Ako robiť lep­šie roz­hod­nu­tia a odbre­me­niť svoju myseľ

Michaela Líšková / 29. marca 2016 / Tools a produktivita

Úspešní ľudia sú pros­pešní, dosa­hujú a uží­vajú si úspech preto, že kaž­do­denne robia múdre roz­hod­nu­tia. Avšak všetci vieme, že je v živote milión a pol vecí, o kto­rých treba roz­hod­núť, a čím viac sa blíži deň ku koncu, tým je správne roz­ho­do­va­nie nároč­nej­šie.

Keď naša vôľa stráca na sile, máme pocit, že aj roz­hod­núť sa zliezť z gauča je to naj­ťaž­šie roz­hod­nu­tie. Nie­kedy je skrátka roz­ho­do­va­nie o dosť ťaž­šie, ako sa môže zdať.

Samoz­rejme, že by bolo úžasné mať železné odhod­la­nie a vždy dospieť k správ­nemu roz­hod­nu­tiu, ale mám pre teba novinku – nedávne štú­die vyko­nané šikov­nými ľuďmi z Colum­bia Uni­ver­sity hovo­ria, že neob­me­dzená sila vôle je asi taká reálna ako Zúb­ková víla.

foto: zdnet.com

Ak si pred­sta­víš vôľu ako sval, je jed­no­du­ché si uve­do­miť, ako môže aj vôľa oslab­núť a viesť k zlým roz­hod­nu­tiam bez ohľadu na tvoje odhod­la­nie. Zatvor si oči a pred­stav si sám seba celý deň bežať alebo robiť drepy – čo by po takej námahe uro­bili tvoje svaly?
Keď sa na to pozrieš takto, asi ťa poriadne prek­vapí dopad, ktorý môžu mať drobné kaž­do­denné roz­ho­do­va­nia na silu vôle, ktorú si nechá­vaš na „tie dôle­žité“ veci. Uve­do­míš si, že každé roz­hod­nu­tie, aj to naj­men­šie, je poten­ciálny bod zlomu pre tvoj „vôľový sval“.

Ak hľa­dáš správne rie­še­nie, pozri sa napr. na ame­ric­kého pre­zi­denta Baracka Obamu, ktorý raz pove­dal :
„Nosím iba sivé alebo modré obleky. Sna­žím sa zní­žiť mož­nosti roz­ho­do­vaní“.

foto: thenation.com

Je možné, že má Obama spolu s ďal­šími úspeš­nými ľuďmi vrá­tane Marka Zuc­ker­berga majú v nie­čom pravdu.

Možno sa zdá, že je Oba­mov prí­stup pre bež­ného pod­ni­ka­teľa extrémny, ale má pravdu. Skrátka sa múdro vyhýba tomu, čo bežne nazý­vame únava z roz­ho­do­va­nia, a to tak, že si zníži mož­nosť voľby, aby mal viac sily a vôle na roz­ho­do­va­nie o dôle­ži­tých veciach.
Samoz­rejme, že sa to netýka iba výberu obleku do práce na nasle­du­júci deň. Výskum­níci v Ben-Gurion Uni­ver­sity v Izra­eli skú­mali pro­ces roz­ho­do­va­nia na základe súd­nej poroty vo svo­jej kra­jine. Zis­tili, že ako deň postu­po­val, porota začala robiť veľmi zlé roz­hod­nu­tia.

foto: mit.edu

Zis­tili, že ak chceš vidieť denné svetlo (teda neísť do väze­nia), tvoje šance sa zvy­šujú o 70%, ak sa pred porotu posta­víš ráno. Tí väzni, ktorí sa pred poro­tou obja­via neskôr popo­ludní, sú omi­los­tení iba v 10% prí­pa­dov. Tento fakt údajne nesú­visí s tým, že by to spra­vili schválne, jed­no­du­cho iba trpeli tým, čím po dlhom roz­ho­do­vaní sa trpíme my všetci.

Pri­jí­ma­nie svo­jich vlast­ných roz­hod­nutí

Na začia­tok začni malými krokmi – defi­nuj si kaž­do­denné roz­hod­nu­tia, kto­rým čelíš a uvi­díš, ktoré z nich môžeš zefek­tív­niť. Pre­zi­dent sa s tým vyrov­náva tak, že každý deň nosí prak­ticky to isté. Ty si môžeš šaty na ďalší deň vybrať už večer.

Ďalší z Oba­mo­vých tri­kov je pou­ží­va­nie nad­mieru selek­to­va­ného sociál­neho kalen­dára. Teda miesto toho, aby si aj ty zby­točne roz­mýš­ľal nad tým, kde sa stret­neš so svo­jim obchod­ným par­tne­rom, limi­tuj svoje mož­nosti na jedno alebo dve miesta s veľmi malým množ­stvom ľudí. Nie, nie si aso­ciálny — si skrátka efek­tívny a šet­ríš čas.

checking-time-on-watch

foto: joelmturner.com

Sústreď pozor­nosť na to dôle­žité

Naozaj chcem vyčis­tiť svoj život do takej miery, že budem musieť robiť tak málo roz­hod­nutí, ako je možné, a to ohľa­dom všet­kého, čo sa netýka slú­že­nia tejto komu­nite“ – Mark Zuc­ker­berg

Ak si teda aj neob­lie­kaš každý deň iba sivé tričko, stále sa môžeš čo naj­lep­šie sústre­diť tak, ako to robí aj Mark.

Vždy si treba polo­žiť otázku, či toto roz­hod­nu­tie pomôže tvo­jej firme. Ak toto roz­hod­nu­tie nie je v koneč­nom dôsledku pre firmu nijako nápo­mocné, pre­staň nad ním uva­žo­vať a eli­mi­nuj ho, rov­nako ako Zuc­ker­berg svoje tričká.

Môžeš to takto apli­ko­vať prak­ticky na čokoľ­vek. Ak ti niečo v živote nepo­máha, skrátka nad tým pre­staň uva­žo­vať.

First day back after pater­nity leave. What should I wear?

Posted by Mark Zuc­ker­berg on 25. január 2016

Neroz­ho­duj sa, KONAJ

… Dovoľ neoby­čaj­nej sile zvyku ovlád­nuť ťa. Vtedy sme oslo­bo­dení od potreby roz­hod­núť sa a pou­žiť silu našej vôle.“ – Gret­chen Rubin

Čo sa týka cie­ľov, toľké množ­stvo uva­žo­va­nia môže mať obrov­ský vplyv na ich dosia­hnu­tie.

Pre­staň sa roz­ho­do­vať, kedy si náj­deš čas na oddych alebo cvi­če­nie. Začni naprí­klad krá­čať každý deň do práce. Možno sa to stane aj tvo­jím obľú­be­ným zvy­kom. Vyzerá to jed­no­du­cho, ale bez ohľadu na to, aké sú tvoje ciele, vždy môžeš pou­žiť silu zvyku a eli­mi­no­vať potrebu roz­ho­do­va­nia sa, aby si ich dosia­hol.

Pre­staň zby­točne uva­žo­vať a začni sa auto­ma­ticky roz­ho­do­vať o tom, že tvoje sny a ciele za to stoja. Pre­tože za to naozaj stoja.

Making-Better-DecisionsElegant-Equations

foto: ele­gan­te­qu­ati­ons

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)