Rektor STU Robert Red­ham­mer: Potre­bu­je­me viac uči­te­ľov infor­ma­ti­ky

Dárius Polák / 17. júla 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku pra­cu­je v IT sek­to­re oko­lo 50 000 ľudí. Kaž­do­roč­ne sa zvy­šu­je vývoz počí­ta­čo­vých slu­žieb, pri­čom zamest­nan­ci sa doká­žu veľ­mi ľah­ko pris­pô­so­biť a po odcho­de z jed­nej prá­ce si bez prob­lé­mov doká­žu nájsť ďal­šiu u iné­ho zamest­ná­va­te­ľa. Pokiaľ sa však nezme­ní finan­co­va­nie vyso­kých škôl a spô­sob výuč­by, odchod štu­den­tov za hra­ni­ce sa neskon­čí. Rov­na­ko hro­zí, že súčas­ných štu­den­tov IT nebu­de mať kto učiť.

Od 1. novem­bra 2016 budú musieť všet­ky štát­ne a verej­né inšti­tú­cie medzi sebou povin­ne komu­ni­ko­vať iba elek­tro­nic­ky a logic­ky sa tak požia­dav­ky na počet IT odbor­ní­kov budú zvy­šo­vať. Na slo­ven­skom trhu prá­ce však už teraz chý­ba 10 000 ľudí, kto­rí by sa moh­li okam­ži­te zamest­nať. Rektor STU v skrat­ke uvá­dza, že potre­bu­je­me viac ľudí v tom­to sek­to­re. Tiež si musí­me dávať pozor na to, aby veľa štu­den­tov stred­ných škôl nepok­ra­čo­va­lo v štú­diu v zahra­ni­čí.

Robert Red­ham­mer na kon­fe­ren­cii Ita­pa pou­ká­zal na to, že napr. už v Čes­ku vzrás­tol počet štu­den­tov z 20 000 na 30 000 až 35 000, pri­čom túto čias­t­ku zvý­ši­li aj naši slo­ven­skí štu­den­ti. A i keby sa všet­ci naši domá­ci štu­den­ti roz­hod­li zostať a štu­do­vať na Slo­ven­sku, nemal by ich aj tak kto učiť, pre­to­že máme žalost­ne málo peda­gó­gov.

Dile­mu Red­ham­mer vysvet­lil pro­stred­níc­tvom čísiel, kedy porov­nal počet štu­den­tov na uči­te­ľa v sta­veb­níc­tve (15) a v infor­ma­ti­ke (38). Prob­lém je v tom, že málo absol­ven­tov je ochot­ných zostať a učiť infor­ma­ti­ku ďalej. Pre­čo? Pre­to­že v škols­tve je nástup­ný plat 575€, zatiaľ čo v prá­ci je to 3x toľ­ko.

2

foto: uwindsor.ca

Spô­sob finan­co­va­nia je nasta­ve­ný zle — vo vzor­ci sa pre­mie­ta počet štu­den­tov jed­nou tre­ti­nou a ak sa nedos­ta­nú ku štát­ni­ciam, je to jed­na šes­ti­na. Na to, aby uči­te­lia zís­ka­li svoj plat, musia písať pub­li­ká­cie a uchá­dzať sa o pro­jek­ty a gran­ty. Kvô­li tomu nema­jú toľ­ko času na to, aby sa moh­li veno­vať štu­den­tom. A ak sa aj venu­jú štu­den­tom, majú men­šiu výpla­tu. To isté sa týka odbor­ných člán­kov — pod­ľa Red­ham­me­ra sa pri nich skôr počí­ta­jú čiar­ky namies­to toho, aby sa hod­no­ti­lo, či pri­ná­ša­jú sve­tu nie­čo nové.

Za 5 rokov sa vys­trie­da­lo 5 minis­trov škols­tva, no ani jeden z nich nepri­nie­sol opti­mis­tic­ké vyhliad­ky. A to pri­tom ani nepý­ta od štá­tu viac peňa­zí! Red­ham­mer žia­da iba správ­ne pre­roz­de­ľo­va­nie medzi odbor­mi, hoci by si všet­ci zaslú­ži­li zvý­šiť pla­ty. Vo vzor­ci navy­še aj chý­ba požia­dav­ka trhu prá­ce a pra­xe.

3

foto: blog.codavengers.com

Rov­na­ko by Red­ham­mer uví­tal i väč­šiu spo­lu­prá­cu medzi jed­not­li­vý­mi pod­nik­mi a vyso­ký­mi ško­la­mi. Hoci už neja­ká spo­lu­prá­ca v rám­ci pred­ná­ša­nia a vyba­vo­va­nia labo­ra­tó­ria exis­tu­je, je to stá­le málo. Prob­lém vidí aj v repre­zen­tá­cii škôl — väč­ši­na je za zacho­va­nie súčas­né­ho sta­vu.

STU sa momen­tál­ne sna­ží o zlep­šo­va­nie kul­túr­nej strán­ky a prí­jem­né­ho pro­stre­dia. Uchá­dza sa o tímin­go­vé pro­jek­ty, kde sa spo­me­dzi 160 pro­jek­tov uchá­dza­jú o 15 mili­ó­nov eur na obdo­bie pia­tich rokov. Drží­me pal­ce.

rektorat

foto: wikipedia.org

zdroj: itapa.skzive.sk, zdroj titul­nej fot­ky: www.stuba.sk/

Pridať komentár (0)