RUDO – počí­ta­čo­vý sys­tém, kto­rý je moder­ným pomoc­ní­kom pre nevi­dia­cich

Nikola Brehová / 1. júla 2016 / Tech a inovácie

Väč­ši­na z nás si ani len nevie pred­sta­viť život bez naj­dô­le­ži­tej­šie­ho zmys­lu — zra­ku. Nevi­díš far­by, pred­me­ty, rodi­nu či pria­te­ľov. Okrem toho ten­to hen­di­kep so sebou pri­ná­ša aj mno­hé prak­tic­ké prob­lé­my. Tie sa však roz­hod­li zmier­niť ved­ci z Ban­skej Bys­tri­ce.

Kom­pen­zač­ných pomô­cok pre nevi­dia­cich ľudí je neúre­kom. Naj­zná­mej­šou pomôc­kou je bie­la palič­ka, ale sú aj tla­čiar­ne v Brai­lo­vom pís­me, seba­obs­luž­né pomôc­ky, výpoč­to­vá tech­ni­ka s hla­so­vým výstu­pom a tak ďalej.

Novin­ka pre zra­ko­vo pos­ti­hnu­tých pri­chá­dza ten­to­krát zo Slo­ven­ska, kon­krét­ne z Ban­skej Bys­tri­ce. Pýšiť sa môže Kated­ra infor­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Mate­ja Bela. Autor toh­to výni­moč­né­ho pro­jek­tu, Milan Hudec, pat­rí tiež k nevi­dia­cim. RUDO je počí­ta­čo­vý sys­tém, kto­ré­ho úlo­hou je pomá­hať zra­ko­vo pos­ti­hnu­tím s roz­poz­ná­va­ním ľudí, nasta­ve­ním vyku­ro­va­nia v prí­byt­koch ale­bo aj so strá­že­ním detí. Cel­kom mul­ti­funkč­ný.

blind_abilities

foto: westonjolly.com

RUDO bude nain­šta­lo­va­ný do lokál­nej sie­te v inte­ri­é­ri budov, čím sa taká­to budo­va zme­ní na takz­va­nú inte­li­gent­nú budo­vu.

RUDO je špe­ci­fic­ký prá­ve svo­jím zame­ra­ním na pomoc nevi­dia­cim v domác­nos­tiach. Zvy­čaj­ne je taká­to asis­ten­cia vytvá­ra­ná pre seni­orov, nie pre iné cie­ľo­vé sku­pi­ny, pre­to je táto ino­vá­cia taká výni­moč­ná. Využí­vať ho budú môcť všet­ky veko­vé kate­gó­rie.

640_braille

foto: eandt.theiet.org

Sve­to­vá zdra­vot­níc­ka orga­ni­zá­cia uvá­dza, že pri­bliž­ne 1 – 1,5% oby­va­teľ­stva má prob­lé­my so zra­kom. Na našom úze­mí fun­gu­je Únia pre nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska, kto­rá má pri­bliž­ne 4000 čle­nov s rôz­nym zra­ko­vým pos­ti­hnu­tím. Teda v prí­pa­de, že by sa RUDO dostal do domác­nos­tí, doká­zal by pomôcť a zjed­no­du­šiť život veľ­ké­mu množ­stvu oby­va­te­ľov. RUDO – veľ­ký pomoc­ník. Samoz­rej­me, vždy je lep­šie spo­ľa­hnúť sa na moder­né tech­no­ló­gie a vyrie­šiť váš oční prob­lém skôr ako je nesko­ro.

zdroj: umb.sk, zdroj titul­nej foto: motivateme.in

Pridať komentár (0)