RUDO – počí­ta­čový sys­tém, ktorý je moder­ným pomoc­ní­kom pre nevi­dia­cich

Nikola Brehová / 1. júla 2016 / Tech a inovácie

Väč­šina z nás si ani len nevie pred­sta­viť život bez naj­dô­le­ži­tej­šieho zmyslu — zraku. Nevi­díš farby, pred­mety, rodinu či pria­te­ľov. Okrem toho tento hen­di­kep so sebou pri­náša aj mnohé prak­tické prob­lémy. Tie sa však roz­hodli zmier­niť vedci z Ban­skej Bys­trice.

Kom­pen­zač­ných pomô­cok pre nevi­dia­cich ľudí je neúre­kom. Naj­zná­mej­šou pomôc­kou je biela palička, ale sú aj tla­čiarne v Brai­lo­vom písme, seba­obs­lužné pomôcky, výpoč­tová tech­nika s hla­so­vým výstu­pom a tak ďalej.

Novinka pre zra­kovo pos­ti­hnu­tých pri­chá­dza ten­to­krát zo Slo­ven­ska, kon­krétne z Ban­skej Bys­trice. Pýšiť sa môže Katedra infor­ma­tiky Uni­ver­zity Mateja Bela. Autor tohto výni­moč­ného pro­jektu, Milan Hudec, patrí tiež k nevi­dia­cim. RUDO je počí­ta­čový sys­tém, kto­rého úlo­hou je pomá­hať zra­kovo pos­ti­hnu­tím s roz­poz­ná­va­ním ľudí, nasta­ve­ním vyku­ro­va­nia v prí­byt­koch alebo aj so strá­že­ním detí. Cel­kom mul­ti­funkčný.

blind_abilities

foto: westonjolly.com

RUDO bude nain­šta­lo­vaný do lokál­nej siete v inte­ri­éri budov, čím sa takáto budova zmení na takz­vanú inte­li­gentnú budovu.

RUDO je špe­ci­fický práve svo­jím zame­ra­ním na pomoc nevi­dia­cim v domác­nos­tiach. Zvy­čajne je takáto asis­ten­cia vytvá­raná pre seni­orov, nie pre iné cie­ľové sku­piny, preto je táto ino­vá­cia taká výni­močná. Využí­vať ho budú môcť všetky vekové kate­gó­rie.

640_braille

foto: eandt.theiet.org

Sve­tová zdra­vot­nícka orga­ni­zá­cia uvá­dza, že pri­bližne 1 – 1,5% oby­va­teľ­stva má prob­lémy so zra­kom. Na našom území fun­guje Únia pre nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska, ktorá má pri­bližne 4000 čle­nov s rôz­nym zra­ko­vým pos­ti­hnu­tím. Teda v prí­pade, že by sa RUDO dostal do domác­ností, doká­zal by pomôcť a zjed­no­du­šiť život veľ­kému množ­stvu oby­va­te­ľov. RUDO – veľký pomoc­ník. Samoz­rejme, vždy je lep­šie spo­ľa­hnúť sa na moderné tech­no­ló­gie a vyrie­šiť váš oční prob­lém skôr ako je neskoro.

zdroj: umb.sk, zdroj titul­nej foto: motivateme.in

Pridať komentár (0)