Sieť hote­lov Grätzl vo Viedni — Nejde o kla­sické hote­lové izby, ale o životný pries­tor

Podľa článku Štefana Moravčíka, Autori: Markus Flägner Alexandra Spitzer Ingrid Schmid Hubert Meyer Yuriy Pryveda Kohlmayr Lutter Knapp , Archinfo.sk / 20. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kon­ver­zia nevy­uži­tých pries­to­rov v par­teri obyt­ných blo­kov na hote­lové apart­mány.

Krátke pobyty a mest­ská turis­tika sa aj vďaka lac­ným leten­kám stá­vajú popu­lárne. Ľudia chcú zažiť mesto a jeho auten­tickú atmo­sféru, pri­čom nevy­hľa­dá­vajú hlavné turis­tické atrak­cie. Odráža sa to aj na výbere uby­to­va­nia. Služby typu Airbnb rastú a štan­dardné hote­lové siete už nie sú pre túto cie­ľovú sku­pinu zau­jí­mavé. V roku 2012 vzni­kol vo Viedni zau­jí­mavý kon­cept hote­lov Grätzl (v pre­klade štvrť alebo blok). Ide o odpo­veď na spo­mí­nané služby ako Airbnb, Flip­key, Trip­ping… Autori sa roz­hodli spo­jiť uby­to­va­nie v pri­vát­nych apart­má­noch s hote­lo­vými služ­bami a kom­for­tom. Apart­mány sú “rozt­rú­sené” po bloku, okolo cen­trál­neho pries­toru recep­cie. Nachá­dzajú sa spra­vidla na prí­zemí. Často sú situ­ované v dopo­siaľ nevy­uží­va­nom par­teri, nie­ktoré z nich sú orien­to­vané do vnút­ro­bloku alebo sú otvo­rené do ulice výkla­dom.

foto: Heid­run Henke

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Nejde o typické hote­lové izby, ale o životný pries­tor, do kto­rého si môžete pozvať kama­rá­tov, nava­riť tu večeru, sle­do­vať ulicu… To všetko s výho­dami hote­lo­vého ser­visu (samoz­rejme cena je značne vyš­šia ako pri spo­mí­na­ných alter­na­tí­vach — noc vyjde pri­bližne na 120€). Každý apart­mán je vizu­álne pre­po­jený s mest­ským živo­tom, ktorý sa odo­hráva priamo za jeho oknami orien­to­va­nými do ulice. Archi­tekti napriek tomu kladú dôraz na pohodlné pro­stre­die, ktoré je bez­peč­ným úto­čis­kom pre hostí. Apart­mány sú zaria­dené ako malé gar­zónky. Kon­cept spo­číva aj v spo­lu­práci s malými pre­vádz­kami v okolí. Či už ide o reštau­rá­cie, obchody, alebo bytovú galé­riu či poži­čovňu bicyk­lov. Okrem ces­to­va­te­ľov vyhľa­dá­vajú Grätzl hotely aj busi­ness kli­enti, pre kto­rých to je zau­jí­mavé spes­tre­nie.

Pôdorysy apartmánov
Pôdo­rysy apart­má­nov

Archi­tek­to­nické rie­še­nie jed­not­li­vých apart­má­nov je naozaj rôz­no­rodé. Auto­rom je vie­den­ský ate­liér BWM Archi­tek­ten. Archi­tek­túra je reak­ciou na vymie­ra­júci par­ter v menej luk­ra­tív­nych čas­tiach mesta. Zau­jí­mavý a farebný svet malých obcho­dí­kov a pre­vá­dzok sa pre­su­nul na hlavné mest­ské triedy a fun­gu­júca infra­štruk­túra bola často nahra­dená sivým sve­tom gará­žo­vých brán. Snaha o huma­ni­zá­ciu pro­stre­dia spo­číva v revi­ta­li­zá­cii týchto pries­to­rov a rešpek­to­vaní his­tó­rie a ducha miesta. V rámci pro­jektu pre­behla aj revi­ta­li­zá­cia vnút­ro­blo­kov a vzni­kol prí­jemný oddy­chový pries­tor. Každý z apart­má­nov je jedi­nečný. Archi­tekti sa museli vyspo­ria­dať často s čle­ni­tým a kom­pli­ko­va­ným pôdo­ry­som. Ino­kedy bol zase pries­tor inšpi­rá­ciou (staré teh­lové klenby). Sieť v súčast­nosti pre­vádz­kuje 18 apart­má­nov vo všet­kých troch Grätzl hote­loch (Bel­ve­der, Meid­lin­ger Markt a Kar­me­li­ter­markt). Súdiac podľa obsa­de­nosti izieb a nových pries­to­roch vo výstavbe sa tejto malej hote­lo­vej sieti cel­kom darí.

Posú­de­nie kva­lity výsled­nej archi­tek­túry nechá­vame na teba.

foto: Monika Ngu­yen
foto: Monika Ngu­yen
foto: Monika Ngu­yen
foto: Monika Ngu­yen
foto: Monika Ngu­yen
foto: Monika Ngu­yen
foto: Wolf Sil­veri
foto: Monika Ngu­yen
foto: Heid­run Henke
foto: Heid­run Henke

Pod­klady: BWM archi­tek­ten, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)