Roc­ka­way inves­tu­je do čes­ké­ho Soci­fi $1 mili­ón!

Šandi / 6. októbra 2014 / Lifehacking

Býva­lý šéf AVG JR Smith a fond Roc­ka­way Capi­tal inves­tu­je mili­ón dolá­rov do čes­ké­ho star­tu­pu Soci­fi. Soci­fi už hovo­rí o ďal­šom kole, kde chce zís­kať ďal­ších zhru­ba 20 mili­ó­nov dolá­rov. Vyze­rá, že sa v našom regi­ó­ne začí­na­jú rai­so­vať cel­kom sluš­né sumy.

Verí­me, že SOCI­FY má úpl­ne uni­kát­ne rie­še­nie pre mone­ti­zá­ciu verej­ných wifi sie­tí. Ich rie­še­nie momen­tál­ne nemá pria­me­ho kon­ku­ren­ta a trho­vý poten­ciál je sig­ni­fi­kant­ný.

Naším cie­ľom je penet­rá­cia US trhu a zís­ka­nie pre SOCI­FY pozí­ciu líd­ra, “objas­ňu­je Dušan Bohu­nic­ký z Roc­ka­wayHole­šo­vic­ký Soci­fi chce aj naďa­lej celý vývoj pone­chať v Čes­ku, zahra­nič­né akti­vi­ty sa majú sústre­diť pre­dov­šet­kým na pre­daj, par­tne­rov a pod­po­ru. Tím Soci­fi v súčas­nos­ti má oko­lo dvad­siat­ky ľudí. Aktu­ál­ne inves­tí­cia má byť pou­ži­tá okrem iné­ho na nákla­dy spo­je­né s budo­va­ním poboč­ky v USA.

Mla­dá spo­loč­nosť roko­va­la s via­ce­rý­mi inves­tor­mi, okrem Oran­ge sa ozva­li tiež z Cre­do Ven­tu­res, kto­rí stá­li naprí­klad za pre­da­jom Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty spo­loč­nos­ti Cis­co. Fond Roc­ka­way sa ozval sám, kon­krét­ne jeho nová posi­la Dušan Bohu­nic­ký, kto­rý pri­šiel z AVG.

Jakub Havr­lant (zástup­ca fon­du Roc­ka­way)

Zdroj: cc, roc­ka­way, zive

Pridať komentár (0)