Psy­cho­ló­gia jed­no­du­ché­ho

Tatiana Blazseková / 4. júna 2015 / Lifehacking

Čo to zna­me­ná, keď povie­me, že je nie­čo jed­no­du­ché? Ako chá­pe­me ten­to kon­cept? Pozri­me sa na vysvet­le­nie toho, ako mozog chá­pe nové infor­má­cie, pre­čo sa nie­kto­ré veci zda­jú jed­no­duch­šie ako iné a ako je mož­né jed­no­du­chosť využiť.

Ako pove­dal Ste­ve Jobs: „Pocho­pe­nie jed­no­du­ché­ho môže byť ťaž­šie než pocho­pe­nie kom­plex­né­ho: Musí­te pra­co­vať tvrdo na tom, aby sa vaše mys­le­nie očis­ti­lo a zjed­no­du­ši­lo. Sto­jí to ale za to, pre­to­že keď toho dosiah­ne­te, môže­me hýbať aj hora­mi.“

Pro­fe­sor Geor­ga Whi­te­si­des z Har­var­du roz­de­ľu­je vo svo­jom TED tal­ku jed­no­du­chosť do troch cha­rak­te­ris­tík:

Je pred­ví­da­teľ­ná

Prí­stup­ná

Slú­ži ako sta­veb­ný základ

Pred­ví­da­teľ­nosť: Milu­je­me jed­no­du­ché veci, pre­to­že sú ľah­ko pocho­pi­teľ­né a nepot­re­bu­je­me veľ­kú náma­hu. Úsud­ky, kto­ré robí­me rých­lo sa zda­jú ako čis­to emo­ci­onál­ne či inštink­tív­ne. Je nut­né si uve­do­miť, že tie­to rých­le úsud­ky nie sú nevyz­re­té či ira­ci­onál­ne, prá­ve naopak, majú evo­luč­ný dôvod, pre kto­rý by sme ich nema­li odsu­dzo­vať. Pro­fe­sor Whi­te­si­des tvr­dí, že na to, aby sme boli schop­ní robiť rých­le roz­hod­nu­tia, mozog pou­ží­va skrat­ky zalo­že­né na oča­ká­va­niach ale­bo pro­to­typ­ných prv­koch. Keď sa teda nie­kto opý­ta, aká far­ba sa vám spá­ja so slo­vom chla­pec, naj­čas­tej­šia odpo­veď je mod­rá. Nemu­sí­te nad tým roz­mýš­ľať, pros­te to tam je. Mozog si tak už nie­koľ­ko­krát vytvo­ril toto spo­je­nie a môže využiť skrat­ku.

Kog­ni­tív­na ply­nu­losť je pod­ľa jeho názo­ru teda tým, čo robí vec jed­no­du­chou. Pod poj­mom ply­nu­losť sa roz­umie sub­jek­tív­na skú­se­nosť jed­no­du­chosť ale­bo zlo­ži­tosť dokon­če­nia neja­kej úlo­hy. Ak cíti­me, že je nie­čo jed­no­du­ché, pred­po­kla­dá­me, že to jed­no­du­cho aj fun­gu­je. Ten­to prin­cíp využil aj nemec­ký dizaj­nér Har­mut Ess­lin­ger, kto­rý pomá­hal pri dizaj­no­va­ní App­le pro­duk­tov. Ak neja­ká web­strán­ka nie je v súla­de s naši­mi oča­ká­va­nia­mi a skú­se­nos­ťou ako strán­ky vyze­ra­jú, náš pohyb nie je taký auto­ma­tic­ký a strán­ka sa zdá nepre­hľad­ná a kom­pli­ko­va­ná.

Je dôle­ži­té naučiť sa jazyk jed­no­du­chos­ti. V roku 2013 psy­cho­ló­go­via Ste­fa­no Rug­gie­ri a Ste­fa­no Boca uro­bi­li pokus, kde roz­de­li­li 78 stre­doš­ko­lá­kov do dvoch sku­pín a pus­ti­li im seg­men­ty z popu­lár­nych fil­mov. Jed­na sku­pi­na sle­do­va­la fil­my s vidi­teľ­ný­mi náz­va­mi pro­duk­tov, zatiaľ čo dru­há sku­pi­na vide­la fil­my bez zna­čiek. Po pre­mie­ta­ní štu­den­ti vypl­ni­li dotaz­ník o fil­me a pre­fe­ren­cii na urči­té znač­ky. Sku­pi­na, kto­rá sle­do­va­la film s vidi­teľ­ný­mi znač­ka­mi pro­duk­tov, pre­uká­za­la vyš­šiu pre­fe­ren­ciu pre znač­ky, aj keď ich spr­vu nespoz­na­li vo fil­me, v porov­na­ní s dru­hou sku­pi­nou.

Keď aktív­ne mani­pu­lu­je­me s infor­má­cia­mi, ako naprí­klad orien­tá­cia na novej web­strán­ke či uče­nie sa pou­ží­vať nový pro­dukt, využí­va­me pri tom pra­cov­nú pamäť (wor­king memo­ry). Prob­lé­mom však je, že táto pamäť je vybe­ra­vá. Keď App­le pra­co­val na prvom iPo­de, Ste­ve Jobs skú­sil jeden test: Keď chcel spus­tiť pie­seň ale­bo neja­kú fun­kciu, mal by sa k nim dostať pro­stred­níc­tvom troch kli­kov. Okrem toho trval na tom, že toto kli­ka­nie musí byť intu­itív­ne a teda veľ­mi jed­no­du­ché.

Jed­no­du­ché veci teda vie­me využí­vať bez aké­ho­koľ­vek tré­nin­gu. Ako jed­no­du­chosť využiť?

  1. Krad­ni­te z minu­los­ti

Pozri­te sa na vašich kon­ku­ren­tov a ich pro­duk­ty či web­strán­ky. Aké sú ich spo­loč­né prv­ky? Čo ľudia oča­ká­va­jú keď prí­du k vám? Defi­nuj­te tie­to prv­ky, využi­te ich, aby váš výro­bok pre­šiel do pove­do­mia, bol roz­poz­na­teľ­ný a jed­no­du­chý.

  1. Vytvor­te si vlast­né umiest­ne­nie pro­duk­tu

Všet­ko čo robí­te, od vašej strán­ky cez Twit­ter, Face­bo­ok až po malé nálep­ky, využi­te napl­no tie­to médiá, pro­stred­níc­tvom kto­rých odo­vzdá­te sprá­vu o vás. Zoznám­te vaše blíz­ke i širo­ké oko­lie so spo­loč­nos­ťou, zacho­vaj­te však jedi­neč­nosť a jed­no­du­chosť.

  1. Buď­te rov­na­kí, ale rôz­ni

Ponú­kaj­te svoj pro­dukt, vyz­dvih­ni­te ho a urob­te z neho nie­čo jedi­neč­né. Urob­te z jed­no­du­chos­ti sofis­ti­ko­va­nosť ale zacho­vaj­te kom­fort.

Náj­di­te spô­sob, ako využiť jed­no­du­chosť vo váš pros­pech. Zva­žuj­te oča­ká­va­nia uží­va­te­ľov, využi­te men­tál­ne skrat­ky na vytvo­re­nie jed­no­du­chos­ti, krá­sy a jedi­neč­nos­ti.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)