Rektor STU Robert Red­ham­mer: Potre­bu­jeme viac uči­te­ľov infor­ma­tiky

Dárius Polák / 17. júla 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku pra­cuje v IT sek­tore okolo 50 000 ľudí. Kaž­do­ročne sa zvy­šuje vývoz počí­ta­čo­vých slu­žieb, pri­čom zamest­nanci sa dokážu veľmi ľahko pris­pô­so­biť a po odchode z jed­nej práce si bez prob­lé­mov dokážu nájsť ďal­šiu u iného zamest­ná­va­teľa. Pokiaľ sa však nezmení finan­co­va­nie vyso­kých škôl a spô­sob výučby, odchod štu­den­tov za hra­nice sa neskončí. Rov­nako hrozí, že súčas­ných štu­den­tov IT nebude mať kto učiť.

Od 1. novem­bra 2016 budú musieť všetky štátne a verejné inšti­tú­cie medzi sebou povinne komu­ni­ko­vať iba elek­tro­nicky a logicky sa tak požia­davky na počet IT odbor­ní­kov budú zvy­šo­vať. Na slo­ven­skom trhu práce však už teraz chýba 10 000 ľudí, ktorí by sa mohli okam­žite zamest­nať. Rektor STU v skratke uvá­dza, že potre­bu­jeme viac ľudí v tomto sek­tore. Tiež si musíme dávať pozor na to, aby veľa štu­den­tov stred­ných škôl nepok­ra­čo­valo v štú­diu v zahra­ničí.

Robert Red­ham­mer na kon­fe­ren­cii Itapa pou­ká­zal na to, že napr. už v Česku vzrás­tol počet štu­den­tov z 20 000 na 30 000 až 35 000, pri­čom túto čias­tku zvý­šili aj naši slo­ven­skí štu­denti. A i keby sa všetci naši domáci štu­denti roz­hodli zostať a štu­do­vať na Slo­ven­sku, nemal by ich aj tak kto učiť, pre­tože máme žalostne málo peda­gó­gov.

Dilemu Red­ham­mer vysvet­lil pro­stred­níc­tvom čísiel, kedy porov­nal počet štu­den­tov na uči­teľa v sta­veb­níc­tve (15) a v infor­ma­tike (38). Prob­lém je v tom, že málo absol­ven­tov je ochot­ných zostať a učiť infor­ma­tiku ďalej. Prečo? Pre­tože v škols­tve je nástupný plat 575€, zatiaľ čo v práci je to 3x toľko.

2

foto: uwindsor.ca

Spô­sob finan­co­va­nia je nasta­vený zle — vo vzorci sa pre­mieta počet štu­den­tov jed­nou tre­ti­nou a ak sa nedos­tanú ku štát­ni­ciam, je to jedna šes­tina. Na to, aby uči­te­lia zís­kali svoj plat, musia písať pub­li­ká­cie a uchá­dzať sa o pro­jekty a granty. Kvôli tomu nemajú toľko času na to, aby sa mohli veno­vať štu­den­tom. A ak sa aj venujú štu­den­tom, majú men­šiu výplatu. To isté sa týka odbor­ných člán­kov — podľa Red­ham­mera sa pri nich skôr počí­tajú čiarky namiesto toho, aby sa hod­no­tilo, či pri­ná­šajú svetu niečo nové.

Za 5 rokov sa vys­trie­dalo 5 minis­trov škols­tva, no ani jeden z nich nepri­nie­sol opti­mis­tické vyhliadky. A to pri­tom ani nepýta od štátu viac peňazí! Red­ham­mer žiada iba správne pre­roz­de­ľo­va­nie medzi odbormi, hoci by si všetci zaslú­žili zvý­šiť platy. Vo vzorci navyše aj chýba požia­davka trhu práce a praxe.

3

foto: blog.codavengers.com

Rov­nako by Red­ham­mer uví­tal i väč­šiu spo­lu­prácu medzi jed­not­li­vými pod­nikmi a vyso­kými ško­lami. Hoci už nejaká spo­lu­práca v rámci pred­ná­ša­nia a vyba­vo­va­nia labo­ra­tó­ria exis­tuje, je to stále málo. Prob­lém vidí aj v repre­zen­tá­cii škôl — väč­šina je za zacho­va­nie súčas­ného stavu.

STU sa momen­tálne snaží o zlep­šo­va­nie kul­túr­nej stránky a prí­jem­ného pro­stre­dia. Uchá­dza sa o tímin­gové pro­jekty, kde sa spo­me­dzi 160 pro­jek­tov uchá­dzajú o 15 mili­ó­nov eur na obdo­bie pia­tich rokov. Držíme palce.

rektorat

foto: wikipedia.org

zdroj: itapa.skzive.sk, zdroj titul­nej fotky: www.stuba.sk/

Pridať komentár (0)