí to ale za to, pre­tože keď toho dosiah­nete, môžeme hýbať aj horami.“

Pro­fe­sor Georga Whi­te­si­des z Har­vardu roz­de­ľuje vo svo­jom TED talku jed­no­du­chosť do troch cha­rak­te­ris­tík:

Je pred­ví­da­teľná

Prí­stupná

Slúži ako sta­vebný základ

Pred­ví­da­teľ­nosť: Milu­jeme jed­no­du­ché veci, pre­tože sú ľahko pocho­pi­teľné a nepot­re­bu­jeme veľkú námahu. Úsudky, ktoré robíme rýchlo sa zdajú ako čisto emo­ci­onálne či inštink­tívne. Je nutné si uve­do­miť, že tieto rýchle úsudky nie sú nevyz­reté či ira­ci­onálne, práve naopak, majú evo­lučný dôvod, pre ktorý by sme ich nemali odsu­dzo­vať. Pro­fe­sor Whi­te­si­des tvrdí, že na to, aby sme boli schopní robiť rýchle roz­hod­nu­tia, mozog pou­žíva skratky zalo­žené na oča­ká­va­niach alebo pro­to­typ­ných prv­koch. Keď sa teda nie­kto opýta, aká farba sa vám spája so slo­vom chla­pec, naj­čas­tej­šia odpo­veď je modrá. Nemu­síte nad tým roz­mýš­ľať, proste to tam je. Mozog si tak už nie­koľ­ko­krát vytvo­ril toto spo­je­nie a môže využiť skratku.

Kog­ni­tívna ply­nu­losť je podľa jeho názoru teda tým, čo robí vec jed­no­du­chou. Pod poj­mom ply­nu­losť sa roz­umie sub­jek­tívna skú­se­nosť jed­no­du­chosť alebo zlo­ži­tosť dokon­če­nia neja­kej úlohy. Ak cítime, že je niečo jed­no­du­ché, pred­po­kla­dáme, že to jed­no­du­cho aj fun­guje. Tento prin­cíp využil aj nemecký dizaj­nér Har­mut Ess­lin­ger, ktorý pomá­hal pri dizaj­no­vaní Apple pro­duk­tov. Ak nejaká web­stránka nie je v súlade s našimi oča­ká­va­niami a skú­se­nos­ťou ako stránky vyze­rajú, náš pohyb nie je taký auto­ma­tický a stránka sa zdá nepre­hľadná a kom­pli­ko­vaná.

Je dôle­žité naučiť sa jazyk jed­no­du­chosti. V roku 2013 psy­cho­ló­go­via Ste­fano Rug­gieri a Ste­fano Boca uro­bili pokus, kde roz­de­lili 78 stre­doš­ko­lá­kov do dvoch sku­pín a pus­tili im seg­menty z popu­lár­nych fil­mov. Jedna sku­pina sle­do­vala filmy s vidi­teľ­nými náz­vami pro­duk­tov, zatiaľ čo druhá sku­pina videla filmy bez zna­čiek. Po pre­mie­taní štu­denti vypl­nili dotaz­ník o filme a pre­fe­ren­cii na určité značky. Sku­pina, ktorá sle­do­vala film s vidi­teľ­nými znač­kami pro­duk­tov, pre­uká­zala vyš­šiu pre­fe­ren­ciu pre značky, aj keď ich sprvu nespoz­nali vo filme, v porov­naní s dru­hou sku­pi­nou.

Keď aktívne mani­pu­lu­jeme s infor­má­ciami, ako naprí­klad orien­tá­cia na novej web­stránke či uče­nie sa pou­ží­vať nový pro­dukt, využí­vame pri tom pra­covnú pamäť (wor­king memory). Prob­lé­mom však je, že táto pamäť je vybe­ravá. Keď Apple pra­co­val na prvom iPode, Steve Jobs skú­sil jeden test: Keď chcel spus­tiť pie­seň alebo nejakú fun­kciu, mal by sa k nim dostať pro­stred­níc­tvom troch kli­kov. Okrem toho trval na tom, že toto kli­ka­nie musí byť intu­itívne a teda veľmi jed­no­du­ché.

Jed­no­du­ché veci teda vieme využí­vať bez aké­ho­koľ­vek tré­ningu. Ako jed­no­du­chosť využiť?

  1. Krad­nite z minu­losti

Pozrite sa na vašich kon­ku­ren­tov a ich pro­dukty či web­stránky. Aké sú ich spo­ločné prvky? Čo ľudia oča­ká­vajú keď prídu k vám? Defi­nujte tieto prvky, využite ich, aby váš výro­bok pre­šiel do pove­do­mia, bol roz­poz­na­teľný a jed­no­du­chý.

  1. Vytvorte si vlastné umiest­ne­nie pro­duktu

Všetko čo robíte, od vašej stránky cez Twit­ter, Face­book až po malé nálepky, využite naplno tieto médiá, pro­stred­níc­tvom kto­rých odo­vzdáte správu o vás. Zoznámte vaše blízke i široké oko­lie so spo­loč­nos­ťou, zacho­vajte však jedi­neč­nosť a jed­no­du­chosť.

  1. Buďte rov­nakí, ale rôzni 

Ponú­kajte svoj pro­dukt, vyz­dvih­nite ho a urobte z neho niečo jedi­nečné. Urobte z jed­no­du­chosti sofis­ti­ko­va­nosť ale zacho­vajte kom­fort.

Náj­dite spô­sob, ako využiť jed­no­du­chosť vo váš pros­pech. Zva­žujte oča­ká­va­nia uží­va­te­ľov, využite men­tálne skratky na vytvo­re­nie jed­no­du­chosti, krásy a jedi­neč­nosti.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)