Sieť hote­lov Grätzl vo Vied­ni — Nej­de o kla­sic­ké hote­lo­vé izby, ale o život­ný pries­tor

Podľa článku Štefana Moravčíka, Autori: Markus Flägner Alexandra Spitzer Ingrid Schmid Hubert Meyer Yuriy Pryveda Kohlmayr Lutter Knapp , Archinfo.sk / 20. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kon­ver­zia nevy­uži­tých pries­to­rov v par­te­ri obyt­ných blo­kov na hote­lo­vé apart­má­ny.

Krát­ke poby­ty a mest­ská turis­ti­ka sa aj vďa­ka lac­ným leten­kám stá­va­jú popu­lár­ne. Ľudia chcú zažiť mes­to a jeho auten­tic­kú atmo­sfé­ru, pri­čom nevy­hľa­dá­va­jú hlav­né turis­tic­ké atrak­cie. Odrá­ža sa to aj na výbe­re uby­to­va­nia. Služ­by typu Airb­nb ras­tú a štan­dard­né hote­lo­vé sie­te už nie sú pre túto cie­ľo­vú sku­pi­nu zau­jí­ma­vé. V roku 2012 vzni­kol vo Vied­ni zau­jí­ma­vý kon­cept hote­lov Grätzl (v pre­kla­de štvrť ale­bo blok). Ide o odpo­veď na spo­mí­na­né služ­by ako Airb­nb, Flip­key, Trip­ping… Auto­ri sa roz­hod­li spo­jiť uby­to­va­nie v pri­vát­nych apart­má­noch s hote­lo­vý­mi služ­ba­mi a kom­for­tom. Apart­má­ny sú “rozt­rú­se­né” po blo­ku, oko­lo cen­trál­ne­ho pries­to­ru recep­cie. Nachá­dza­jú sa spra­vid­la na prí­ze­mí. Čas­to sú situ­ova­né v dopo­siaľ nevy­uží­va­nom par­te­ri, nie­kto­ré z nich sú orien­to­va­né do vnút­ro­blo­ku ale­bo sú otvo­re­né do uli­ce výkla­dom.

foto: Heid­run Hen­ke

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Nej­de o typic­ké hote­lo­vé izby, ale o život­ný pries­tor, do kto­ré­ho si môže­te pozvať kama­rá­tov, nava­riť tu veče­ru, sle­do­vať uli­cu… To všet­ko s výho­da­mi hote­lo­vé­ho ser­vi­su (samoz­rej­me cena je znač­ne vyš­šia ako pri spo­mí­na­ných alter­na­tí­vach — noc vyj­de pri­bliž­ne na 120€). Kaž­dý apart­mán je vizu­ál­ne pre­po­je­ný s mest­ským živo­tom, kto­rý sa odo­hrá­va pria­mo za jeho okna­mi orien­to­va­ný­mi do uli­ce. Archi­tek­ti napriek tomu kla­dú dôraz na pohodl­né pro­stre­die, kto­ré je bez­peč­ným úto­čis­kom pre hos­tí. Apart­má­ny sú zaria­de­né ako malé gar­zón­ky. Kon­cept spo­čí­va aj v spo­lu­prá­ci s malý­mi pre­vádz­ka­mi v oko­lí. Či už ide o reštau­rá­cie, obcho­dy, ale­bo byto­vú galé­riu či poži­čov­ňu bicyk­lov. Okrem ces­to­va­te­ľov vyhľa­dá­va­jú Grätzl hote­ly aj busi­ness kli­en­ti, pre kto­rých to je zau­jí­ma­vé spes­tre­nie.

Pôdorysy apartmánov
Pôdo­ry­sy apart­má­nov

Archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie jed­not­li­vých apart­má­nov je naozaj rôz­no­ro­dé. Auto­rom je vie­den­ský ate­li­ér BWM Archi­tek­ten. Archi­tek­tú­ra je reak­ci­ou na vymie­ra­jú­ci par­ter v menej luk­ra­tív­nych čas­tiach mes­ta. Zau­jí­ma­vý a fareb­ný svet malých obcho­dí­kov a pre­vá­dzok sa pre­su­nul na hlav­né mest­ské trie­dy a fun­gu­jú­ca infra­štruk­tú­ra bola čas­to nahra­de­ná sivým sve­tom gará­žo­vých brán. Sna­ha o huma­ni­zá­ciu pro­stre­dia spo­čí­va v revi­ta­li­zá­cii tých­to pries­to­rov a rešpek­to­va­ní his­tó­rie a ducha mies­ta. V rám­ci pro­jek­tu pre­beh­la aj revi­ta­li­zá­cia vnút­ro­blo­kov a vzni­kol prí­jem­ný oddy­cho­vý pries­tor. Kaž­dý z apart­má­nov je jedi­neč­ný. Archi­tek­ti sa muse­li vyspo­ria­dať čas­to s čle­ni­tým a kom­pli­ko­va­ným pôdo­ry­som. Ino­ke­dy bol zase pries­tor inšpi­rá­ci­ou (sta­ré teh­lo­vé klen­by). Sieť v súčast­nos­ti pre­vádz­ku­je 18 apart­má­nov vo všet­kých troch Grätzl hote­loch (Bel­ve­der, Meid­lin­ger Mar­kt a Kar­me­li­ter­mar­kt). Súdiac pod­ľa obsa­de­nos­ti izieb a nových pries­to­roch vo výstav­be sa tej­to malej hote­lo­vej sie­ti cel­kom darí.

Posú­de­nie kva­li­ty výsled­nej archi­tek­tú­ry nechá­va­me na teba.

foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Wolf Sil­ve­ri
foto: Moni­ka Ngu­y­en
foto: Heid­run Hen­ke
foto: Heid­run Hen­ke

Pod­kla­dy: BWM archi­tek­ten, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)