V Rusku sa môže stať všetko, z labo­ra­tó­ria im utie­kol robot

Linda Cebrová / 22. júna 2016 / Business

Roboti sa stá­vajú samos­tat­nými a všet­kých nás ovládnu…

Jed­ného pek­ného dňa, v stredu na polud­nie ruskí inži­nieri tes­to­vali nový model robota s náz­vom Pro­mo­bot V3. Ten vzni­kol pod záš­ti­tou spo­loč­nosti Pro­mo­bot v malom mes­tečku na východe Ruska. Inter­net oble­tela správa, že po tom ako tvor­co­via robota dokon­čili jeho test v labo­ra­tó­riu, odišli na obed. Avšak zabudli za sebou zavrieť dvere. Robot V2 využil situ­áciu, pre­šiel 50 m, až pred budovu labo­ra­tó­ria. Tam sa mu však vybili baterky, robot sa zasta­vil a po dobu 40 minút blo­ko­val dopravu.

a
Pro­mo­bot V3 bol nasle­do­vaný polí­ciou, deťmi a oko­lo­idú­cimi zve­dav­cami túžia­cimi uro­biť si fotku s prv­kom z budúc­nosti. Po nie­koľ­kých minú­tach si však jeho tvor­co­via uve­do­mili krá­dež, našli ho pred budo­vou spo­loč­nosti a uvoľ­nili pre­mávku.

Pro­mo­bot je pri­tom die­lom firmy, kto­rej sna­hou je vývoj stroja, ktorý by bol schopný samos­tat­nej komu­ni­ká­cie. Takýto druh huma­no­ida je schopný základ­nej komu­ni­ká­cie s člo­ve­kom a odpo­ve­da­nia na otázky. Pri­márne využi­tie je na pro­pa­gačné účely, jeho meno teda nie je náhodné.

b

Avšak tento prí­beh, vystri­hnutý ako z hlav­nej dejo­vej línie prie­mer­ného scifi filmu, je až prí­liš dobrý, aby bol sku­točný. Kri­tici, hej­teri a uva­žu­júci ľudia túto správu, ktorá oble­tela svet spo­chyb­ňujú. Tvr­dia, že celý inci­dent bola len dobre naplá­no­vaná gue­rilla kam­paň spo­loč­nosti a zjavne aj vyda­rený pokus o virál.

Inci­dent má v sebe pred­sa­len zopár logic­kých nezrov­na­lostí. Ako naprí­klad fakt, že na kaž­dej foto­gra­fii od spo­loč­nosti má robot rozs­vie­tenú obra­zovku aj napriek tomu, že sa mu mala vybiť úplne celá baté­ria.

c

Ďal­šou záha­dou je sprá­va­nie rus­kej polí­cie. Je pravda, že zrejme nemajú výcvik na zburu robo­tov. Avšak uzav­rieť jeden pruh cesty, namiesto toho aby robota pre­niesli o pár met­rov sa nejaví, ako naje­fek­tív­nej­šie rie­še­nie bizar­ného prob­lému.

Skep­ticky sa dá pozrieť aj na schop­nosť robota „unik­núť.“ Keďže robot je schopný sa pohy­bo­vať maxi­málne 1 km/h. A to len po hlad­kom povr­chu. Možno sa však mýlim, Rusko je ďaleko pred nami a bez­ba­ri­é­rový prí­stup do budov je samoz­rej­mos­ťou.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj fotografií:promo-bot.ru

Pridať komentár (0)