Samo­jaz­diace autá od Uberu začnú voziť prvých zákaz­ní­kov už tento mesiac

Dárius Polák / 19. augusta 2016 / Business

Pilotný prog­ram pri­delí autá v Pitts­burghu náhod­ným zákaz­ní­kom.

Samo­jaz­diace autá od Uberu vyskú­šajú svoje prvé jazdy už tento mesiac. Tes­to­va­cie jazdy pre­behnú na modi­fi­ko­va­nom Volvo XC90 SUV v kto­rom budú sedieť vždy mini­málne dvaja ľudia — prvý na sedadle šoféra (legálna požia­davka) a druhý ako co-pilot zapi­su­júci poznámky. Samos­tatné jazdy budú navyše zadarmo, zákaz­níci budú mať na zadnom sedadle tab­let infor­mu­júci o schop­nos­tiach auta.

Pitts­burgh je domo­vom samo­jaz­dia­cich áut Uberu od roku 2014, kedy inži­nieri začali na útvare robo­tiky uni­ver­zity Car­ne­gie Mel­lon pra­co­vať na svo­jom výskume. Odvtedy sa tím roz­ší­ril na stovky inži­nie­rov, robo­ti­kov a mecha­ni­kov. Samo­jaz­diace autá boli videné po celom meste a v máji Uber vydal prvú ofi­ciálnu fotku pro­to­typu vozidla — modi­fi­ko­vaný Ford Fusion.

UATC-CAR-BRIDGE-16x9-917x516.0

Reálny test v teréne zna­mená veľký krok vo vývoji auto­nóm­nych vozi­diel. Auto­pi­lot od Tesly takisto pomaly zvy­šuje pre vodi­čov svoju fun­kci­ona­litu (aj napriek fatál­nej havá­rii v júli, ktorá sa práve vyšet­ruje), pokrok zazna­me­nala aj samo­jaz­diaca flo­tila od Google, hoci ich autá sú limi­to­vané na rých­losť 25 míľ za hodinu (40 km/h). Pilotný prog­ram Uberu je však na oveľa vyš­šej úrovni a smeruje ku koneč­nej ver­zii samo­jaz­diach áut — chce nahra­diť mili­óny vodi­čov. Toto je však ešte stále ďaleko a momen­tálne musia inži­nieri stále držať ruky na volan­toch.

Volvo poskytne Uberu do konca roka na tieto účely 100 vozi­diel. Auto­mo­bilka takisto ozná­mila spo­lu­prácu s Ube­rom v hod­note 300 mili­ó­nov dolá­rov na vytvo­re­nie úplne auto­nóm­neho vozidla do roku 2021, pre zau­jí­ma­vosť Ford si sta­no­vil presne taký istý cieľ tak­tiež do tohto roka. Budúc­nosť zrejme pri­chá­dza cel­kom rýchlo.

google-car-theverge-7_1020.1400073989

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)