Roc­ka­way inves­tuje do čes­kého Socifi $1 milión!

Šandi / 6. októbra 2014 / Tools a produktivita

Bývalý šéf AVG JR Smith a fond Roc­ka­way Capi­tal inves­tuje milión dolá­rov do čes­kého star­tupu Socifi. Socifi už hovorí o ďal­šom kole, kde chce zís­kať ďal­ších zhruba 20 mili­ó­nov dolá­rov. Vyzerá, že sa v našom regi­óne začí­najú rai­so­vať cel­kom slušné sumy.

Veríme, že SOCIFY má úplne uni­kátne rie­še­nie pre mone­ti­zá­ciu verej­ných wifi sietí. Ich rie­še­nie momen­tálne nemá pria­meho kon­ku­renta a trhový poten­ciál je sig­ni­fi­kantný.

Naším cie­ľom je penet­rá­cia US trhu a zís­ka­nie pre SOCIFY pozí­ciu lídra, “objas­ňuje Dušan Bohu­nický z Roc­ka­wayHole­šo­vický Socifi chce aj naďa­lej celý vývoj pone­chať v Česku, zahra­ničné akti­vity sa majú sústre­diť pre­dov­šet­kým na pre­daj, par­tne­rov a pod­poru. Tím Socifi v súčas­nosti má okolo dvad­siatky ľudí. Aktu­álne inves­tí­cia má byť pou­žitá okrem iného na náklady spo­jené s budo­va­ním pobočky v USA.

Mladá spo­loč­nosť roko­vala s via­ce­rými inves­tormi, okrem Orange sa ozvali tiež z Credo Ven­tu­res, ktorí stáli naprí­klad za pre­da­jom Cog­ni­tive Secu­rity spo­loč­nosti Cisco. Fond Roc­ka­way sa ozval sám, kon­krétne jeho nová posila Dušan Bohu­nický, ktorý pri­šiel z AVG.

Jakub Havr­lant (zástupca fondu Roc­ka­way)

Zdroj: cc, roc­ka­way, zive

Pridať komentár (0)