San Fran­cisco zaká­zalo všetky pro­dukty z polys­ty­rénu

Rudolf Nečas / 5. júla 2016 / Tools a produktivita

Je to ďalší veľký krok k budúc­nosti bez odpadu.

Polys­ty­rén je plas­tová pena na rop­nej báze, ktorá sa pou­žíva na výrobu šálok kávy, bale­nie ara­ši­dov a celý rad ďal­ších jed­no­ra­zo­vých polo­žiek. A hoci nie­ktoré mestá začali pri­jí­mať rázne opat­re­nia ohľa­dom jeho pou­ži­tia, v tomto prí­pade sa jedná o naj­roz­siah­lejší zákaz na mate­riál v USA.

styrofoam-garbage1

foto: grist.org

Nové naria­de­nie síce nebude mať vplyv na pro­dukty z polys­ty­rénu pou­ží­vané ako izo­lačný mate­riál, ale zakáže pre­daj všet­kých polys­ty­ré­no­vých oba­lov na jedlo, oba­lov na oriešky, oba­lov na hotové jedlá, kávo­vých pohá­rov, kotev­ných bójí a hra­čiek do bazénu. Plat­nosť nado­budne od začiatku roka 2017.

Od 1. júla 2017 bude tiež nele­gálne pre­dá­vať pod­nosy z polys­ty­rénu na ryby a mäso — tie, ktoré v súčas­nej dobe bežne dostať v super­mar­ke­toch. Takže je to legi­tímny krok sme­rom k cieľu San Fran­cisca, byť od roku 2020 mes­tom bez odpadu.

Je to ale dlhá cesta. San Fran­cisco pri­tom zaká­zalo polys­ty­ré­nové take-away obaly už v roku 2007, kvôli oba­vám o životné pro­stre­die. Penová hmota je ale stále jed­ným z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných oba­lo­vých pro­duk­tov a každý rok je len v Spo­je­ných štá­toch vyho­de­ných 25 miliárd polys­ty­ré­no­vých tég­li­kov.

3722738936_2be0ce329b_o

foto: treehugger.com

Aj keď je polys­ty­rén pomerne mäkký mate­riál, na sklád­kach sa roz­kladá neuve­ri­teľne pomaly, čo zna­mená, že to tam bude sedieť a vypla­vo­vať poten­ciálne škod­livé che­mické látky do vod­ných tokov po tisíc­ro­čia. Tiež exis­tujú obavy, že by tento mate­riál mohol mať vplyv na ľud­ské zdra­vie, pre­tože obsa­huje che­mi­ká­lie s nega­tív­nym vply­vom hor­móny.

Ak polys­ty­rén skončí v oce­áne, čo sa stáva 86 per­cen­tám jed­no­ra­zo­vého plastu, ktorý sa nere­cyk­luje, roz­padá sa prí­liš rýchlo a stáva sa z neho mik­ro­plast, ktorý je potom dis­tri­bu­ovaný pro­stred­níc­tvom vod­ného stĺpca, kde ho môžu požiť mor­ské živo­čí­chy.

Od počia­toč­ného roz­hod­nu­tia San Fran­cisca v roku 2007 zaviedlo podobné pra­vidlá viac ako 100 miest, vrá­tane Was­hing­tonu DC.  Zaká­zali tak polys­ty­ré­nové take-away obaly. Ale táto nová vyhláška, ktorá bola jed­no­my­seľne odhla­so­vaná 28. júna zatiaľ nemá inde v Spo­je­ných štá­toch obdoby.

976229_10200303473847006_1957265277_o

foto: pacificabeachcoalition.com

New York dočasne zaká­zal výrobky z polys­ty­rénu v minu­lom roku, ale rýchlo zru­šil roz­hod­nu­tie v pros­pech plánu tieto pro­dukty rad­šej recyk­lo­vať potom, čo bol zákaz nazvaný “eko­lo­gicky neefek­tívny a eko­no­micky nere­a­li­zo­va­teľný”.

Ale nie každý si myslí, že roz­hod­nu­tie San Fran­cisca je správne. Ame­rická Che­mická Rada vyslo­vila tvr­de­nie, že polys­ty­rén je v sku­toč­nosti šetr­nejší k život­nému pro­stre­diu než nie­ktoré bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné náh­rady, pre­tože vďaka jeho níz­kej hmot­nosti sa počas pre­pravy pro­du­kuje menej emi­sií oxidu uhli­či­tého.

styrofoam-containers

foto: kawarthanow.com

Roz­lo­ži­teľné mate­riály nie sú doko­na­lým rie­še­ním,” hovorí Samantha Som­mer, pro­jek­tová mana­žérka Clean Water Action Cali­for­nia a dodáva, že jed­no­ra­zové výrobky v akej­koľ­vek podobe je potrebné zaká­zať.

Polys­ty­rén je jed­ným z naj­viac pre­vlá­da­jú­cich a trvác­nych mate­riá­lov, ktoré pou­ží­vame dnes a zákaz aspoň z jed­ného veľ­kého mesta je stále obrov­ským kro­kom vpred. 

920x1240

foto: sfchronicle.com

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dulichsapagiare.net

Pridať komentár (0)