Ako robiť lep­šie roz­hod­nu­tia a odbre­me­niť svo­ju myseľ

Michaela Líšková / 29. marca 2016 / Lifehacking

Úspeš­ní ľudia sú pros­peš­ní, dosa­hu­jú a uží­va­jú si úspech pre­to, že kaž­do­den­ne robia múd­re roz­hod­nu­tia. Avšak všet­ci vie­me, že je v živo­te mili­ón a pol vecí, o kto­rých tre­ba roz­hod­núť, a čím viac sa blí­ži deň ku kon­cu, tým je správ­ne roz­ho­do­va­nie nároč­nej­šie.

Keď naša vôľa strá­ca na sile, máme pocit, že aj roz­hod­núť sa zliezť z gau­ča je to naj­ťaž­šie roz­hod­nu­tie. Nie­ke­dy je skrát­ka roz­ho­do­va­nie o dosť ťaž­šie, ako sa môže zdať.

Samoz­rej­me, že by bolo úžas­né mať želez­né odhod­la­nie a vždy dospieť k správ­ne­mu roz­hod­nu­tiu, ale mám pre teba novin­ku – nedáv­ne štú­die vyko­na­né šikov­ný­mi ľuď­mi z Colum­bia Uni­ver­si­ty hovo­ria, že neob­me­dze­ná sila vôle je asi taká reál­na ako Zúb­ko­vá víla.

foto: zdnet.com

Ak si pred­sta­víš vôľu ako sval, je jed­no­du­ché si uve­do­miť, ako môže aj vôľa oslab­núť a viesť k zlým roz­hod­nu­tiam bez ohľa­du na tvo­je odhod­la­nie. Zatvor si oči a pred­stav si sám seba celý deň bežať ale­bo robiť dre­py – čo by po takej náma­he uro­bi­li tvo­je sva­ly?
Keď sa na to pozrieš tak­to, asi ťa poriad­ne prek­va­pí dopad, kto­rý môžu mať drob­né kaž­do­den­né roz­ho­do­va­nia na silu vôle, kto­rú si nechá­vaš na „tie dôle­ži­té“ veci. Uve­do­míš si, že kaž­dé roz­hod­nu­tie, aj to naj­men­šie, je poten­ciál­ny bod zlo­mu pre tvoj „vôľo­vý sval“.

Ak hľa­dáš správ­ne rie­še­nie, pozri sa napr. na ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Barac­ka Oba­mu, kto­rý raz pove­dal :
„Nosím iba sivé ale­bo mod­ré oble­ky. Sna­žím sa zní­žiť mož­nos­ti roz­ho­do­va­ní“.

foto: thenation.com

Je mož­né, že má Oba­ma spo­lu s ďal­ší­mi úspeš­ný­mi ľuď­mi vrá­ta­ne Mar­ka Zuc­ker­ber­ga majú v nie­čom prav­du.

Mož­no sa zdá, že je Oba­mov prí­stup pre bež­né­ho pod­ni­ka­te­ľa extrém­ny, ale má prav­du. Skrát­ka sa múd­ro vyhý­ba tomu, čo bež­ne nazý­va­me úna­va z roz­ho­do­va­nia, a to tak, že si zní­ži mož­nosť voľ­by, aby mal viac sily a vôle na roz­ho­do­va­nie o dôle­ži­tých veciach.
Samoz­rej­me, že sa to netý­ka iba výbe­ru oble­ku do prá­ce na nasle­du­jú­ci deň. Výskum­ní­ci v Ben-Guri­on Uni­ver­si­ty v Izra­e­li skú­ma­li pro­ces roz­ho­do­va­nia na zákla­de súd­nej poro­ty vo svo­jej kra­ji­ne. Zis­ti­li, že ako deň postu­po­val, poro­ta zača­la robiť veľ­mi zlé roz­hod­nu­tia.

foto: mit.edu

Zis­ti­li, že ak chceš vidieť den­né svet­lo (teda neísť do väze­nia), tvo­je šan­ce sa zvy­šu­jú o 70%, ak sa pred poro­tu posta­víš ráno. Tí väz­ni, kto­rí sa pred poro­tou obja­via neskôr popo­lud­ní, sú omi­los­te­ní iba v 10% prí­pa­dov. Ten­to fakt údaj­ne nesú­vi­sí s tým, že by to spra­vi­li schvál­ne, jed­no­du­cho iba trpe­li tým, čím po dlhom roz­ho­do­va­ní sa trpí­me my všet­ci.

Pri­jí­ma­nie svo­jich vlast­ných roz­hod­nu­tí

Na začia­tok začni malý­mi krok­mi – defi­nuj si kaž­do­den­né roz­hod­nu­tia, kto­rým čelíš a uvi­díš, kto­ré z nich môžeš zefek­tív­niť. Pre­zi­dent sa s tým vyrov­ná­va tak, že kaž­dý deň nosí prak­tic­ky to isté. Ty si môžeš šaty na ďal­ší deň vybrať už večer.

Ďal­ší z Oba­mo­vých tri­kov je pou­ží­va­nie nad­mie­ru selek­to­va­né­ho sociál­ne­ho kalen­dá­ra. Teda mies­to toho, aby si aj ty zby­toč­ne roz­mýš­ľal nad tým, kde sa stret­neš so svo­jim obchod­ným par­tne­rom, limi­tuj svo­je mož­nos­ti na jed­no ale­bo dve mies­ta s veľ­mi malým množ­stvom ľudí. Nie, nie si aso­ciál­ny — si skrát­ka efek­tív­ny a šet­ríš čas.

checking-time-on-watch

foto: joelmturner.com

Sústreď pozor­nosť na to dôle­ži­té

Naozaj chcem vyčis­tiť svoj život do takej mie­ry, že budem musieť robiť tak málo roz­hod­nu­tí, ako je mož­né, a to ohľa­dom všet­ké­ho, čo sa netý­ka slú­že­nia tej­to komu­ni­te“ – Mark Zuc­ker­berg

Ak si teda aj neob­lie­kaš kaž­dý deň iba sivé trič­ko, stá­le sa môžeš čo naj­lep­šie sústre­diť tak, ako to robí aj Mark.

Vždy si tre­ba polo­žiť otáz­ku, či toto roz­hod­nu­tie pomô­že tvo­jej fir­me. Ak toto roz­hod­nu­tie nie je v koneč­nom dôsled­ku pre fir­mu nija­ko nápo­moc­né, pre­staň nad ním uva­žo­vať a eli­mi­nuj ho, rov­na­ko ako Zuc­ker­berg svo­je trič­ká.

Môžeš to tak­to apli­ko­vať prak­tic­ky na čokoľ­vek. Ak ti nie­čo v živo­te nepo­má­ha, skrát­ka nad tým pre­staň uva­žo­vať.

First day back after pater­ni­ty lea­ve. What should I wear?

Posted by Mark Zuc­ker­berg on 25. janu­ár 2016

Neroz­ho­duj sa, KONAJ

… Dovoľ neoby­čaj­nej sile zvy­ku ovlád­nuť ťa. Vte­dy sme oslo­bo­de­ní od potre­by roz­hod­núť sa a pou­žiť silu našej vôle.“ – Gret­chen Rubin

Čo sa týka cie­ľov, toľ­ké množ­stvo uva­žo­va­nia môže mať obrov­ský vplyv na ich dosia­hnu­tie.

Pre­staň sa roz­ho­do­vať, kedy si náj­deš čas na oddych ale­bo cvi­če­nie. Začni naprí­klad krá­čať kaž­dý deň do prá­ce. Mož­no sa to sta­ne aj tvo­jím obľú­be­ným zvy­kom. Vyze­rá to jed­no­du­cho, ale bez ohľa­du na to, aké sú tvo­je cie­le, vždy môžeš pou­žiť silu zvy­ku a eli­mi­no­vať potre­bu roz­ho­do­va­nia sa, aby si ich dosia­hol.

Pre­staň zby­toč­ne uva­žo­vať a začni sa auto­ma­tic­ky roz­ho­do­vať o tom, že tvo­je sny a cie­le za to sto­ja. Pre­to­že za to naozaj sto­ja.

Making-Better-DecisionsElegant-Equations

foto: ele­gan­te­qu­ati­ons

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)